Viktoras Pranckietis skaidrins etikos sargus
Sei­mo Pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio tei­gi­mu, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tu­ri bū­ti de­po­li­ti­zuo­ta. Po VTEK va­do­vo Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­sis­ta­ty­di­ni­mo, par­la­men­to va­do­vas pra­dės tar­tis su frak­ci­jo­mis, kaip už­ti­krin­ti VTEK skaid­ru­mą.

„Pra­de­da­me tar­tis su frak­ci­jo­mis, kiek rei­kia keis­ti įsta­ty­mą, kad de­po­li­ti­zuo­tu­me VTEK mak­si­ma­liai, kad ši įstai­ga ga­lė­tų skaid­riai at­lik­ti sa­vo dar­bą ir ne­bū­tų jo­kio įta­ri­mo, kad ji kam nors iš­plau­na mun­du­rą“, – „Ži­nių ra­di­jo“ lai­do­je „Po­zi­ci­ja“ sa­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas.

Šian­dien, ko­vo 15 d., 11 val. Sei­mo Pir­mi­nin­kas ke­ti­na su­si­tik­ti su VTEK na­riais ir ap­tar­ti ko­mi­si­jos veik­lą.