Vilniaus apygardos teisme vėl pasigesta pinigų
Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ne vie­nus me­tus ga­lė­jo bū­ti grobs­to­mos lė­šos. Įta­riam, kad bū­da­vo pa­si­sa­vi­na­mi į spe­cia­lią teis­mo sąs­kai­tą įne­ša­mi pro­ce­so da­ly­vių pi­ni­gai, pa­vyz­džiui, už pi­ni­gi­nį užs­ta­tą ir t.t.

Teis­mo va­do­vy­bė už­ti­kri­na, kad žmo­nės pi­ni­gus at­gaus, ta­čiau lė­šų teis­mo dar­buo­to­jų al­goms ir ki­toms reik­mėms ga­li pri­trūk­ti pats teis­mas.

An­tra­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ze­lian­ka pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą siek­da­mas iš­siaiš­kin­ti, ko­kio­je sta­di­jo­je yra ty­ri­mas dėl gal­būt teis­me ne­tin­ka­mai ves­tos bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos.

2013-ųjų va­sa­rį teis­mo pir­mi­nin­kas žur­na­lis­tams pra­ne­šė, kad teis­mo sąs­kai­to­je trūks­ta maž­daug 20 tūkst. li­tų (5792 eu­rų). Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ne­tru­kus pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo, kai po at­as­kai­tų su­da­ry­mo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo sąs­kai­to­je pa­si­ges­ta per 20 tūkst. li­tų. Šie pi­ni­gai bu­vo skir­ti dar­buo­to­jų al­goms, o jų pa­si­sa­vi­ni­mu teis­mo va­do­vy­bė įta­rė bu­vu­sią fi­nan­si­nin­kę.

„Čia da­bar kal­ba­ma jau apie di­des­nius pi­ni­gus nei 20 tūkst. li­tų. Bė­da ta, kad bu­hal­te­ri­nė aps­kai­ta yra su trū­ku­mais, jos pra­ktiš­kai nė­ra. Pas mus pra­dė­jo ei­ti duo­me­nys, kad, kai žmo­nės įne­šė pi­ni­gus, pa­si­bai­gus by­lai, tų pi­ni­gų li­ki­mas tu­ri bū­ti iš­spręs­tas, ta­čiau vie­no­je, an­tro­je, tre­čio­je by­lo­je mes, ly­gin­da­mi su mū­sų bu­hal­te­ri­ne aps­kai­ta, ma­to­me, kad tie pi­ni­gai ne­fi­gū­ruo­ja mū­sų bu­hal­te­ri­nė­je aps­kai­to­je. Ir da­bar su­nku pa­sa­ky­ti, ar tu­ri­me sa­vo de­po­zi­te su­neš­tus žmo­nių pi­ni­gus. Ten ne­tvar­ka“, - BNS sa­kė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas V.Ze­lian­ka.

Teis­mo pir­mi­nin­kas, įtar­da­mas, kad iki 2012 me­tų Vil­niaus apy­gar­dos teis­me ga­lė­jo bū­ti ne­tin­ka­mai ve­da­ma bu­hal­te­ri­nė aps­kai­ta ini­ci­ja­vo au­di­tą. Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos at­lik­to au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad iš teis­mo de­po­zi­ti­nės sąs­kai­tos ga­lė­jo bū­ti pa­si­sa­vin­tos lė­šos.

„Šiuo me­tu iš pro­ku­ra­tū­ros esa­me ga­vę in­for­ma­ci­ją, kad šio­je by­lo­je at­lie­ka­ma bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos re­vi­zi­ja. Nors pa­ti si­tua­ci­ja dar nė­ra aiš­ki, ta­čiau už­ti­kri­na­me as­me­nis, per­ve­du­sius pi­ni­gus į teis­mo de­po­zi­ti­nę sąs­kai­tą, kad ne­pai­sant to, jog tai ga­li tu­rė­ti ne­igia­mos įta­kos teis­mo fi­nan­si­nei būk­lei, pi­ni­gai vi­siems bus grą­žin­ti“, - tei­gia teis­mo va­do­vas.

At­siž­velg­da­mas į tai, kad ty­ri­mas at­lie­ka­mas il­gą lai­ką, taip pat į esa­mą fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją teis­me, V.Ze­lian­ka dar kar­tą krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą ti­kė­da­ma­sis, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bus baig­tas kaip įma­no­ma grei­čiau.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Vil­ma Ma­žo­nė BNS in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas šiuo me­tu at­lie­ka­mas dėl di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ja­me įta­ri­mai pa­teik­ti dviem mo­te­ris. Vie­nai skir­tas ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, iš ki­tos pa­im­ti do­ku­men­tai. Abie­jų tei­sė dis­po­nuo­ti sa­vo tur­tu ap­ri­bo­ta.

Anks­čiau skelb­ta, kad vie­na įta­ria­mų­jų yra bu­vu­si teis­mo fi­nan­si­nin­kė Dan­guo­lė B. Įta­ria­mų­jų ir ga­li­mai pa­si­sa­vin­tų pi­ni­gų su­mų pro­ku­ra­tū­ra ne­nu­ro­do.

„Me­tų ga­le ga­li­me pri­trūk­ti pi­ni­gų. Ga­li bū­ti, kad gruo­džio mė­ne­sį ga­li­me lik­ti be al­gų. Mes žmo­nėms, įne­šu­siems pi­ni­gus, mo­kė­si­me iš tų pi­ni­gų, ku­rie skir­ti al­goms“, - BNS sa­kė V.Ze­lian­ka.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo me­tų biu­dže­tas sie­kia apie 3 mln. eu­rų.