Vilkų padaryta žala šiemet padidėjo trečdaliu
Šiais me­tais vil­kai ūki­nin­kams pa­da­rė be­veik treč­da­liu dau­giau ža­los nei per­nai. Po­li­ti­kai rei­ka­lau­ja im­tis prie­mo­nių tai­sy­ti si­tua­ci­ją, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vil­tis de­da į moks­li­nin­kų ren­gia­mą nau­ją vil­kų skai­čia­vi­mo me­to­di­ką.

„Kas­met svars­to­me tą pa­tį. Im­ki­tės prie­mo­nių, kad ki­tą ka­den­ci­ją ne­rei­kė­tų ko­mi­te­tui kal­bė­ti apie vil­kų da­ro­mą ža­lą“, – tre­čia­die­nį pik­ti­no­si Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šie­met iki rug­sė­jo 1-osios Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ti 245 vil­kų pa­da­ry­tos ža­los at­ve­jai, pa­pjau­ti ar­ba su­ža­lo­ti 689 ūki­niai gy­vū­nai. Aps­kai­čiuo­ta ža­los at­ly­gi­ni­mo su­ma sie­kia 71 tūkst. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, vil­kų ža­los at­ve­jų pa­dau­gė­jo 19 sa­vi­val­dy­bių, iš vi­so – be­veik 30 proc., pa­pjau­tų ar su­ža­lo­tų gy­vū­nų – be­veik 40 pro­cen­tų.

Ki­ta ver­tus, ša­ly­je di­dė­ja ir avių skai­čius. Bū­tent šie ūki­niai gy­vū­nai daž­niau­siai tam­pa vil­kų gro­biu. Prieš pen­ke­rius me­tus ša­ly­je re­gis­truo­ta 58,5 tūkst. avių, šie­met – 147 tūks­tan­čiai.

„Au­gant na­mi­nių gy­vū­nų skai­čiui, kal­bu apie avis, rei­kė­tų im­tis ir ati­tin­ka­mai pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Lie­pą, rugp­jū­tį, ka­da pra­de­da vil­kai mo­ky­ti sa­vo jau­nik­lius, rei­kia gal­vo­ti apie gy­vu­lių par­ve­di­mą į tvar­tą. Yra ki­tos efek­ty­vios prie­mo­nės, tai yra su­tan­kin­tas elek­tri­nis pie­muo, vė­lia­vė­lės, yra spe­cia­lios rū­šys šu­nų, ku­rie ga­li sau­go­ti nuo vil­kų“, – ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas pa­brė­žė, kad ir pa­tys ūki­nin­kai pri­va­lo sau­go­ti sa­vo gy­vū­nus.

Vis­gi vi­ce­mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad me­džiok­lė yra vie­nin­te­lė prie­mo­nė šių lau­ki­nių gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jai re­gu­liuo­ti.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai kri­ti­ka­vo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos tai­ko­mą vil­kų skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, kai šių gy­vū­nų skai­čius nu­sta­to­mas žie­mą miš­kuo­se skai­čiuo­jant jų pėd­sa­kus. Pa­sak A.Sa­la­ma­ki­no, pra­ėju­sią žie­mą pra­ktiš­kai ne­bu­vo snie­go, to­dėl abe­jo­ti­nas gau­tas re­zul­ta­tas.

Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­na 292 vil­kai. Ta­čiau kai ku­rių Sei­mo ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­ne, iš tie­sų vil­kų ga­li bū­ti dvi­gu­bai dau­giau. Bū­tent gy­vū­nų skai­čius le­mia ap­lin­kos mi­nis­tro įsa­ky­mu nu­sta­to­mą vil­kų me­džiok­lės kvo­tą. Pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną leis­ta su­me­džio­ti 60 vil­kų.

„A­lek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai tu­ri par­eng­ti me­to­di­ką, ku­ri leis­tų su­skai­čiuo­ti tiks­liai vil­kus, kai nė­ra snie­go. Ta­da ži­no­si­me tiks­lų skai­čių ir va­do­vau­da­mie­si vil­kų aps­kai­tos pla­nu ga­lė­si­me nu­ma­ty­ti bū­tent to­kią kvo­tą, ko­kia tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­jant vil­kų gau­są Lie­tu­vo­je“, – sa­kė L.Jo­naus­kas.

Vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas pra­si­dės spa­lio 15-ąją. Še­šio­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur vil­kai pa­da­rė dau­giau­sia ža­los, ne­lau­kiant šio ter­mi­no leis­ta su­me­džio­ti dvy­li­ka šių gy­vū­nų. Ta­čiau kol kas tik Anykš­čių ra­jo­ne pa­vy­ko nu­šau­ti tris vil­kus.