Viktoras Pranckietis: urėdijų reforma atidedama iki rudens
Tre­čia­die­nį į pro­tes­tą prie Sei­mo su­si­rin­kus maž­daug 100 miš­kų urė­di­jų re­for­ma ne­pa­ten­kin­tų jų dar­buo­to­jų bei pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vų, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pra­ne­šė, jog re­for­mos pri­ėmi­mas ati­de­da­mas iki ru­dens. Dar an­tra­die­nį ry­te jis sa­kė, kad įsta­ty­mo pa­tai­sos bus pri­im­tos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

„Taip, šian­dien ry­te po to, kai in­ter­viu pa­sa­kiau, kad pri­im­si­me, su­ži­no­jau, kad vėl pro­ce­dū­riš­kai už­vil­kin­ta. Dar tu­riu pa­siaiš­kin­ti (kas už­vil­ki­no – BNS) su eks­per­ti­ze, su aps­kun­di­mais eks­per­ti­zių. Ne­abe­jo­ju, kad mū­sų koa­li­ci­ja tu­rės iš­spręs­ti šį klau­si­mą“, – žur­na­lis­tams sa­kė su pi­ke­tuo­to­jais su­si­ti­kęs V.Pra­nckie­tis, pa­klaus­tas, ar re­for­ma ne­bus pri­im­ta šio­je, pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­jo­je.

Kal­bė­da­mas su miš­ki­nin­kų pro­fe­si­nių są­jun­gų na­riais, jis tei­gė pir­mą kar­tą gir­din­tis jų pa­gei­da­vi­mą sės­ti prie de­ry­bų sta­lo ir iš­sa­miai ap­tar­ti re­for­mą, ta­čiau po maž­daug 10 mi­nu­čių tru­ku­sio po­kal­bio V.Pra­nckie­tis prof­są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos va­do­vei In­gai Ru­gi­nie­nei pa­ža­dė­jo su­si­tik­ti ir ap­tar­ti re­for­mos klau­si­mus.

I.Ru­gi­nie­nė BNS tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė per pu­sę me­tų ne­su­ge­bė­jo at­sa­ky­ti, ko­kią nau­dą ne tik Lie­tu­vai, bet ir miš­ki­nin­kams duos pla­nuo­ja­ma re­for­ma, o la­biau­siai juos pik­ti­na tai, kad jie ne­da­ly­va­vo ren­giant pert­var­ką.

„Mes sie­kia­me at­kreip­ti Sei­mo dė­me­sį dėl mums rū­pi­mų klau­si­mų. Ker­ti­nis klau­si­mas, ku­rį ke­lia­me nuo sau­sio mė­ne­sio – nė­ra de­ry­bų su pro­fe­si­ne są­jun­ga. Pla­nuo­jant bet ko­kius pa­kei­ti­mus jau prieš pla­na­vi­mo sta­di­ją, tu­rė­jo bū­ti su­sės­ta su prof­są­jun­ga ir su­de­rin­ta. Ta pro­ce­dū­ra ab­so­liu­čiai pa­žeis­ta“, – BNS kiek anks­čiau tre­čia­die­nį tei­gė I.Ru­gi­nie­nė.

Ji ti­ki­si, kad Sei­mas iš­girs dar­buo­to­jų ne­ri­mą ir re­for­mą nu­ma­tan­čius įsta­ty­mus nag­ri­nės ne sku­bo­tai ir ko­ky­biš­kai.

„Mes ti­ki­mės, kad Sei­mas pa­ga­liau įsik­lau­sys ir ne­da­rys to­kių ne­są­mo­nių, kaip pa­da­rė far­są su eks­per­ti­ze. Pa­grin­di­nis da­ly­kas yra kaš­tų ir nau­dos ana­li­zė – ko­kią eko­no­mi­nę nau­dą at­neš re­for­ma, kas at­si­tiks su dar­buo­to­jais. Mes šiuos klau­si­mus ke­lia­me pu­sę me­tų ir vis dar ne­gau­na­me at­sa­ky­mų“, – tvir­ti­no I.Ru­gi­nie­nė.

Pro­tes­tuo­to­jai prie Sei­mo bu­vo su­si­rin­kę su pla­ka­tais, ku­rie skel­bė „U­rė­di­jas už­da­ry­sim ir į Ai­ri­ją va­ry­sim“, „Rei­kia ti­kro, aps­kai­čiuo­to pro­jek­to, o ne vi­zi­jos!“, „Ne­va­ži­nė­kit „bul­do­ze­riais“ po miš­kus“ ar „Ne­ga­li­ma taip elg­tis su Lie­tu­vos tur­tu“.

„Pats su­si­jau­di­ni­mas ir rū­pes­tis pla­ka­tuo­se yra ma­to­mas. Nė­ra kal­bos apie vals­ty­bi­nių miš­kų pri­va­ti­za­vi­mą, nė­ra kal­bos apie miš­kų ma­ži­ni­mą, nė­ra kal­bos apie kir­ti­mą dau­giau nei pri­au­ga ir apie tai, kad miš­ko pra­mo­nė tu­rė­tų su­nyk­ti“, – ko­men­ta­vo V. Pra­nckie­tis.

Urė­di­jų pert­var­kos pla­nas nu­ma­to, kad vie­toj Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos ir 42 ra­jo­nuo­se esan­čių urė­di­jų bus įsteig­ta 25 sky­rius tu­rin­ti vie­na vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Prie šios įmo­nės ke­ti­na­ma pri­jung­ti ir Miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos, jo­se dir­ba apie 4 tūkst. miš­ki­nin­kų.