Viktoras Pranckietis: Seime vis tiek yra neaktyvių žmonių
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ma­no, kad Sei­mui pa­vyks su­ma­žin­ti na­rių skai­čių.

„Aš gal­vo­ju, kad jei­gu gal­vo­jant už la­bai svar­bius klau­si­mus su­rink­da­vo 94 bal­sus dau­gu­ma, tai, ti­kė­ti­na, kad su­rink­si­me, nes dau­gu­ma par­ti­jų dek­la­ra­vo apie tai ei­da­mi į rin­ki­mus, kad Sei­mą rei­kia ma­žin­ti“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė V. Pra­nckie­tis.

Jis sa­ko ir pats pa­lai­ky­sian­tis to­kį siū­ly­mą, nes toks bu­vo jį de­le­ga­vu­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos įsi­pa­rei­go­ji­mas da­ly­vau­jant rin­ki­muo­se.

„Mes ma­to­me, kad Sei­me vis tiek yra ne­ak­ty­vių žmo­nių to­kia da­lis, ko­kia ga­lė­tų su­ma­žė­ti“, – svars­tė V.Pra­nckie­tis.

Ta­čiau jis tei­gia ne­ma­nan­tis, kad ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių rei­kė­tų dėl ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus. To­kią iš­va­dą ver­tin­da­mas „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­vą pa­tei­kė ir Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, nu­ro­dęs, jog ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas ne­tu­rė­tų bū­ti le­mia­mas ar­gu­men­tas, nes par­la­men­ta­rai at­sto­vau­ja ir pi­lie­čiams už­sie­ny­je.

V.Pra­nckie­tis pri­pa­ži­no, kad di­des­nio Sei­mo pri­va­lu­mas – di­des­nė nuo­mo­nių įvai­ro­vė.

Tei­si­nin­kų tei­gi­mu, Sei­mo na­rių skai­čiaus su­ma­ži­ni­mas ga­li tu­rė­ti il­ga­lai­kes pa­sek­mes – at­ei­ty­je pa­di­dė­jus ar dar la­biau su­ma­žė­jus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čiui, šiuo pa­grin­du Kons­ti­tu­ci­ja vėl tu­rė­tų bū­ti kei­čia­ma.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir dar ke­lias­de­šimt par­la­men­ta­rų tei­gia, kad Sei­mą nuo 141 iki 101 na­rio rei­kia ma­žin­ti, nes ša­ly­je su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų skai­čius.

1992 me­tais, kai bu­vo pri­im­ta Kons­ti­tu­ci­ja, Lie­tu­vo­je gy­ve­no 3 mln. 700 tūkst. žmo­nių. Šiuo me­tu Lie­tu­va tu­ri 2 mln. 850 tūkst. gy­ven­to­jų.

Kai ku­rių po­li­to­lo­gų ver­ti­ni­mu, Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mas ga­li ati­to­lin­ti par­la­men­ta­rus nuo rin­kė­jų, o esa­mas 141 Sei­mo na­rys yra pro­por­cin­gas skai­čius at­siž­vel­giant į ša­lies dy­dį.

„Vers­lo aso­cia­ci­jos ne­tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip lobistinės“

Vers­lo aso­cia­ci­jos ar pro­fe­si­nės są­jun­gos ne­tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip lo­bis­ti­nės, nes jos at­sto­vau­ja bend­ram vers­lo in­te­re­sui, o ne vie­nai įmo­nei, sie­kian­čiai pa­veik­ti spren­di­mų pri­ėmė­jus, tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

„Aš pri­ta­riu tai kon­cep­ci­jai, kad jei­gu yra ne­ats­to­vau­ja­ma kon­kre­čiam in­te­re­sui, tai ne­rei­kia re­gis­truo­tis lo­bis­tu. Jei­gu at­sto­vau­ja­ma kon­kre­čiam in­te­re­sui ir at­ei­na­ma kaip įmo­nė, ta­da jis tu­ri bū­ti lo­bis­tas. Pra­mo­ni­nin­kai jun­gia apie 400 įmo­nių ir at­sto­vau­ja bend­ram vers­lo in­te­re­sui, tai ti­krai čia yra pa­lik­ta to­kia ne­iš­baig­ta min­tis. Aš kal­bė­jau su ke­lio­mis pra­mo­ni­nin­kus aso­ci­juo­jan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ir jie sa­ko, kad jie ne­tu­rė­tų bū­ti re­gis­truo­ja­mi kaip lo­bis­tai, nes at­sto­vau­ja aso­cia­ci­jai“, – sa­kė V. Pra­nckie­tis.

Jo tei­gi­mu, vers­lo aso­cia­ci­jos tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gin­tos ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Su­teik­ti lo­bis­tų sta­tu­są vers­lo kon­fe­de­ra­ci­joms, aso­cia­ci­joms ar pro­fe­si­nės są­jun­goms siū­lo Sei­me svars­to­mas nau­jas lo­bis­ti­nę veik­lą su­griež­tin­sian­ti įsta­ty­mo re­dak­ci­ja.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis ne­se­niai kri­ti­ka­vo to­kias pa­tai­sas – anot jo, šios or­ga­ni­za­ci­jos to­liau tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gi­na­mos ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Da­bar lo­bis­tais lai­ko­mi ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys, tu­ri­nys kon­kre­tų už­sa­ko­vą, ku­rio in­te­re­sams at­sto­vau­ja. Vi­sų ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, prof­są­jun­gų, įvai­rių aso­cia­ci­jų, dir­ban­čių ir da­ran­čių po­vei­kį įsta­ty­mų lei­di­mui sa­vo var­du, veik­la ne­lai­ko­ma lo­biz­mu.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos lo­bis­tų re­gis­tre yra 36 as­me­nys. Įta­kos daž­niau­siai sie­kia­ma ener­ge­ti­kos, far­ma­ci­jos, svei­ka­tos ap­sau­gos, sta­ty­bos, al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko rin­ko­se.

Da­bar­ti­nė lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo re­dak­ci­ja pri­im­ta 2000 me­tais, ji bu­vo ke­lis kar­tus tiks­lin­ta.