Viktoras Pranckietis nesutinka su Ramūno Karbauskio pareiškimu
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko ne­su­tin­kan­tis su jį de­le­ga­vu­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio par­eiš­ki­mu, kad par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės is­to­ri­ja bu­vo ban­dy­mas griau­ti val­džią.

„Tai ne­bu­vo val­džios grio­vi­mas, tai gal bu­vo tik emo­cin­gai pa­sa­ky­ta“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė V. Pra­nckie­tis. Jo tei­gi­mu, ži­niask­lai­dos ir opo­nen­tų vyk­do­ma val­džios prie­žiū­ra yra de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je su­pran­ta­mas da­ly­kas.

R. Kar­baus­kis an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad pa­sku­ti­nių sa­vai­čių įvy­kiai bu­vo „pir­mas rim­tes­nis ban­dy­mas griau­ti val­džią, ku­rią iš­rin­ko žmo­nės“. Jo tei­gi­mu, G.Kil­di­šie­nė at­si­sa­kė man­da­to tam, kad „vi­si Lie­tu­vo­je su­pras­tų, jog šio puo­li­mo tiks­las yra ki­tas, ji tie­siog pir­mo­ji ei­lė­je“.

G. Kil­di­šie­nė iš Sei­mo nu­spren­dė pa­si­trauk­ti po kri­ti­kos dėl jos mo­ti­nos su­da­ry­tos au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­ties su R.Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“ ir pa­aiš­kė­jus in­for­ma­ci­jai apie prieš de­šimt­me­tį vy­ku­sį ty­ri­mą dėl iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų.

V. Pra­nckie­čio tei­gi­mu, ši is­to­ri­ja tu­rė­tų bū­ti pa­mo­ka Sei­mo na­riams „lai­ku su­pras­ti klai­das ir jas pa­tai­sy­ti“. Anot par­la­men­to va­do­vo, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie Sei­mo na­rių au­to­mo­bi­lių nuo­mą ne­lei­džia da­ry­ti api­bend­rin­tų iš­va­dų – kiek­vie­ną at­ve­jį rei­kia ver­tin­ti at­ski­rai.