Viktoras Pranckietis: Konstitucinis teismas gali pakeisti nuomonę dėl dvigubos pilietybės
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ti­ki­si, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ga­li pa­keis­ti dok­tri­ną ir leis­ti pla­čiau dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę įtei­sin­ti įsta­ty­mu, o ne kei­čiant Kons­ti­tu­ci­ją.

„Ma­nau, vis tiek bus krei­pi­ma­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, gal ta dok­tri­na for­muo­ja­si kei­čian­tis są­ly­goms taip pat ki­to­kia, nuo 2003 ar 2004 me­tų kiek pa­si­kei­tė vis­ko ap­lin­ko­je, ir tei­sė­jai pa­si­kei­tė, gal­būt ir in­terp­re­ta­ci­ja, ir po­žiū­ris į Kons­ti­tu­ci­ją, gi nuo po­žiū­rio taip pat daug kas pri­klau­so“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Ga­li­my­bę di­des­niam kie­kiui Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­rė­ti ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę Sei­mo pir­mi­nin­kas įvar­di­jo kaip prie­mo­nę ko­vai su emig­ra­ci­ja.

Sta­tis­ti­ką, ku­ri ro­do, kad daug žmo­nių iš Lie­tu­vos emig­ruo­ja ir pa­sta­rai­siais mė­ne­siais, jis sa­kė sie­jan­tis su iner­ci­ja.

„Po­ky­čių sie­kia­me, bet ži­no­te, kad emig­ra­ci­ja yra to­kia iner­tiš­ka ma­ši­na, ku­ri ne­sus­to­ja taip la­bai stai­giai per ke­tu­ris mė­ne­sius. Bet ma­nau, kad žings­nius tuos da­ro­me ir tu­rė­tu­me ir to­liau da­ry­ti, kad emig­ra­ci­ja lė­tė­tų ar­ba pa­si­da­ry­ti grįž­ta­mo­ji mig­ra­ci­ja“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Jo aiš­ki­ni­mu, krei­pi­ma­sis į KT dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės bū­tų pa­sku­ti­nė ga­li­my­bė iki re­fe­ren­du­mo.

Sei­me re­gis­truo­tas 114 par­la­men­ta­rų tei­kia­mas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas, ku­ris leis­tų iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­ku­siems į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ša­lis bei įgi­ju­siems šių ša­lių pi­lie­ty­bę.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas anks­čiau yra iš­aiš­ki­nęs, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ga­li­ma tik at­ski­rais at­ve­jais, o ją pla­čiau leis­ti ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Straips­nį dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jau yra pa­si­sa­kiu­si, kad Sei­me re­gis­truo­tos nau­jos pa­tai­sos dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės „at­vi­rai prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­nei dok­tri­nai“.

„Mes daž­nai kal­ba­me apie at­ski­rus at­ve­jus kal­bė­da­mi apie tai, kad di­de­lis bū­rys ir jiems ne­ga­li bū­ti at­ski­ras at­ve­jis. Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas at­ski­ras at­ve­jis yra kiek­vie­nas mū­sų pi­lie­tis, esan­tis ne čia ir sie­kian­tis įgy­ti ar­ba su­sig­rą­žin­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę“, – aiš­ki­no V.Pra­nckie­tis.

„Ką reiš­kia ne­ga­li bū­ti pa­pli­tęs reiš­ki­nys? Ta­da rei­kė­tų vis tiek kaž­ko­kį gal skai­čių gal­būt įdė­ti ar ką nors“, – svars­tė jis.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.