Viktoras Pranckietis: tegalime nesuteikti fizinių galimybių Astravo AE veikti
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tei­gia, kad Lie­tu­va ne­pri­si­dė­jo, kad Bal­ta­ru­si­jo­je ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė (AE) bū­tų pa­sta­ty­ta ki­to­je vie­to­je. Anot jo, da­bar vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rį Lie­tu­va ga­li pa­da­ry­tį, kad su­stab­dy­tų As­tra­vo AE pro­jek­tą, yra jė­gai­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros pa­te­ki­mo į Lie­tu­vą ri­bo­ji­mas.

„Taip, mes no­ri­me vi­sais bū­dais pa­da­ry­ti to­kį spren­di­mą, kad ne­bū­tų sta­to­ma ta elek­tri­nė, bet tur­būt žmo­nės lau­kia ne­bū­ti­nai to­kių me­na­mų mū­sų min­čių, bet gal­būt ir rea­les­nio gal­vo­ji­mo. Elek­tri­nė šiuo me­tu yra pa­sta­ty­ta 90 pro­cen­tų. Jos par­in­ki­mo vie­ta ka­da bu­vo ren­ka­ma, nie­kas per daug apie tai ne­dis­ku­ta­vo. Bu­vo siū­lo­ma sta­ty­ti ki­to­je pu­sė­je Bal­ta­ru­si­jos, bet mes tur­būt tuo me­tu kaip vals­ty­bė ne­pri­si­dė­jo­me, kad ji bū­tų sta­to­ma ki­to­je pu­sė­je“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui kal­bė­jo Sei­mo va­do­vas.

„Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rį da­bar ga­li­me dek­la­ruo­ti, kad taip, mes at­si­jun­gia­me tink­lus, mes ne­su­tei­kia­me fi­zi­nių ga­li­my­bių tai elek­tri­nei veik­ti. Tai yra di­de­lis stab­dy­mo varž­tas ar­ba ke­lias, ar­ba bū­das. Ir ne­leis­ti nau­do­tis mū­sų Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­ne elek­tri­ne taip pat yra stab­dy­mo bū­das“, – pri­dū­rė jis.

Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai šį mė­ne­sį su­ta­rė glau­džiau koor­di­nuo­ti elek­tros blo­ka­vi­mą iš Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo jė­gai­nės. Aš­tuo­nių par­ti­jų ly­de­rių pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me ža­da­ma vie­nin­gai par­em­ti įsta­ty­mą, ku­ris jė­gai­nę pri­pa­žin­tų ne­sau­gia ir užd­raus­tų Lie­tu­vos ener­gi­jos rin­ko­je pre­kiau­ti jo­je pa­ga­min­ta elek­tra.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo elek­tri­nė­je nuo­lat ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų. Jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.

Bal­ta­ru­si­ja Lie­tu­vos prie­kaiš­tus at­me­ta ir sa­ko, kad jė­gai­nė­je bus tai­ko­mi aukš­čiau­si sau­gu­mo stan­dar­tai.