Viktoras Pranckietis už mažesnį Seimo narių skaičių
Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti 121 Sei­mo na­rys, sa­ko par­la­men­to pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Gal­vo­čiau, kad koks 121 bū­tų pa­kan­ka­mas skai­čius“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė jis.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui tre­čia­die­nį pla­nuo­ja dis­ku­tuo­ti dėl siū­ly­mo ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių nuo 141 iki 101 bei iš spa­lio į ko­vą per­kel­ti Sei­mo rin­ki­mų da­tą.

Pa­sak V.Pra­nckie­čio, Sei­mo na­riai yra nu­ma­tę ir al­ter­na­ty­vų šiems pa­siū­ly­mams.

Pa­vyz­džiui, svars­to­ma par­la­men­to rin­ki­mus per­kel­ti ne į pa­va­sa­rį, o pa­anks­tin­ti mė­ne­siu, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ne­tu­rė­tų vi­sus me­tus dirb­ti su se­no­sios val­džios pa­tvir­tin­tu vals­ty­bės biu­dže­tu.

„Taip gal­vo­ja­ma, kad to mė­ne­sio ga­lė­tų pa­kak­ti nau­jai Vy­riau­sy­bei pri­tai­ky­ti sa­vo prog­ra­mai bū­si­mą­jį biu­dže­tą“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Jis taip pat pers­pė­jo, kad Sei­mo na­rių ne­ga­li su­ma­žė­ti tiek, jog par­la­men­to ko­mi­te­tuo­se įvai­rūs klau­si­mai tap­tų ne­bes­vars­to­mi, o tie­siog su­ta­ria­mi.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė pa­sta­bų ir dėl siū­ly­mo ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių, ir dėl rin­ki­mų anks­ti­ni­mo.

Idė­ją ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių ini­cia­to­riai ar­gu­men­tuo­ja su­ma­žė­ju­siu ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiu­mi. 1992 me­tais, kai bu­vo pri­im­ta Kons­ti­tu­ci­ja, Lie­tu­vo­je gy­ve­no 3 mln. 700 tūkst. žmo­nių. Šiuo me­tu Lie­tu­va tu­ri 2 mln. 850 tūkst. gy­ven­to­jų.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­tą ren­gu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad ne­pai­sant emig­ra­ci­jos, rin­kė­jų skai­čius per 1992–2016 me­tais vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus svy­ra­vo ne­daug ir su­da­rė apie 2,5–2,7 mi­li­jo­no rin­kė­jų.

Sei­mo rin­ki­mus iš spa­lio į ko­vą pa­tai­sų ini­cia­to­riai per­kel­ti siū­lo tam, kad nau­jai iš­rink­tas par­la­men­tas pats tu­rė­tų ga­li­my­bę for­muo­ti ki­tų me­tų biu­dže­tą. To­kiu at­ve­ju šio Sei­mo ka­den­ci­ja bū­tų maž­daug pus­me­čiu trum­pes­nė.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad per­kė­lus Sei­mo rin­ki­mus su­for­muo­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė be­veik vi­sus ei­na­muo­sius biu­dže­ti­nius me­tus tu­rė­tų įgy­ven­din­ti anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo pa­tvir­tin­tą vals­ty­bės biu­dže­tą.

Be to, Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­te at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad pa­tai­so­se ne­siū­lo­mas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, tad Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mai tu­rė­tų įta­kos jau 2016–2020 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mo su­dė­čiai ir įga­lio­ji­mų truk­mei.