Viktoras Pranckietis ragina VTEK vadovą atsistatydinti
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis penk­ta­die­nį par­agi­no Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) va­do­vą Ro­mą Va­len­tu­ke­vi­čių trauk­tis iš par­ei­gų.

„Ne“, – žur­na­lis­tams Sei­me į klau­si­mą, ar R.Va­len­tu­ke­vi­čius ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas, penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su VTEK va­do­vu sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Jis tei­gė iš VTEK pir­mi­nin­ko su­lau­kęs pra­šy­mo duo­ti šiek tiek lai­ko ap­sisp­ręs­ti, bet pa­tvir­ti­no, kad per tam ti­krą lai­ką ne­su­lau­kęs at­sis­ta­ty­di­ni­mo raš­to ini­ci­juos at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą.

VTEK va­do­vas trauk­tis neskuba

VTEK va­do­vas R.Va­len­tu­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė ap­sisp­rę­sian­tis iki an­tra­die­nio. Taip pat jis tvir­ti­no ne­pa­da­ręs klai­dų ir ne­pa­žei­dęs įsta­ty­mų, kai vie­nas­me­niš­kai nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vės par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės si­tua­ci­jos, kai ši nau­do­jo­si iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu.

„Dar nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, aš tu­riu lai­ko iki an­tra­die­nio. Aš pa­sa­ky­siu. Yra žmo­giš­ka ne­šok­ti nuo­gam į dil­gė­les, o pa­lauk­ti die­ną ki­tą. Gal­būt pir­ma­die­nį bus pir­mi­nin­kas in­for­muo­tas, aš pa­sa­kiau, kad ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­siu pir­mi­nin­kui in­for­ma­ci­ją“, – sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Sei­mo pir­mi­nin­kas lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad ko­mi­si­jos va­do­vas pa­že­mi­no VTEK re­pu­ta­ci­ją.

„Tur­būt jūs ne blo­giau už ma­ne ži­no­te, jei as­muo pa­že­mi­na or­ga­ni­za­ci­jos re­pu­ta­ci­ją, ku­ri tu­ri bū­ti ne­prie­kaiš­tin­ga, mes net ne­tu­rė­tu­me svars­ty­ti ar spręs­ti (dėl ga­li­my­bių as­me­niui to­liau ei­ti par­ei­gas)“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Pa­sak jo, R.Va­len­tu­ke­vi­čius tu­ri trauk­tis dėl vie­nas­me­nio spren­di­mo ne­pra­dė­ti ty­ri­mo.

„Vie­nas­me­nis spren­di­mas ir tei­si­ni­mas, aiš­ki­ni­mas, ka­da tu­rė­jo bū­ti ko­mi­si­jos spren­di­mas“, – mo­ty­vus, ko­dėl R.Va­len­tu­ke­vi­čius tu­ri trauk­tis, trum­pai nu­ro­dė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Ty­ri­mo ne­pra­dė­jo, nors to pra­šė pa­ti G.Kildišienė

R.Va­len­tu­ke­vi­čius iš­aiš­ki­ni­mą LVŽS frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jai G.Kil­di­šie­nei dėl au­to­mo­bi­lio, nuo­mo­ja­mo iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“, pa­tei­kė ne­si­ta­ręs su ki­tais ko­mi­si­jos na­riais, ta­čiau aiš­kė­ja, kad pa­ti par­la­men­ta­rė pra­šė ko­mi­si­jos at­lik­ti ty­ri­mą.

„At­siž­velg­da­ma į ki­lu­sias vie­šas dis­ku­si­jas, ne­va aš pa­žei­džiau tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, krei­piuo­si į VTEK. Pra­šau iš­tir­ti si­tua­ci­ją bei pa­tiek­ti ati­tin­ka­mą iš­aiš­ki­ni­mą dėl pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo“, – ra­šo­ma Sei­mo na­rės krei­pi­me­si. Jį po­li­ti­kė sek­ma­die­nį elek­tro­ni­niu pa­štu iš­siun­tė VTEK.

Pir­ma­die­nį ji ga­vo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus pa­si­ra­šy­tą iš­aiš­ki­ni­mą, ku­rį jis pa­tei­kė ne­si­ta­ręs su ki­tais ko­mi­si­jos na­riais. R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­sa­ky­me G.Kil­di­šie­nei nu­ro­do­ma, kad ap­lin­ky­bės, kai jai ar­ti­mas as­muo su „Ag­ro­kon­cer­nu“ su­da­rė au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos san­do­rį ir lei­do par­la­men­ta­rei au­to­mo­bi­liu nau­do­tis, „sa­vai­me in­te­re­sų konf­lik­to ne­ke­lia“.

Pats R.Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad pa­tei­kė ne iš­va­dą, o pa­aiš­ki­ni­mą, ku­riam ne­rei­kia ko­mi­si­jos bal­sa­vi­mo, ir tai esan­ti įpras­ta pra­kti­ka ga­vus Sei­mo na­rių klau­si­mą.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius: tir­ti ar ne­tir­ti – nu­spren­džiu aš

Aiš­kin­da­mas, ko­dėl ne­pra­dė­jo ty­ri­mo, nors to pra­šy­ta pa­čios Sei­mo na­rės krei­pi­me­si, R.Va­len­tu­ke­vi­čius sa­kė, jog „nes­var­bu, ko pra­šo“, o jis iš kar­to ma­tęs, kad Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mas ne­pa­žeis­tas.

„Tai ne­svar­bu, ko pra­šo, pra­šo iš­tir­ti, ka­dan­gi čia, aš at­sa­kau jums, jūs ma­ne gau­dot ant žo­džių, ka­dan­gi čia nė­ra ko tir­ti. Pa­gal įsta­ty­mo nuo­sta­tas, „do­va­nos iš ar­ti­mų as­me­nų, nau­do­ji­ma­sis trans­por­to prie­mo­nė­mis, pa­ve­žė­ji­mas (...) ne­prik­lau­so­mai nuo ver­tės, nė­ra ap­lin­ky­bės, ku­rias pri­va­lo­te dek­la­ruo­ti. Dek­la­ra­ci­jo­je pri­va­lo­te nu­ro­dy­ti tik su­tuok­ti­nio, su­gy­ven­ti­nio, par­tne­rio per pa­sku­ti­nius 12 mė­ne­sių raš­tu ar žo­džiu su­da­ry­tus san­do­rius, jei jie vir­ši­ja 3 tūkst. eu­rų“, – tvir­ti­no VTEK va­do­vas.

„Čia yra žo­džių žais­mas, tir­ti, ne­tir­ti. Ką čia tir­ti? Ga­liu pa­ci­tuo­ti įsta­ty­mą, vie­nu sa­ki­niu, ko­kio čia rei­kia ty­ri­mo? Ne­pra­šo tir­ti, jūs pri­kim­bat prie vie­no žo­džio „tir­ti“. Aš jums pa­ci­tuo­ju, kas par­ašy­ta. O tir­ti ar ne­tir­ti, nu­spren­džiu aš. Jei­gu bū­tų, kad ji tu­rė­tų dek­la­ruo­ti pa­gal įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą, bū­tų su­si­rin­ku­si ko­mi­si­ja ir pra­dė­ju­si ty­ri­mą. Ty­ri­mas ga­li truk­ti iki tri­jų mė­ne­sių, ir to­kiu at­ve­ju žmo­gui jau už­de­da dė­mė – a, VTEK aiš­ki­na­si“, – kal­bė­jo R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis taip pat sa­kė ne­ma­tan­tis „ne ma­žiau­sios (sa­vo) kal­tės“ vi­so­je G.Kil­di­šie­nės nau­do­to au­to­mo­bi­lio is­to­ri­jo­je.

„Aš įsta­ty­miš­kai jo­kių klai­dų ne­pa­da­riau. Aš su­pran­tu po­li­ti­kus, ku­rie ko­men­tuo­ja vie­naip ar ki­taip, jie va­do­vau­ja­si Po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­su, tai vi­sai ki­tas da­ly­kas, tai Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos dis­po­zi­ci­joj. Aš ko­men­tuo­ju ir dės­tau tik pa­gal Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­boj nuo­sta­tas. Aš as­me­niš­kai ne­ma­tau sa­vo nė ma­žiau­sios kal­tės, kad nu­si­žen­giau įsta­ty­mo nuo­sta­toms“, – sa­kė VTEK va­do­vas.

Su­lau­kė prie­kaiš­tų anksčiau

R.Va­len­tu­ke­vi­čius VTEK va­do­vu pa­skir­tas 2014 me­tais, tuo­me­ti­nės par­la­men­to va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės siū­ly­mu, pa­gal par­la­men­ti­nių frak­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas. Anks­čiau R.Va­len­tu­ke­vi­čius yra dir­bęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pri­ima­mo­jo sky­riaus ve­dė­ju, 1999–2013 me­tais ėjo Sei­mo kon­tro­lie­riaus par­ei­gas, dvi ka­den­ci­jas va­do­va­vo šiai įstai­gai.

Pa­gal įsta­ty­mą, VTEK pir­mi­nin­ką iš šios ko­mi­si­jos na­rių Sei­mo pir­mi­nin­ko tei­ki­mu ski­ria Sei­mas. VTEK su­da­ro pen­ki na­riai, ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

VTEK pri­žiū­ri, kaip įgy­ven­di­na­mi Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas, Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas, ti­ria pra­ne­ši­mus, skun­dus ir pra­šy­mus dėl vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to, se­ka vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sį ir, jei yra pa­grįs­tų duo­me­nų, kad vals­ty­bės po­li­ti­kas pa­da­rė pa­žei­di­mą, per­duo­da šią in­for­ma­ci­ją iš­tir­ti ati­tin­ka­miems vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio kon­tro­lės su­bjek­tams ir pa­na­šiai.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius jau anks­čiau bu­vo su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl ins­ti­tu­ci­jos po­li­ti­za­vi­mo. Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sį bir­že­lį Sei­me skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą sa­kė, kad ap­si­va­ly­mas nuo ko­rup­ci­jos bū­tų grei­tes­nis, jei, pa­vyz­džiui, „Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja tap­tų po­li­ti­nės sis­te­mos mo­ra­lės ser­gė­to­ja, o ne su­si­te­pu­sių ba­lin­to­ja“.

VTEK va­do­vas kri­ti­kuo­tas, kai ne­įž­vel­gus pa­žei­di­mų ne­bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės skan­da­lo Drus­ki­nin­kuo­se, kai iš ko­mi­si­jos nu­skam­bė­jo siū­ly­mas įtei­sin­ti gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nes do­va­nas me­di­kams.