Vilijampolės socialinės globos namų direktoriui pasiūlė atsistatydinti
Mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė pa­siū­lė Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riui atsistatydinti

Šian­dien so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė A. Pa­be­dins­kie­nė su­si­ti­ku­si su Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­riu­mi Li­nu But­ku­mi dėl be­si­kar­to­jan­čių ypa­tin­gų at­ve­jų įstai­go­je pa­siū­lė pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę ir at­sis­ta­ty­din­ti, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Di­rek­to­riui da­vus ne­igia­mą at­sa­ky­mą pa­ves­ta mi­nis­te­ri­jos Tei­sės sky­riui par­eng­ti do­ku­men­tus dėl lai­ki­no­jo nu­ša­li­ni­mo kol vyks­ta tar­ny­bi­nis ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mai.