Viktoras Pranckietis: urėdijų reforma bus patvirtinta liepą
„Vals­tie­čiai“ dar lie­pą ke­ti­na už­deg­ti ža­lią švie­są miš­kų ūkio pert­var­kai. Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis ža­da, kad pra­tęs­to­je Sei­mo se­si­jo­je miš­kų urė­di­jų re­for­ma bus pa­tvir­tin­ta.

„Šio­je se­si­jo­je mes ją (urė­di­jų re­for­mą –BNS) tu­rė­si­me pri­im­ti. Jei­gu rei­kės, se­si­ją pra­tę­si­me“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­ke In­ga Ru­gi­nie­ne žur­na­lis­tams par­eiš­kė Sei­mo va­do­vas.

V.Pra­nckie­tis ti­ki­si, kad su koa­li­ci­jos par­tne­riais so­cial­de­mo­kra­tais pa­vyks su­si­tar­ti, kad jie pri­tar­tų pert­var­kai. So­cial­de­mo­kra­tai ke­lia są­ly­gą, kad kaip at­ski­ri ju­ri­di­niai vie­ne­tai lik­tų 25 urė­di­jos, bet Vy­riau­sy­bė to ne­nu­ma­to.

„Ma­nau, kad tu­rė­tu­me su­si­tar­ti bent jau koa­li­ci­jo­je, kad bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas“, – tei­gė V.Pra­nckie­tis.

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tro Mar­ty­no Nor­bu­to tei­gi­mu, po­li­ti­nis ap­sisp­ren­di­mas ne­bus kei­čia­mas – miš­kus val­dys vie­na įmo­nė.

„Vals­ty­bi­niai miš­kai yra vals­ty­bės tur­tas ir šiuo me­tu po­li­ti­nis ap­sisp­ren­di­mas yra aiš­kus – jį tu­rė­tų val­dy­ti vie­na įmo­nė“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

So­cial­de­mo­kra­tai kri­ti­kuo­ja „vals­tie­čių“ de­le­guo­to ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko pla­nus vi­sas miš­kų urė­di­jas su­jung­ti į vie­ną įmo­nę.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos va­do­vas And­rius Pa­lio­nis BNS tei­gė, kad frak­ci­ja bal­suos už tai, kad urė­di­jos bū­tų „su ju­ri­di­niu sta­tu­su“.

„Vis­kam ki­tam mes pri­ta­ria­me“, – tei­gė A.Pa­lio­nis.

Pa­sak jo, su „vals­tie­čiais“ so­cial­de­mo­kra­tų pa­tai­sos yra ap­tar­tos: „Šne­kė­jom, dis­ku­ta­vom ir kiek­vie­na pu­sė lie­kam prie sa­vo nuo­mo­nės – ne­ra­dom su­ta­ri­mo. (...) Aiš­ku, bus liūd­na, jei­gu ne­bus tas sta­tu­sas pa­lik­tas“.

A.Pa­lio­nis įsi­ti­ki­nęs, kad sa­va­ran­kiš­kos urė­di­jos taip pat pri­si­dės prie re­for­mos tiks­lų.

„Ar ju­ri­di­nis, ar ne ju­ri­di­nis (urė­di­jų) sta­tu­sas, iš es­mės pa­čios re­for­mos tai ne­kei­čia – lei­džia tų pa­čių tiks­lų pa­siek­ti. Tik ju­ri­di­nia­me (urė­di­jų) sta­tu­se ma­to­me vie­ną iš pliu­sų, kad va­do­vai, ku­rie tu­ri sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę, žy­miai at­sa­kin­giau dir­ba ir re­zul­ta­tų pa­siek­tu­me dau­giau“, – tei­gė A.Pa­lio­nis.

I.Ru­gi­nie­nės tei­gi­mu, miš­ki­nin­kai pa­si­sa­ko už tai, kad vi­sos urė­di­jos tu­rė­tų ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­są, kaip yra da­bar, o ne bū­tų jun­ga­mos į vie­ną įmo­nę. Ji miš­kų sek­to­riaus re­for­mą siū­lo pra­dė­ti „nuo mi­ni­ma­lių po­ky­čių“.

„Mes kol kas ma­no­me, kad tai bū­tų sau­giau­sias bū­das ir tai bū­tų kaip ir pir­mas eta­pas – at­ei­ty­je, kai mi­nis­te­ri­ja su­sit­var­ky­tų su ši­ta re­for­ma, ga­li­ma, gal at­ei­ty­je par­ody­tų ta pa­tir­tis, kad rei­kė­tų dar ki­to mo­de­lio, kad rei­kė­tų ei­ti gal link vie­nos įmo­nės“, – tei­gė I.Ru­gi­nie­nė.

Ji tei­gė ne­at­si­sa­kan­ti dar vie­nos miš­ki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­jos.

„Vis­kas pri­klau­sys nuo Sei­mo, nuo spren­di­mų ir nuo vi­so pro­ce­so, kaip vyks šis klau­si­mas. Jei­gu ir to­liau bus su mu­mis ne­si­kal­ba­ma, ne­da­ly­vau­si­me vi­suo­se pro­ce­suo­se, ne­at­me­ta­ma ne­ter­mi­nuo­to strei­ko ga­li­my­bės, mes tam tei­siš­kai pa­si­ruo­šę“, – ti­ki­no I.Ru­gi­nie­nė.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­sak jo va­do­vo „vals­tie­čio“ Kęs­tu­čio Ma­žei­kos, urė­di­jų re­for­mą pla­nuo­ja svars­ty­ti lie­pos 7-ąją.

V.Pra­nckie­tis ne­ma­no, kad rei­kia šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją: „Pra­tę­siant (se­si­ją – BNS) tu­rė­tu­me iš­spręs­ti“.

Šią sa­vai­tę pa­tvir­tin­ti miš­kų ūkio pert­var­ką ir už­baig­ti pa­va­sa­rio se­si­ją su­truk­dė Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ku­ris re­for­mą nu­ma­tan­čias pa­tai­sas aps­vars­tė pa­žeis­da­mas pro­ce­dū­ras – tą pri­pa­ži­no Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ir įpa­rei­go­jo ko­mi­te­tą svars­ty­ti iš nau­jo. Dėl to jų ne­ga­lė­jo svars­ty­ti pa­grin­di­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

Par­la­men­ta­rai pra­ėju­sį penk­ta­die­nį nu­ta­rė iki lie­pos 7-osios pra­tęs­ti pa­va­sa­rio se­si­ją. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja pra­si­de­da ko­vo 10 die­ną ir bai­gia­si bir­že­lio 30 die­ną.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė BNS pra­ėju­sią sa­vai­tę tei­gė, kad urė­di­jų re­for­mai pa­tvir­tin­ti se­si­ja dar kar­tą ga­li bū­ti pra­tęs­ta – iki lie­pos 13-osios.

Pa­gal „vals­tie­čių“ ini­ci­juo­ja­mą pert­var­ką, vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus Lie­tu­vo­je val­dy­tų vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­ri bū­tų įsteig­ta su­jun­gus da­bar­ti­nes 42 miš­kų urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją. Skai­čiuo­ja­ma, to­kiu bū­du kas­met bū­tų su­tau­py­ta 10 mln. eu­rų įmo­nės lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų – vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų.

Sei­me be ki­ta ko no­ri­ma at­lik­ti ty­ri­mą, ku­ris iš­aiš­kin­tų, ne tik kas ir ko­dėl truk­do Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos su­pla­nuo­tai urė­di­jų re­for­mai, bet ir urė­di­jų veik­lą.

Anot prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, par­la­men­ti­nio ty­ri­mo ko­mi­si­ja ti­krai tu­rė­tų ką veik­ti: „Pa­gal pa­teik­tą man in­for­ma­ci­ją, pa­si­ro­do, ku­ri bu­vo sle­pia­ma tiek nuo mi­nis­te­ri­jos, tiek nuo Vy­riau­sy­bės, pa­gal 2016 me­tų pa­ti­kri­ni­mus urė­di­jų, nu­sta­ty­ta dau­giau nei 1300 įsta­ty­mų pa­žei­di­mų vyk­dant jų veik­lą. Kons­ta­tuo­tas vi­siš­kas ne­pro­fe­sio­na­lu­mas, ap­lai­du­mas, kon­tro­lės ne­bu­vi­mas, nu­si­ša­li­ni­mas nuo spren­di­mų. Tai ti­krai ro­do, kad tos urė­di­jos šian­dien, smul­kios vals­ty­bės įmo­nės vei­kia ne­efek­ty­viai, ne­skaid­riai ir pa­žei­džiant įsta­ty­mus“.