Viktoras Pranckietis: Seimas priims politinį sprendimą dėl Darbo kodekso
Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl gin­čy­ti­nų Dar­bo ko­dek­so straips­nių, dėl ku­rių ne­su­ge­bė­jo su­si­tar­ti Tri­ša­lė ta­ry­ba, pri­ims Sei­mas, sa­ko jo va­do­vas. Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­brė­žia, jog Sei­mas ne­si­kra­to at­sa­ko­my­bės ir ga­li pri­im­ti po­li­ti­nį spren­di­mą.

„Svars­ty­si­me ir Sei­me (Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­išsp­ręs­tus klau­si­mus – BNS). Nie­ko čia ne­at­si­tiks. Pa­žiū­rė­si­me – gal­būt čia rei­ka­lin­gas la­biau po­li­ti­nis at­sto­va­vi­mas šiais klau­si­mais ir ta­da gal sprę­si­me tik po­li­tiš­kai, ne­at­siž­velg­da­mi į Tri­ša­lę ta­ry­bą, nes ji yra tik pa­ta­ria­ma­sis or­ga­nas“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį kal­bė­jo V.Pra­nckie­tis.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad val­dan­tie­ji kra­to­si at­sa­ko­my­bės dėl Dar­bo ko­dek­so, veng­da­mi pri­im­ti spren­di­mus be Tri­ša­lės ta­ry­bos iš­va­dų. Anot jos, tai yra Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo at­sa­ko­my­bė, o Tri­ša­lė ta­ry­ba yra pa­ta­ria­ma­sis or­ga­nas.

Anot V.Pra­nckie­čio, Dar­bo ko­dek­sas Sei­me tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ket­vir­ta­die­nį.

Tri­ša­lė ta­ry­ba an­tra­die­nį pri­ta­rė da­liai Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų, ku­rioms jau pri­ta­rė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, ta­čiau jos anks­čiau ne­bu­vo su­de­rin­tos tarp so­cia­li­nių par­tne­rių.