Vilius Šapoka žada mažesnius mokesčius mažiau uždirbantiems
Fi­nan­sų mi­nis­tras ža­da ma­žes­nius mo­kes­čius ma­žiau už­dir­ban­tiems. Vi­lius Ša­po­ka sa­ko, kad jiems bus ma­ži­na­mos tiek so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, tiek pa­ja­mų mo­kes­tis, be to, di­dės ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis. Kon­kre­čius skai­čius fi­nan­sų mi­nis­tras ža­da pa­skelb­ti jau ne­tru­kus.

„Vie­na iš di­džiau­sių, pa­va­din­ki­me, sky­lių mo­kes­čių sis­te­mo­je, tai yra dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma, kuo­met Lie­tu­vą, jei­gu ly­gin­tu­me su ki­to­mis ša­li­mis, su dar­bo san­ty­kiais su­si­ję mo­kes­čiai ir įmo­kos „Sod­rai“ yra di­des­ni nei Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis. (...) Šio­je vie­to­je Vy­riau­sy­bė ne kar­tą dek­la­ra­vo, jog tai yra vie­nas iš pri­ori­te­tų su­ma­žin­ti su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sią mo­kes­čių naš­tą ir ne­tru­kus apie kon­kre­čius pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bė pa­skelbs“, – an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė V.Ša­po­ka.

Jo žo­džiais, ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti vi­są dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mą.

„Mes žiū­ri­me komp­lek­siš­kai, kad bend­ras ap­mo­kes­ti­ni­mas ma­žė­tų, tai pa­lies tiek so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas, tiek gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Ati­tin­ka­mai tai yra la­bai su­si­ję ir su ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mu“, – tei­gė mi­nis­tras.

Pa­sak V.Ša­po­kos, po­ky­čius tu­rė­tų pa­jus­ti vi­sų pir­ma ma­žiau­siai už­dir­ban­tie­ji: „Ka­dan­gi tu­ri­me ryš­kią skur­do prob­le­mą ir pa­ja­mų ne­ly­gy­bės prob­le­mą, dau­giau­siai nau­dos ir dau­giau­siai pa­ja­mos iš­augs tiems, ku­rie už­dir­ba ma­žiau­siai. Bet tei­gia­mą po­vei­kį taip pat pa­jus ir vi­du­ri­nė kla­sė, tie, ku­rie už­dir­ba iki vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo ir kaž­kiek dau­giau“.