Viktoras Pranckietis: vietos lenkai galėtų originalias pavardes rašyti pasuose
Siū­lo­mas įsta­ty­mas at­vers ke­lią ori­gi­na­lias pa­var­des pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je ra­šy­ti ir vie­tos len­kams, tvir­ti­na Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Penk­ta­die­nį su tei­sin­gu­mo mi­nis­tre Mil­da Vai­niu­te ap­ta­ręs siū­lo­mus pro­jek­tus dėl as­men­var­džių ra­šy­bos Sei­mo pir­mi­nin­kas sa­kė, kad įsta­ty­mą Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti ar­tė­jan­čio­je ru­dens se­si­jo­je.

„Kal­ba­me apie du va­rian­tus, mi­nis­te­ri­ja pri­ta­rė va­rian­tui, kur su­si­tuo­ku­siems, už­sie­nie­čiams ir vai­kams, su to­mis rai­dė­mis pa­grin­di­nia­me pus­la­py­je. An­tra­sis va­rian­tas, kad su vi­sais dia­kri­ti­niais ženk­lais tik an­tra­me pus­la­py­je, pir­ma­me pa­lie­kant trans­krip­ci­ją, ši­tam va­rian­tui mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­rė. Man bu­vo ge­ra iš­girs­ti, kad mi­nis­te­ri­ja pri­ta­ria va­rian­tui, ku­rį mes ir tei­kia­me, pa­gal lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dą“, – po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Klau­sia­mas, ar įsta­ty­mo pro­jek­tas leis ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je o sie­kian­tiems vie­tos len­kams, Sei­mo pir­mi­nin­kas at­sa­kė, kad „tai yra nor­ma­lus žings­nis link vie­tos len­kų ir jie taip pat ga­li įro­di­nė­ti sa­vo rai­džių bu­vi­mą pa­suo­se ir ori­gi­na­lios pa­var­dės ra­šy­mą“.

„Ga­li­my­bės at­si­ras at­si­ra­dus įsta­ty­mui, poįs­ta­ty­mi­niai ak­tai nu­sta­ti­nės, ku­rie do­ku­men­tai bus pri­im­ti­ni ar ne­priim­ti­ni. Tar­ki­me, vie­tos len­kas, ku­rio tė­vai prieš tai bu­vo ne Lie­tu­vos pi­lie­čiai, nes prieš ka­rą bu­vo Len­ki­jos da­lis. Jei jie su­si­tuo­kė ta­da, jei jų pa­li­kuo­nys yra ši­tie žmo­nės – ko­kia prob­le­ma (dėl ra­šy­bos), tik rei­kia pa­teik­ti do­ku­men­tus“, – kal­bė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Kar­tu par­la­men­to va­do­vas tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar, pa­vyz­džiui, pa­kan­ka­mu pa­grin­du ori­gi­na­liai ra­šy­bai do­ku­men­te bū­tų baž­ny­ti­niai įra­šai, nes tai bū­tų nu­sta­ty­ta poįs­ta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se. „Ar pa­grin­das bū­tų baž­ny­ti­niai įra­šai – čia jau jūs klau­sia­te poįs­ta­ty­mi­nių ak­tų, ne­be įsta­ty­mo. Įsta­ty­me ne­nu­ro­dy­si­me, ar baž­ny­čios do­ku­men­tas, ar ne baž­ny­čios, įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad lei­džia­ma ori­gi­na­li ra­šy­ba“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė M.Vai­niu­tė ir­gi pa­žy­mė­jo, kad kon­kre­tų do­ku­men­tų, pa­grin­džian­čių ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą, są­ra­šą, nu­sta­tys poįs­ta­ty­mi­niai ak­tai. „Aš pa­lai­ky­čiau pir­mi­nin­ko nuo­mo­nę, čia ki­tas žings­nis pri­ėmus įsta­ty­mą. Čia da­bar iš es­mės yra pa­grin­di­nis tiks­las, kad pro­jek­tui bū­tų pri­tar­ta“, – sa­kė mi­nis­trė.

Sei­mas šiuo me­tu svars­to dve­jas siū­lo­mas pa­tai­sas dėl as­men­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se. Vie­nu at­ve­ju siū­lo­ma var­dus ir pa­var­des ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis leis­ti ra­šy­ti pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je. Al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas nu­ma­to as­men­var­džių ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ra­šy­mą pa­pil­do­ma­me pus­la­py­je.

Vy­riau­sy­bė yra pri­ta­ru­si pro­jek­tui, pa­gal ku­rį as­men­var­džius ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis bū­tų ga­li­ma ra­šy­ti pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je.

Pa­tai­sos leis­tų var­dą ir pa­var­dę ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis už­ra­šy­ti Lie­tu­vos len­kams, jei­gu no­rin­tis tai pa­da­ry­ti as­muo pa­teik­tų ne­lie­tu­viš­kos pa­var­dės va­rian­tą pa­grin­džian­tį šal­ti­nį. To­kią ga­li­my­bę tu­rė­tų ir už­sie­nie­čio pa­var­dę po san­tuo­kos pe­rė­mę lie­tu­viai, taip pat jų vai­kai.