Vilniaus apygardos prokurorė naktį praleido areštinėje
Į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) aki­ra­tį pa­te­ku­si Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Li­li­ja Ba­lai­šie­nė nak­tį pra­lei­do areš­ti­nė­je.

„Ji ne­bu­vo pa­leis­ta, to­liau vyks­ta apk­lau­sos ir ki­ti pro­ce­si­niai veiks­mai", - BNS šeš­ta­die­nį sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo.

Pro­ku­ro­rė dir­ba An­tra­ja­me bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riu­je.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius BNS sa­kė, kad pro­ku­ro­rė bu­vo su­lai­ky­ta po dar­bo. dėl nu­ša­li­ni­mo nuo tar­ny­bos bus spren­džia­ma pir­ma­die­nį.

„Ži­nau dėl ko ir kaip. Šiuo me­tu į tuos klau­si­mus, ku­riuos man už­duo­da­te, at­sa­kys iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Dir­bo la­bai ge­rai, pre­ten­zi­jų ne­bu­vo“, - sa­kė pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas.

Ty­ri­mą at­lie­ka Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ir Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

L.Ba­lai­šie­nė pa­lai­kė vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą Sei­mo na­rio Ro­ko Ži­lins­ko, taip pat bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio pa­ta­rė­jo Da­riaus Pri­al­gaus­ko by­lo­je, su­kčia­vi­mu įta­ria­mų Ru­mu­ni­jos pi­lie­čių, žlu­gu­sio Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vų, kal­ti­na­mų pikt­nau­džiau­da­mi tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, bau­džia­mo­sios by­lo­se.