Vilius Šapoka: turime galvoti patys, kaip sukaupti normaliai senatvei
Prem­je­ras sa­ko, kad siū­ly­mas nu­trauk­ti „Sod­ros“ per­ve­di­mus į an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus yra pa­grįs­tas ir svars­ty­ti­nas. Sau­lius Skver­ne­lis taip pat pa­brė­žia, kad sa­vo lė­šo­mis prie pen­si­jų kau­pi­mo an­tros pa­ko­pos fon­duo­se ne­pri­si­de­dan­tys gy­ven­to­jai tu­rė­tų grįž­ti į „Sod­rą“.

„Aš ver­ti­nu kaip ti­krai pa­grįs­tą rei­ka­la­vi­mą, dėl to ir mi­nė­jau, kad an­tros pa­ko­pos kau­pi­mo pen­si­jų sis­te­ma bus per­žiū­rė­ta“, – pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė S.Skver­ne­lis, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą kaip ver­ti­na Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos siū­ly­mus stab­dy­ti „Sod­ros“ per­ve­di­mus an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dams.

Ta­čiau, anot jo, stai­gų spren­di­mų šio­je sri­ty­je ne­bus – jie bus pri­ima­mi bend­ros pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos re­for­mos kon­teks­te.

„Tik­tai tai ne­bus pa­da­ry­ta nuo ba­lan­džio 1 die­nos. Aš su­pran­tu pen­si­nin­kų lū­kes­tį, jie tą gir­dė­jo, tą ži­no, tuos skai­čius maž­daug įsi­vaiz­duo­ja., ko­kie yra, bet mes pri­va­lo­me ska­tin­ti kaup­ti žmo­nes pen­si­jas pa­tiems (....) Pir­miau­siai kal­ba­me iš tie­sų apie tuos žmo­nes, ku­rie no­ri da­ly­vau­ti, kad dau­giau pri­si­dė­tų sa­vo kau­pia­mo­sio­mis lė­šo­mis, ne­si­ti­kė­tų to­kios pa­čios apim­ties (pen­si­jos – BNS) gau­ti ne tik iš „Sod­ros“, bet ir vals­ty­bės biu­dže­to“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

Pa­sak jo, taip pat bū­ti­na spręs­ti ir prob­le­mą, kai an­tros pa­ko­pos fon­duo­se pen­si­jai kau­pia žmo­nės, ku­riems „Sod­ra“ per­ve­da 2 proc. įmo­ką ir ku­rie sa­vo lė­šo­mis ne­pri­si­de­da.

„Tu­ri­me la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ži­nant mū­sų tei­si­nį ir fi­nan­si­nį raš­tin­gu­mą, kad da­lis žmo­nių, tai nė­ra ma­ža da­lis – ke­li šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių – šian­dien ne­su­vo­kia pa­sek­mių, pa­si­rin­kus ši­tą pen­si­jų kau­pi­mą. At­eis ta die­na, kai bus ma­ža „Sod­ros“ pen­si­ja, vien­kar­ti­nė (pen­si­jų fon­de su­kaup­tų lė­šų – BNS) iš­mo­ka, ku­rią la­bai leng­va iš­leis­ti kal­bant apie tą sluoks­nį žmo­nių, ku­riems ti­krai yra so­cia­li­niai po­rei­kiai ne vi­si pa­ten­kin­ti. O kas to­liau bus? Dėl to pri­ta­riu, rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi tei­sin­gi, ti­krai re­for­ma bus su­ras­ta, kaip spręs­ti šį klau­si­mą“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis.

Val­dan­tie­ji jau anks­čiau yra tei­gę, kad šie gy­ven­to­jai, ku­rie gau­na ma­žus at­ly­gi­ni­mus ir sa­vo lė­šo­mis ne­pri­si­de­da prie kau­pi­mo, ne­su­kaups pa­kan­ka­mai lė­šų pen­si­jų anui­te­tui įsi­gy­ti, to­dėl jiems tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė grįž­ti į „Sod­rą“.

„Tie žmo­nės gaus tie­siog vien­kar­ti­nę iš­mo­ką 1,5–2 tūkst. eu­rų ir tu­rės ma­žą „Sod­ros“ pen­si­ją. Vien­kar­ti­nė iš­mo­ka ga­li bū­ti per mė­ne­sį ar pus­me­tį tie­siog iš­leis­ta ir jie po to vėl at­eis pas mus su iš­ties­ta ran­ka pra­šy­ti so­cia­li­nės par­amos. Dėl ši­tų žmo­nių ko­kį spren­di­mą pa­si­rink­si­me – ar rei­kės par­eikš­ti va­lią tiems, ku­rie lie­ka (an­tros pa­ko­pos kau­pi­me – BNS), ar par­eikš­ti va­lią, ku­rie iš­ei­na, – dar nė­ra ap­sisp­ręs­ta, bet to­kia ga­li­my­bė bus su­da­ry­ta“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Tai, kad an­tros pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­ma yra ne­pa­lan­ki ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems žmo­nėms, pa­brė­žė ir fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

„Kaup­ti vien tik 2 proc. ir su­si­kur­ti iliu­zi­ją, kad bus su­kaup­tos reikš­min­gos su­mos ir mes ga­lė­si­me bū­da­mi sen­jo­rais ke­liau­ti, kaip vo­kie­čiai, iš ti­krų­jų taip nė­ra. Ši­ta sis­te­mos da­lis ne­efek­ty­vi ir dėl jos rei­kės ap­sisp­ręs­ti, su­da­ry­ti taip pat pa­pil­do­mas są­ly­gas ir pa­ska­tas žmo­nės, kad kaup­tų pa­tys pa­pil­do­mai, nes de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja yra to­kia – pen­si­ji­nio am­žiaus žmo­nių smar­kiai dau­gės, tai tu­ri­me ne tik rem­tis „Sod­ros“ sis­te­ma, tu­ri­me gal­vo­ti pa­tys, kaip su­kaup­ti tam, kad ga­lė­tu­me nor­ma­liai gy­ven­ti se­nat­vė­je“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė V.Ša­po­ka.

Kaip vyks pen­si­jų kau­pi­mas pri­va­čiuo­se fon­duo­se, įgy­ven­di­nus pla­nuo­ja­mas pert­var­kas, jei bus at­si­sa­ky­ta per­ve­di­mų iš „Sod­ros“, nei S.Skver­ne­lis, nei V.Ša­po­ka kon­kre­čiai ne­at­sa­kė. Į fon­dus per­ve­da­mos „Sod­ros“ įmo­kos da­lis šiuo me­tu yra 2 proc., o nuo 2020 me­tų ji tu­rė­tų pa­di­dė­ti iki 3,5 pro­cen­to.

„Aš ma­nau, kad įver­ti­nę sis­te­mą, pa­siū­ly­si­me to­kį va­rian­tą, ku­ris ti­krai bus su­ba­lan­suo­tas, kad ga­lė­tų ti­krai prie įmo­nių pri­si­dė­ti ne tik pats žmo­gus, bet ir jo darb­da­vys, kad se­nat­vė­je bū­tų ga­li­ma leng­viau gy­ven­ti“, – tei­gė V.Ša­po­ka.

„An­tra pen­si­jų sis­te­mos pa­ko­pa, ti­krai bus kau­pi­mas ir ska­ti­ni­mas iš vals­ty­bės kei­čia­mas. Ly­giai tą pa­tį ga­liu pa­mi­nė­ti ir apie tre­čią pa­ko­pą, grei­čiau­siai tai bū­tų an­tros ir tre­čios pen­si­jų pa­ko­pų su­jun­gi­mas, ti­krai ne­bū­tų nie­ko at­si­sa­ko­ma ar­ba jo­kiu bū­du su­kaup­tos lė­šos nu­sa­vin­tos“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

2016 me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je vei­kė 21 an­tros pa­ko­pos ir 12 tre­čios pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų, pen­si­ją juo­se kau­pė ati­tin­ka­mai 1,255 mln. ir 51,6 tūkst. da­ly­vių – 3,4 proc. ir 9 proc. dau­giau nei me­tų pra­džio­je. An­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų bend­ra in­ves­ti­ci­nių port­fe­lių ver­tė gruo­džio pa­bai­go­je bu­vo 2,487mlrd. eu­rų, tre­čios pa­ko­pos – 79,503 mln. eu­rų.