Viktoras Pranckietis: Darbo kodekso pataisų Seimas antradienį nesvarstys
Sei­mas an­tra­die­nį ne­svars­tys nuo lie­pos tu­rin­čio įsi­ga­lio­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų, ku­rioms yra pri­ta­ru­si Tri­ša­lė ta­ry­ba ir Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

„Nu­kel­tas (svars­ty­mas – BNS)“, – an­tra­die­nį po Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­si­ta­ri­mo BNS tei­gė Sei­mo va­do­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Pa­sal jo, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­tvir­tin­tos ko­dek­so pa­tai­sos, dėl ku­rių Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­ta­ri­mo ne­bu­vo, per­duo­tos aps­vars­ty­ti ta­ry­bai.

„A­ti­duo­ta pa­tai­sos į Tri­ša­lę ta­ry­bą ir lauk­si­me jų iš­va­dų. Ti­ki­mės, kad jie šian­dien ir par­eikš. Pra­šė­me, kad ne­ati­dė­lio­tų. Jie (Tri­ša­lė ta­ry­ba – BNS) šian­dien ren­ka­si“, – tei­gė V.Pra­nckie­tis.

Sei­mo pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, jei­gu Tri­ša­lė ta­ry­ba sa­vo po­zi­ci­jos dėl ko­mi­te­to siū­lo­mų pa­tai­sų ne­pa­reikš, par­la­men­ta­rams svars­ty­ti bus tei­kia­mos tik tos pa­tai­sos, dėl ku­rių bus su­tar­ta ta­ry­bo­je.

„Ti­ki­mės, kad Sei­mas ir at­mes (pa­tai­sas – BNS), kol ne­bus joms Tri­ša­lės pri­ta­ri­mo“, – tei­gė V.Pra­nckie­tis.

Anot jo, jei­gu Tri­ša­lė ta­ry­ba su­spės an­tra­die­nį aps­vars­ty­ti ko­mi­te­to pa­tai­sas, ko­dek­so svars­ty­mas bus įtrauk­tas į ket­vir­ta­die­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę.

Pa­klaus­tas, kiek Sei­mas lauks Tri­ša­lė ta­ry­bos iš­va­dų, V.Pra­nckie­tis par­eiš­kė, kad „i­ki ki­tos sa­vai­tės.“

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te pri­tar­ta ke­lių par­la­men­ta­rų siū­ly­mams, ku­rie ne­su­de­rin­ti su Tri­ša­le ta­ry­ba. Ko­mi­te­tas siū­lo lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes ne tik li­cen­ci­juo­ti, bet ir su­griež­tin­ti jų veik­lą, griež­čiau reg­la­men­tuo­ti ne­kon­ku­ra­vi­mo su­si­ta­ri­mus ir fi­nan­si­nes sank­ci­jas darb­da­viams, ku­rie dels at­sis­kai­ty­ti su at­leis­tais dar­buo­to­jais. Ko­mi­te­tas taip pat siū­lo ko­dek­se, o ne Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, nu­ma­ty­ti, kad dar­buo­to­jams už su­trum­pin­tą dar­bą kenks­min­go­mis są­ly­go­mis bū­tų mo­ka­ma kaip už vi­są dar­bo lai­ką. Šiems punk­tams prieš­ina­si darb­da­viai.

Tri­ša­lės ta­ry­bo­je su­ta­ri­mo ne­ras­ta dėl strei­kų or­ga­ni­za­vi­mo, lo­kau­tų pa­skel­bi­mo, dar­buo­to­jų at­sto­vų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių, dėl dar­bo gra­fi­kų, ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių tai­ky­mo.