Viktoras Uspaskichas paskatino kalbas apie sugrįžimą
Iš Lie­tu­vos po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo pa­si­trau­ku­sio eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho kvie­ti­mas bend­ra­min­čiams su­si­tik­ti ir ap­tar­ti ak­tua­li­jas su­kė­lė įvai­rių spė­lio­nių. Jo bend­ra­žy­giai mįs­lin­gai kal­ba apie su­pla­nuo­tą ren­gi­nį, o kai kas ma­no, kad V. Us­pas­ki­chas klo­ja pa­ma­tus su­grįž­ti į ak­ty­vią po­li­ti­ką.

Sa­vo įkur­tą Dar­bo par­ti­ją (DP) prieš pu­san­trų me­tų pa­li­kęs V. Us­pas­ki­chas šį šeš­ta­die­nį Kau­ne ren­gia su­si­ti­ki­mą, į ku­rį dar prieš Ve­ly­kas pra­dė­jo kvies­ti bend­ra­min­čius ir bu­vu­sius po­li­ti­nius bend­ra­žy­gius.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu po­li­ti­nius įvy­kius ste­biu iš šo­no, ta­čiau nuo ak­tua­li­jų ne­su ati­trū­kęs. Tu­rė­da­mas ne­ma­žai pa­tir­ties, ma­tau, ką ga­li­ma da­ry­ti ki­taip. Ži­no­ma, ge­riau­sios min­tys ky­la dis­ku­tuo­jant. De­ja, ne­tu­riu ga­li­my­bės su ju­mis dis­ku­tuo­ti, nes de­da­mos pa­stan­gos jus nuo ma­nęs izo­liuo­ti. Ir vis­gi no­rė­čiau jus pa­kvies­ti po­kal­bio bei pa­pa­sa­ko­ti apie pers­pek­ty­vas“, – tei­gia­ma elek­tro­ni­niu pa­štu iš­pla­tin­ta­me V. Us­pas­ki­cho kvie­ti­me.

Pa­sta­ruo­ju me­tu eu­ro­par­la­men­ta­ras ke­lia­vo po Lie­tu­vą su „ne­po­li­ti­niais ren­gi­niais“, per ku­riuos pri­sta­ti­nė­jo sa­vo kny­gą ir, kaip pats aiš­ki­no, mo­kė žmo­nes svei­kai mai­tin­tis, spor­tuo­ti ir iš­si­gy­dy­ti li­gas, taip pat – už­dirb­ti pi­ni­gus bei pa­da­ry­ti sėk­min­gą kar­je­rą.

V. Us­pas­ki­cho žo­džiai apie ste­bi­mus po­li­ti­nius įvy­kius, ak­tua­li­jas ir kvie­ti­mas dis­ku­tuo­ti dėl pers­pek­ty­vų pa­ska­ti­no kal­bas, kad jam pa­bo­do tū­no­ti di­džio­sios po­li­ti­kos už­ri­by­je.

Te­be­lai­ko lyderiu

Su V. Us­pas­ki­chu „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. Or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį jam pa­de­dan­tis bu­vęs Sei­mo na­rys, na­rys­tę DP su­stab­dęs Val­das Skar­ba­lius sa­kė, kad su­si­ti­ki­me pla­nuo­ja­ma dis­ku­tuo­ti apie ak­tua­li­jas, šiuo me­tu ša­ly­je vyks­tan­čius pro­ce­sus. „Vi­si klau­si­nė­ja, kas šiuo me­tu vyks­ta, ką jis pats ma­no, ką da­ry­ti par­ti­jos na­riams ir t. t. Apie vi­sa tai ir kal­bė­si­me“, – pa­sa­ko­jo jis.

Anot V. Skar­ba­liaus, į su­si­ti­ki­mą su V. Us­pas­ki­chu kvie­čia­mi bu­vę jo po­li­ti­niai bend­ra­žy­giai ir vi­si ki­ti, ku­riems rū­pi su­ži­no­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro nuo­mo­nę įvai­riais klau­si­mais. „Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų ir iš­rin­kus Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kę yra bi­čiu­lių, ku­rie iš­ėjo iš par­ti­jos ar­ba su­stab­dė jo­je na­rys­tę. Jis kvie­čia vi­sus tuos, ku­rie no­rė­jo, skam­bin­da­vo jam, pra­šy­da­vo su­si­tik­ti, pa­si­kal­bė­ti“, – aiš­ki­no Sei­mo na­rys.

Kal­bė­da­mas apie nuo­tai­kas „dar­bie­čių“ gre­to­se, V. Skar­ba­lius tei­gė, kad jų yra vi­so­kių. Jam at­ro­do, kad šiuo me­tu DP yra apė­mu­si stag­na­ci­ja, po­li­ti­nei jė­gai rei­kė­tų gal­vo­ti apie tai, kaip veik­lą pa­da­ry­ti ak­ty­ves­nę.

Ko­dėl bu­vu­siems ar esa­miems „dar­bie­čiams“ įdo­mi iš par­ti­jos 2015 me­tų pa­bai­go­je pa­si­trau­ku­sio eu­ro­par­la­men­ta­ro nuo­mo­nė? „Nie­kas ne­ga­lės pa­neig­ti fak­to, kad jis bu­vo par­ti­jos įkū­rė­jas, ved­lys. Jį daug kas lai­ko di­džiuo­ju ly­de­riu“, – tvir­ti­no V. Skar­ba­lius.

Pla­nai pa­aiš­kės po renginio

Spė­lio­ja­ma, esą V. Us­pas­ki­chas ga­li kur­ti nau­ją po­li­ti­nį da­ri­nį ar­ba siek­ti su­sig­rą­žin­ti DP vai­rą. „Jei­gu kas nors taip ma­no, tai nė­ra blo­gai. Kaip bus ar­ba ką jis to­liau ren­gia­si da­ry­ti, ma­nau, dau­giau ar ma­žiau pa­aiš­kės po šio šeš­ta­die­nio. Aš ga­lu­ti­nių jo pla­nų ti­krai ne­ži­nau“, – ti­ki­no V. Skar­ba­lius.

Pa­sak jo, tre­čia­die­nį iki pie­tų į su­si­ti­ki­mą su V. Us­pas­ki­chu bu­vo už­si­re­gis­tra­vę apie 200 žmo­nių. „Jie yra iš vi­sur. Yra ir Dar­bo par­ti­jos na­rių, ir tų, ku­rie su­stab­dė na­rys­tę, yra tų, ku­rie bū­da­vo ša­lia, bet ne­bu­vo par­ti­jos na­riai. Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ma­tau, kad la­bai ak­ty­viai re­gis­truo­ja­si ir žur­na­lis­tai. Taip ir au­ga žmo­nių skai­čius, – kal­bė­jo V. Skar­ba­lius. – Tai bus lais­vo po­bū­džio ren­gi­nys. Yra Vik­to­ras ir at­vy­kę sve­čiai, vyks dis­ku­si­ja.“

Ž. Pins­ku­vie­nė nesibaimina

DP pir­mi­nin­kė Šir­vin­tų ra­jo­no me­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė pri­si­pa­ži­no gir­dė­ju­si apie V. Us­pas­ki­cho ren­gia­mą su­si­ti­ki­mą. „O ką, jis ne­ga­li? Ga­li, jis lais­vas ne­prik­lau­so­mas žmo­gus“, – par­eiš­kė ji.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je DP va­do­ve iš­rink­ta po­li­ti­kė ti­ki­no ne­ži­nan­ti, ko­kiu tiks­lu bu­vęs „dar­bie­čių“ ved­lys šį sa­vait­ga­lį or­ga­ni­zuo­ja dis­ku­si­ją. „Jis va­ži­nė­ja po sa­vi­val­dy­bes ir pri­sta­to sa­vo kny­gą, skai­to kaž­ko­kias psi­cho­lo­gi­jos pa­skai­tas. Ne­ži­no­me, koks ten su­si­ti­ki­mas, to­dėl la­bai su­nku ką nors ko­men­tuo­ti. Ki­ta ver­tus, jis ti­krai ga­li tai da­ry­ti, nes yra lais­vas ne­prik­lau­so­mas žmo­gus“, – pa­kar­to­jo Ž. Pins­ku­vie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad V. Us­pas­ki­chas 2015 me­tų gruo­dį sa­vo no­ru pa­li­ko DP. „La­bai aiš­kiai daug kur jo pa­ties bu­vo ra­šy­ta, kad „pa­var­gau, už­ten­ka, pa­da­riau vis­ką, kas bu­vo ma­no jė­goms“. Jis pa­si­trau­kė. Ta­čiau žmo­gus gi yra lais­vas, gal po dve­jų me­tų jis ap­si­gal­vo­jo, nu­spren­dė, kad gal rei­kia grįž­ti į po­li­ti­ką, ir gal­būt kaž­ką da­ro. Bet kuo čia dė­ta aš? Nie­ko ne­ga­liu užd­raus­ti“, – aiš­ki­no Ž. Pins­ku­vie­nė. Ji tei­gė ne­si­bai­mi­nan­ti, kad V. Us­pas­ki­chas ga­li per­vi­lio­ti DP na­rius ir pan.

Ž. Pins­ku­vie­nė pri­dū­rė ne­pa­lai­kan­ti ry­šių su V. Us­pas­ki­chu. Pa­sta­rą­jį kar­tą jie kal­bė­jo­si po DP su­va­žia­vi­mo, kai eu­ro­par­la­men­ta­ras pa­svei­ki­no ją ta­pus par­ti­jos pir­mi­nin­ke. „Dau­giau ne­sa­me bend­ra­vę. Žmo­gus jau anks­čiau pa­sa­kė, kad po­li­ti­ka jam – ne­įdo­mu, tad kam var­gin­ti?“ – klau­sė ji.