Viktoras Pranckietis: šildymo lengvata nesinaudojo 2 mln. žmonių
Sei­mo an­tra­die­nį pa­nai­kin­ta pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta šil­dy­mui ne­bu­vo tei­sin­ga, nes ja nau­do­jo­si tik da­lis gy­ven­to­jų, tei­gia Sei­mo pir­mi­nin­kas. Vik­to­ro Pra­nckie­čio nuo­mo­ne, tei­sin­giau yra skir­ti kom­pen­sa­ci­jas var­gin­giau­siems, o ne tai­ky­ti leng­va­tą vi­siems, nau­do­jan­tiems cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą.

„Du mi­li­jo­nai žmo­nių Lie­tu­vo­je ne­si­nau­do­ja šia leng­va­ta, tai ar ti­krai ji yra tei­sin­ga? Ma­nau, kad iš­plė­tus ra­tą žmo­nių, ku­riems kom­pen­suo­ja­ma už šil­dy­mą, vi­siš­kai da­ro­si tei­sin­gai, kad re­mia­mi pa­tys silp­niau­si žmo­nės“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Jo nuo­mo­ne, gąs­di­ni­mai, kad dėl nau­jos tvar­kos pa­dau­gės žmo­nių, gau­nan­čių kom­pen­sa­ci­jas, nė­ra tei­sin­gi.

„Jei­gu 15 proc. iš­lei­di šil­dy­mui, ta­da gau­ni kom­pen­sa­ci­ją. Iš­sip­lės tas ra­tas, bet ne tiek daug, nes jis vis ma­žė­jo, at­ly­gi­ni­mai ki­lo. Šil­dy­mo kai­nos ne­di­dė­jo, da­bar jos tu­ri tur­būt pa­si­keis­ti, bet ma­nau, kad tas ra­tas ne­bus toks la­bai smar­kiai iš­pūs­tas, kaip čia mes gąs­di­na­me, kad iš­si­ri­kiuos į ei­les“, – ti­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kas.

„Kaip ban­do­ma es­ka­luo­ti, kad dau­giau varg­šų at­si­ras, tai ne dau­giau varg­šų, o dau­giau re­mia­mų ir tei­sin­gai re­mia­mų žmo­nių“, – pri­dū­rė jis.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mo va­do­vas skep­tiš­kai at­si­lie­pė apie PVM leng­va­tos nai­ki­ni­mą, ta­čiau da­bar ti­ki­no, kad nuo­mo­nę pa­kei­tė, nes Vy­riau­sy­bė pa­grin­dė sa­vo po­zi­ci­ją.

„Taip, bet Vy­riau­sy­bė at­ne­šė la­bai kon­kre­čių skai­čių ir su pa­grin­di­mu, tam ir yra tas par­la­men­tas, kad iš­dis­ku­tuo­tu­me“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį at­si­sa­kė svars­ty­ti kon­ser­va­to­rių pa­tai­sas, ku­rio­mis bu­vo siū­lo­ma iki 2020 me­tų bir­že­lio 1-osios pra­tęs­ti leng­va­tos ga­lio­ji­mą. 9 proc. PVM leng­va­ta nu­stos ga­lio­ti nuo bir­že­lio, kaip ir nu­ma­to anks­čiau pri­im­tas įsta­ty­mas. Tuo­met ši­lu­mos ener­gi­jai bus tai­ko­mas įpras­tas 21 proc. mo­kes­tis.

Prieš PVM leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mą pa­si­sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.