Viktoras Uspaskichas apklaustas kaip specialusis liudytojas „juodosios buhalterijos“ byloje
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas penk­ta­die­nį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. BNS ži­nio­mis, jis apk­laus­tas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja mi­li­jo­ni­nius pro­jek­tus Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nu­si Pra­ncū­zi­jos in­ži­ne­ri­jos gru­pė „Als­tom“.

Pa­klaus­tas, ar per apk­lau­są STT tei­rau­ta­si apie „Als­tom“ ky­ši­nin­ka­vi­mo ty­ri­mą, V.Us­pas­ki­chas tei­gė, jog to rei­kė­tų klaus­ti STT.

„Aš ne­ži­nau, man su­nku pa­sa­ky­ti, nes ne­tu­rė­jau nei ką pa­sa­ky­ti, nei ką pa­liu­dy­ti. Ne­ga­liu net nie­ko sa­ky­ti. Te­gul kal­ba ty­rė­jai. (…) Skai­čiau apie juos ne­ma­žai („Als­tom“ ty­ri­mą – BNS), bet ne­tu­riu čia ką pri­dur­ti“, – žur­na­lis­tams po apk­lau­sos sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Pa­si­tei­ra­vus, ar apk­lau­so­je bu­vo klau­si­mų apie jo ūkio mi­nis­tro dar­bą 2004–2005 me­tais, jis at­sa­kė, kad to­kie klau­si­mai bu­vo už­duo­ti.

„Ta par­ti­jos (Dar­bo par­ti­jos – BNS) by­la ir su­si­ju­si su bu­vi­mu ūkio mi­nis­tru“, – tvir­ti­no V.Us­pas­ki­chas.

Jis ti­ki­no nie­kas ne­siū­lęs ir ne­ėmęs ky­šių, kai bu­vo ūkio mi­nis­tru: „Tai aš tu­riu sa­vo pi­ni­gų pa­kan­ka­mai, tai man ne­rei­kia nei pra­šy­ti, nei man pri­im­ti“.

„Taip, su­si­ję su Dar­bo par­ti­ja“, – po apk­lau­sos žur­na­lis­tams sa­kė V.Us­pas­ki­chas, pa­klaus­tas, ar apk­lau­sa su­si­ju­si su Dar­bo par­ti­jos by­la.

„Kol kas ne­ga­liu kal­bė­ti, tai yra dėl tų pa­čių by­lų, ku­rios pa­si­bai­gė. Jo­kių de­ta­lių. Čia dėl to, dėl ko tem­pė 10 me­tų, pa­si­bai­gė ir dar kaž­ko­kį epi­zo­dą iš tos by­los iš­ėmė. Vi­si se­na­ties ter­mi­nai teis­mo pa­si­bai­gė“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įta­ri­mus.

Tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja mi­li­jo­ni­nius pro­jek­tus Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nu­si Pra­ncū­zi­jos in­ži­ne­ri­jos gru­pė „Als­tom“. Gru­pė 2004–2009 me­tais Lie­tu­vos elek­tri­nė­je už 200 mln. eu­rų įren­gė sie­ros va­ly­mo įren­gi­nius ir už 43 mln. eu­rų re­kons­tra­vo Kau­no hid­roe­lek­tri­nę.

Ko­vo vi­du­ry­je STT at­li­ko kra­tas bu­vu­sio „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ Ry­man­to Juo­zai­čio ir bu­vu­sio Lie­tu­vos elek­tri­nės va­do­vo Pra­no No­rei­kos na­muo­se. R.Juo­zai­tis STT apk­laus­tas ko­vo 21 die­ną.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus se­na­tis stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo ty­ri­muo­se yra 10 me­tų nuo pa­sku­ti­nio nu­si­kal­ti­mo.

STT įta­ria, kad nuo 2004 iki 2009 me­tų tuo­me­ti­nėms įmo­nėms Lie­tu­vos elek­tri­nė ir „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nius di­de­lės ver­tės vie­šuo­sius pir­ki­mus, ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos – stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mas ir pa­pir­ki­mas, sie­kiant pa­veik­ti vie­šų­jų pir­ki­mų re­zul­ta­tus ir įsi­gy­tų pa­slau­gų bei vyk­dy­tų dar­bų ne­truk­do­mą tęs­ti­nu­mą.

Gru­pei „Als­tom“ Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je prieš ke­le­tą me­tų pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ko­rup­ci­jos Lie­tu­vo­je. 2014 me­tų gruo­dį „Als­tom“ gru­pės elek­tros in­ži­ne­ri­jos bend­ro­vė „Als­tom Po­wer“ ir du jos dar­buo­to­jai Ni­cho­la­sas Rey­nold­sas ir Jo­ha­ne­sas Vil­lius Vens­kus, ku­ris įmo­nė­je tuo­met jau ne­dir­bo, ap­kal­tin­ti dėl aš­tuo­ne­rius me­tus tru­ku­sio ky­ši­nin­ka­vi­mo. Kal­ti­ni­mai su­si­ję su „Als­tom Po­wer“ su­tar­ti­mis su Lie­tu­vos bend­ro­vė­mis „Vil­me­tro­na“ ir Lie­tu­vos elek­tri­nė (da­bar – „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“).

Šve­di­jos bend­ro­vė „Als­tom Po­wer Swe­den“ Lie­tu­vos elek­tri­nė­je įgy­ven­di­no maž­daug 200 mln. eu­rų sie­ros ša­li­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos pro­jek­tą – 2008 me­tų bir­že­lį Lie­tu­vos elek­tri­nės 7-aja­me blo­ke ji įren­gė sie­ros ša­li­ni­mo įren­gi­nius. Be to, „Als­tom Po­wer Swe­den“ 2005 me­tų lie­pą su tuo­me­ti­ne „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ pa­si­ra­šė 42,7 mln. eu­rų ver­tės Kau­no hid­roe­lek­tri­nės re­kons­tra­vi­mo su­tar­tį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas per­nai gruo­dį pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Ta­čiau šių me­tų va­sa­rį tei­sė­sau­ga pra­ne­šė at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu – jis su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Aukš­čiau­sia­me Teis­me.