Vietos valdžios rinkimams išleisime per 7 mln. eurų
Ko­vo 1-ąją įvyk­sian­tys me­rų bei ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai Lie­tu­vai kai­nuos 7,24 mln. eu­rų. Vien į rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­bą įsi­trauk­sian­tiems žmo­nėms bus at­sei­kė­ta 3,18 mln. eu­rų.

Į Lie­tu­vo­je esan­čių 60 sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bei me­rų rin­ki­mus lau­kia­ma at­ei­nant iki 2,6 mln. žmo­nių, bus par­eng­tos 2004 rin­ki­mų apy­lin­kės, dirbs 350 va­di­na­mų­jų mo­bi­lių­jų pa­štų. Rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se už at­ly­gį dirbs maž­daug 16 tūkst. žmo­nių.

Ti­krins reputaciją

Rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se dir­ban­tys žmo­nės, pa­sak Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) na­rės Ži­vi­lės Ver­by­lai­tės, ne­ly­gu dar­bo krū­vis, už­dirbs nuo 86 iki 230 eu­rų. Per sa­vi­val­dos rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­ja­mas dar­bas taip, kad kiek­vie­no­je iš 60 sa­vi­val­dy­bių įsi­kurs sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­ja ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jos.

Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riais ga­li tap­ti par­la­men­ti­nių par­ti­jų bei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se dir­ban­čių par­ti­jų at­sto­vai. Siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­tus į sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jas tu­ri tei­sę par­ti­jos, ta­ry­bo­se tu­rin­čios ne ma­žiau kaip tris at­sto­vus. Po vie­ną na­rį į sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jas tu­ri tei­sę pa­siū­ly­ti tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je vyks­ta rin­ki­mai, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius. Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kus ski­ria VRK. Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ro apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jas. Vi­sų pre­ten­den­tų, ke­ti­nan­čių dirb­ti ir sa­vi­val­dy­bės, ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se, są­ra­šas pri­va­lo bū­ti pa­ti­krin­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Tai da­ro­ma sie­kiant, kad rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riais ne­tap­tų žmo­nės, ku­rių re­pu­ta­ci­ja nė­ra ne­prie­kaiš­tin­ga. Ž. Ver­by­lai­tė pa­brė­žė, kad be­veik per kiek­vie­nus rin­ki­mus iš rin­ki­mų ko­mi­si­jų są­ra­šų ten­ka iš­brauk­ti teis­tu­mą tu­rin­čius kan­di­da­tus. Bū­ti rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riais taip pat ne­lei­džia­ma tiems, ku­rie jau dir­bo šį dar­bą ir pa­da­rė pa­žei­di­mų.

Pa­žy­mė­ji­mai ne­bū­ti­ni, bet reikalingi

“Per rin­ki­mus, kiek jų yra vy­kę ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je, į rin­ki­mų ko­mi­si­jų są­ra­šus daž­niau­siai įtrau­kia­mi tie pa­tys žmo­nės, tad jie pui­kiai iš­ma­no šį dar­bą“, - pa­ti­ki­no Ž. Ver­by­lai­tė. Ji tei­gė, jog Lie­tu­vo­je nė­ra pra­kti­kos, kad rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­tų ir juo­se dirb­tų sa­va­no­riai, vi­siems per rin­ki­mus dir­ban­tiems žmo­nėms mo­ka­mas at­ly­gis. „Y­ra apy­lin­kių, ku­rio­se gy­ve­na iki 5 tūkst. rin­kė­jų, yra ir to­kių, ku­rio­se tė­ra vos 150 rin­kė­jų. Juos ap­tar­nau­jan­čių dar­buo­to­jų dar­bo krū­vis per rin­ki­mus ski­ria­si, tad ski­ria­si ir jiems mo­ka­mo at­ly­gi­ni­mo su­ma“, - tei­gė VRK na­rė.

Vie­nas iš pri­va­lo­mų rin­ki­mų dar­bų rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams – iš­ne­šio­ti rin­kė­jų pa­žy­mė­ji­mus. Ž. Ver­by­lai­tė tvir­ti­no, jog rin­ki­mų įsta­ty­mas ne­nu­ma­to bū­ti­ny­bės šiuos pa­žy­mė­ji­mus įteik­ti rin­kė­jams. Ta­čiau mū­sų ša­ly­je įpras­ta juos gau­ti, tad ne­ga­vę rin­kė­jai ne­re­tai pik­ti­na­si, kad yra ig­no­ruo­ja­mi. „Be to, iš­ne­šio­da­mi rin­kė­jų pa­žy­mė­ji­mus, rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai iš­siaiš­ki­na, gal ku­ris rin­kė­jų, tu­rin­čių tei­sę bal­suo­ti na­mie, no­rė­tų ja pa­si­nau­do­ti“, - sa­kė VRK na­rė. Ji pa­brė­žė, jog tei­sę bal­suo­ti na­mie tu­ri vy­res­ni nei 70 me­tų žmo­nės, ne­įga­lie­ji bei tu­rin­tie­ji lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą. Pa­pras­tai Lie­tu­vo­je na­mie bal­suo­ja apie 18 tūkst. rin­kė­jų.

Ste­bė­to­ju tam­pa ne bet kas

Šie rin­ki­mai Lie­tu­vo­je bus an­tri, kai vi­sos rin­ki­mų vie­tos ta­po kom­piu­te­ri­zuo­tos. O tai lei­džia rin­kė­jui ei­nant į rin­ki­mus ne­si­neš­ti rin­kė­jo pa­žy­mė­ji­mo, be to, bal­suo­ti ga­li­ma ne tik to­je rin­ki­mų apy­lin­kė­je, ku­ri pri­skir­ta pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą, bet ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. „Tu­riu pa­brėž­ti, kad Vil­niaus Jus­ti­niš­kių mi­kro­ra­jo­no gy­ven­to­jas ga­lės bal­suo­ti Ver­kiuo­se ar An­ta­kal­ny­je, bet to ne­ga­lės pa­da­ry­ti Kau­ne“, - aiš­ki­no VRK na­rė.

Rin­ki­mų ste­bė­to­ju, pa­sak Ž. Ver­by­lai­tės, taip pat tam­pa ne bet kas pa­no­rė­jęs juo bū­ti, bet tik par­ti­jų, kan­di­da­tų į me­rus ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas pa­siū­ly­ti žmo­nės. Skir­tin­gai nei rin­ki­mų apy­lin­kių na­rių, jų re­pu­ta­ci­jos ne­ti­kri­na Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Į kiek­vie­nus Lie­tu­vo­je ren­gia­mus rin­ki­mus ste­bė­to­jais at­vyks­ta maž­daug po 20 už­sie­nio ša­lių at­sto­vų.