Vilius Šapoka: turto ir kiti mokesčiai galėtų didėti vėliau
Ar di­din­ti tur­to ir ki­tus mo­kes­čius, ga­li bū­ti spren­džia­ma vė­liau, an­tra­ja­me mo­kes­čių per­žiū­ros eta­pe, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras.

„Ei­nant an­truo­ju eta­pu, ma­nau, ga­li­ma kal­bė­ti ir apie di­des­nius tur­to bei ki­tus mo­kes­čius, kuo­met pa­pil­do­mai jau iš­trauk­si­me tuos, ku­rie šiuo me­tu vei­kia še­šė­ly­je“, – pir­ma­die­nį so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je apie pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mą tei­gė Vi­lius Ša­po­ka.

Anot jo, mo­kes­čių ne­mo­kan­čių­jų gau­dy­nė­se „la­bai smar­kiai tu­rės pa­si­temp­ti“ Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

„Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­rės pa­si­temp­ti la­bai smar­kiai ir, ma­nau, kad tą re­zul­ta­tą pa­ju­si­me. Po me­tų, jei­gu ma­ty­si­me, kad rei­kia tų nau­jų mo­kes­čių, tai mas­tas bus vi­siš­kai ki­toks“, – tvir­ti­no V.Ša­po­ka.

Pa­sak fi­nan­sų mi­nis­tro, dvie­jų eta­pų mo­kes­ti­nės sis­te­mas pert­var­ka bū­tų veiks­min­ges­nė.

„Dvie­jų eta­pų pert­var­ka su­veik­tų veiks­min­giau – pir­miau­sia pa­ša­li­na­me tas ne­lo­giš­kas vie­tas, ko­kias da­bar tu­ri­me sis­te­mo­je, kai per ei­lę me­tų ap­li­po įvai­rio­mis leng­va­to­mis ir su­si­da­rė ne­ra­cio­na­lių vie­tų. Tai, jog są­ži­nin­gam vers­lui (da­bar – BNS) už­mes­tu­me pa­pil­do­mai pro­cen­tų, ka­pi­ta­las yra gan mo­bi­lus ir mo­kes­čius jie pra­dė­tų mo­kė­ti ki­to­se ju­ris­dik­ci­jo­se „, – aiš­ki­no V.Ša­po­ka.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­sta­tė nu­ma­to­mas mo­kes­čių per­mai­nas, ku­rio­mis sie­kia­ma ma­žin­ti pa­ja­mų ne­ly­gy­bę ir so­cia­li­nę at­skir­tį. Pen­si­joms, vai­kams ir skur­do ma­ži­ni­mui ki­tų me­tų biu­dže­te siū­lo­ma pa­pil­do­mai be­veik 0,5 mlrd. eu­rų, o bend­ra su­ma tam vir­šys 4 mlrd. eu­rų.

Mo­kes­čių pa­kei­ti­mus Sei­mas svars­tys ru­dens se­si­jo­je, kar­tu su 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tu, o pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų nuo 2018-ųjų pra­džios.