Viktoras Pranckietis pritartų naujiems mokesčiams
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, jog pri­tar­tų nau­jų mo­kes­čių įve­di­mui ša­ly­je, ta­čiau vi­suo­me­nė­je tai bū­tų ne­po­pu­lia­rus spren­di­mas.

„Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į is­to­ri­ją, tai dau­ge­lis Vy­riau­sy­bių ne­per­žen­gė tos ri­bos – ne­įve­dė tur­to, prog­re­si­nių, au­to­mo­bi­lių mo­kes­čių. Tai bū­tų la­bai ne­po­pu­lia­rus spren­di­mas vi­suo­me­nė­je, bet jis tur­būt bū­ti­nas kaip yra dau­ge­ly­je ša­lių. Taip, aš už tai“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tei­gė V.Pra­nckie­tis,

Anot jo, Vy­riau­sy­bė spręs­tų, ka­da nau­ji mo­kes­čiai bū­tų įve­da­mi ša­ly­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tė Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė pa­ko­re­guo­tus pa­siū­ly­mus dėl mo­kes­čių sis­te­mos pert­var­kos. Vy­riau­sy­bės siū­lo­mus mo­kes­čių sis­te­mos pa­kei­ti­mus Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Dėl jų tu­rė­tų bū­ti bal­suo­ja­ma kar­tu su 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tu, kad pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų nuo 2018-ųjų pra­džios.

Nau­ją pert­var­kos mo­de­lį ko­men­tuo­da­mas Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas tei­gė, jog pa­si­ge­do pa­siū­ly­mų dėl vi­suo­ti­nių au­to­mo­bi­lių bei NT mo­kes­čių.