Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotos iškilmingos šv. Mišios
Va­sa­rio 16-ąją mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je au­ko­tos iš­kil­min­gos šv. Mi­šios.

Šv. Mi­šias au­ko­jo Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas.

.