Viktoras Pranckietis ieško būdų kaip sumažinti emigraciją
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis Ži­nių ra­di­jui va­kar pa­tei­kė pa­siū­ly­mus, kaip Lie­tu­vo­je su­ma­žin­ti emig­ra­ci­ją. Anot jo, no­rint su­ma­žin­ti vis di­dė­jan­tį žmo­nių iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos, svar­bu, kad di­dė­tų žmo­nių pa­ja­mos.

Vil­nius, lie­pos 12 d. (BNS). Kad su­ma­žė­tų emig­ra­ci­ja, tu­ri aug­ti žmo­nių pa­ja­mos, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Tu­ri­me grįž­ti prie to pa­ties, kad vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas, ir mi­ni­ma­li al­ga, ir pa­ja­mos žmo­nių tu­ri di­dė­ti čia, Lie­tu­vo­je. Ta­da jie ir ne emig­ruos“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį 2017 me­tų pus­me­tį emig­ra­vo maž­daug 10 tūkst. žmo­nių dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai.

Šių me­tų sau­sio – bir­že­lio mė­ne­siais iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos dek­la­ra­vo 31 tūkst. 731 as­muo. Per­nai per šį lai­ko­tar­pį ofi­cia­liai emig­ra­vo 21 tūkst. 248 as­me­nys.

Sei­mo pir­mi­nin­kas tei­gė, jog žmo­nės emig­ruo­ja iš iner­ci­jos, be to, emig­ra­ci­jos mas­tų au­gi­mą ga­lė­jo lem­ti tai, kad iš­va­žia­vę žmo­nės tik da­bar dek­la­ra­vo iš­vy­ki­mą.

Sta­tis­ti­kai tei­gia, kad šie­met dau­giau­sia žmo­nių iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, jie su­da­rė be­veik pu­sę – 45,8 proc. vi­sų emig­ran­tų. Į Nor­ve­gi­ją iš­vy­ko 12 proc., į Vo­kie­ti­ją – į 8,5 proc., į Ai­ri­ją – 7,1 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Eu­ros­ta­tas šią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad 2016 me­tais Lie­tu­va san­ty­ki­nai ne­te­ko dau­giau­siai gy­ven­to­jų iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių – 14,2 as­mens tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.