Viktoras Pranckietis: ieškoma būdų kaip išsaugoti Lietuvos pilietybę
Bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams ne­ren­giant re­fe­ren­du­mo, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Pag­rin­di­nis da­ly­kas yra pi­lie­ty­bės iš­lai­ky­mas ar­ba pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mas. Ne apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę kal­bė­jo­me, bet apie tai, kaip ją iš­sau­go­ti, kaip jos ne­pra­ras­ti. (...) Iš­sau­go­ji­mas nuo dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ski­ria­si, gal­būt tai įma­no­ma ir be dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, bet į tai dar tu­ri at­sa­ky­ti tei­si­nin­kai“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vais žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Anot jo, ieš­kant to­kios ga­li­my­bės bus ta­ria­ma­si su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir vi­suo­me­ne.

„Su­tin­ku su tuo, kad „lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“, mes apie tai dai­nuo­ja­me, ir sa­ky­ti, kad tai yra ne­be mū­sų pi­lie­čiai, tur­būt nė­ra tei­sin­ga“, – tvir­ti­no V.Pra­nckie­tis.

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke tei­gė, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo klau­si­mas ke­lia­mas, nes pra­dė­jo dirb­ti nau­jas Sei­mas ir nau­ja Vy­riau­sy­bė, ak­cen­ta­vę lie­tu­vių grą­ži­ni­mo į tė­vy­nę prob­le­mą.

„Ieš­ko­ma bū­tų, kaip bū­tų įma­no­ma lie­tu­viams, gy­ve­nan­tiems vi­sa­me pa­sau­ly­je, iš­lai­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Yra jau da­bar įsta­ty­me 11 iš­min­čių, tie­siog rei­kia ieš­ko­ti ki­tų bū­dų, nes nau­jas Sei­mas, nau­ja Vy­riau­sy­bė, sa­ko­me, gal ir nau­ji spe­cia­lis­tai ras ši­tą ga­li­my­bę“, – tei­gė D.Hen­ke.

Anot jos, kiek­vie­ną dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę no­rin­tį tu­rė­ti as­me­nį rei­kė­tų ver­tin­ti kaip at­ski­rą at­ve­jį.

„Mes sa­ko­me, kad kiek­vie­nas lie­tu­vis yra at­ski­ras at­ve­jis, tai Da­lia Hen­ke yra at­ski­ras at­ve­jis, Pe­tras Pe­trai­tis yra at­ski­ras at­ve­jis, Jo­nas Jo­nai­tis – at­ski­ras at­ve­jis. Rei­kė­tų į kiek­vie­ną žmo­gų pa­žiū­rė­ti, svars­ty­ti jo pi­lie­ty­bės iš­lai­ky­mo no­rus at­ski­rai, kaip Kons­ti­tu­ci­ja tai nu­ro­do“, – sa­kė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo ruo­žtu yra iš­aiš­ki­nęs, kad tie at­ski­ri at­ve­jai ga­li bū­ti la­bai re­ti, iš­im­ti­niai.

D.Hen­kės tei­gi­mu, pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą bū­tų ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti įsta­ty­mu.

„Įs­ta­ty­mas re­gu­liuo­ja ir pi­lie­ty­bės ga­vi­mą, ir pra­ra­di­mą. Ape­lia­ci­ja yra į tai, kad ne­atim­ki­me iš Lie­tu­vos pi­lie­čių pi­lie­ty­bės, bet kiek­vie­nam as­me­niui su­tei­kia­me ga­li­my­bę at­ski­ru at­ve­ju lik­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiu“, – sa­kė ji.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas anks­čiau yra par­eiš­kęs, kad no­rint įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Be to, jos kei­ti­mas įma­no­mas tik su­ren­giant re­fe­ren­du­mą.

„Re­fe­ren­du­mas ma­te­ma­tiš­kai yra ne­įma­no­mas, nes ya dvi di­džiu­lės są­ly­gos jam įvyk­ti. Vi­sų pir­ma tu­ri 50 proc. plius vie­nas at­vyk­ti bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių, an­tra di­džiu­lė už­duo­tis – kad pa­si­sa­ky­tų „už“ Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mą, tu­ri bū­ti 50 proc. plius vie­nas. Tai yra ma­te­ma­tiš­kai ne­įma­no­ma. Kaip gir­dė­jo­te, 50 tūkst. lie­tu­vių iš­va­žiuo­ja kiek­vie­nais me­tais. Fi­ziš­kai tų žmo­nių nė­ra Lie­tu­vo­je, kar­tais jų net ras­ti ne­įma­no­ma“, – tvir­ti­no Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės va­do­vė.

Jis vy­lė­si, kad „tei­si­nin­kai su­ge­bės ras­ti la­bai ra­cio­na­lų spren­di­mą, pri­tai­ky­tą prie šių die­nų“.

Tre­čia­die­nį Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vai ke­ti­na su­si­tik­ti su Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ku ir ap­tar­ti bū­tent ši­tą klau­si­mą.

Pa­sak D.Hen­kės, į die­not­var­kę rei­kė­tų iš­kel­ti ir elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo bei spe­cia­lios rin­ki­mų apy­gar­dos už­sie­nio lie­tu­viams su­kū­ri­mo klau­si­mus.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat yra nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.