Vilija Blinkevičiūtė nepretenduos į LSDP pirmininko postą
Eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė at­si­sa­kė da­ly­vau­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se.

Kaip BNS in­for­ma­vo par­ti­jos In­fo­cen­tras, V.Blin­ke­vi­čiū­tė rin­ki­mų ko­mi­si­jai at­siun­tė raš­tiš­ką at­si­sa­ky­mą kan­di­da­tuo­ti rin­ki­muo­se.

Jau anks­čiau po­li­ti­kė sa­kė, kad grei­čiau­siai ne­kan­di­da­tuos, nes užė­mu­si Eu­ro­pos Par­la­men­to Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pos­tą abe­jo­ja ga­li­my­bė­mis su­de­rin­ti šį dar­bą su aukš­to­mis par­ei­go­mis par­ti­jo­je.

Šiuo me­tu kan­di­da­tais į LSDP va­do­vus re­gis­truo­ti eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis, Sei­mo na­riai Min­dau­gas Bas­tys, Ar­tū­ras Skar­džius ir And­rius Pa­lio­nis, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, bu­vę par­la­men­ta­rai Man­tas Va­raš­ka ir Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė. Kan­di­da­tu re­gis­truo­tas ir par­la­men­ta­ras Al­gir­das Sy­sas, nors jis ket­vir­ta­die­nį vie­šai pa­skel­bė at­sii­man­tis kan­di­da­tū­rą, do­ku­men­tų iš par­ti­jos rin­ki­mų ko­mi­si­jos ne­at­siė­mė, tad ir­gi bu­vo re­gis­truo­tas kan­di­da­tu.

Į pir­mi­nin­kus taip pat bu­vo iš­kel­tas Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas, ta­čiau jis rin­ki­mų ko­mi­si­jai ne­tei­kė par­eiš­ki­nių do­ku­men­tų, taip at­si­sa­ky­da­mas var­žy­tis dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to.

Ga­lu­ti­nai kan­di­da­tai dėl da­ly­va­vi­mo LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se pri­va­lo ap­sisp­ręs­ti iki ko­vo 12 die­nos, o tie­sio­gi­nis bal­sa­vi­mas par­ti­jos sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis. Pa­sak par­ti­jos pra­ne­ši­mo, re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną, o ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per LSDP su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną.

Tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus so­cial­de­mo­kra­tai rengs pir­mą kar­tą, iki šiol pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.