Vietos politikai spjauna į įstatymą
Į vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tus daž­niau­siai įkliū­van­tys sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai ven­gia dek­la­ruo­ti sa­vo pri­va­čius in­te­re­sus. Ne tik sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, bet ir kai ku­rie ne­be pir­mą ar net ir ne­be an­trą ka­den­ci­ją dir­ban­tys me­rai "pa­mirš­ta" tai pa­da­ry­ti jau il­giau kaip du mė­ne­sius.

Nors nuo įsta­ty­mu jiems su­teik­to ter­mi­no pa­bai­gos jau pra­ėjo dau­giau kaip du mė­ne­siai, į sa­vi­val­dą iš­rink­ti po­li­ti­kai to­kį ap­si­lei­di­mą aiš­ki­na dar­bų gau­sa. Ta­čiau Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) duo­da pa­sku­ti­nį ter­mi­ną – lie­pos 10-ąją. Po šios die­nos įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dan­tie­siems ga­li tek­ti mo­kė­ti ad­mi­nis­tra­ci­nes bau­das.

Vėž­lio žingsniais

Be­veik pu­san­tro tūks­tan­čio į vie­tos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas iš­rink­tų po­li­ti­kų pri­va­čius in­te­re­sus pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti per mė­ne­sį nuo iš­rin­ki­mo, t. y. iki ba­lan­džio 1-osios, o iš­rink­ti vė­liau - iki ba­lan­džio 15 die­nos. Ta­čiau net bir­že­lio pra­džio­je dek­la­ra­ci­jas bu­vo pa­tei­kę vos treč­da­lis ta­ry­bų na­rių ir tik pu­sė tie­sio­giai iš­rink­tų me­rų.

VTEK te­ko vie­šai par­agin­ti vyk­dy­ti įsta­ty­mus be­veik vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių me­rus, ad­mi­nis­tra­ci­jų di­rek­to­rius, ki­tus spe­cia­lis­tus. Nuo to lai­ko dek­la­ra­ci­jų pa­tei­ki­mas tru­pu­tį pa­ge­rė­jo – va­kar jas bu­vo pa­tei­kę jau apie 60 proc. vie­tos po­li­ti­kų. „Ta­čiau tai pri­va­lo pa­da­ry­ti vi­si be iš­im­ties iš­rink­tie­ji į vie­tos val­džią“, - LŽ pa­brė­žė VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

VTEK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­mais ir nuo­lat at­nau­ji­na­mais duo­me­ni­mis, kai ku­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas yra pa­tei­kęs vos vie­nas ki­tas ta­ry­bos na­rys. Va­kar prieš pie­tus to dar ne­bu­vo pa­da­rę ir dvy­li­ka tie­sio­giai iš­rink­tų me­rų.

Ne­pa­ka­ko lai­ko?

Vie­na iš sa­vi­val­dy­bių, ku­rių po­li­ti­kai ven­gia dek­la­ruo­ti sa­vo pri­va­čius in­te­re­sus, yra Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Iš 25 jos ta­ry­bos na­rių in­te­re­sus kol kas dek­la­ra­vo tik trys. Anykš­čių ra­jo­no me­ro Kęs­tu­čio Tu­bio tarp jų nė­ra. „Vis­ką su­tvar­ky­si­me per dvi die­nas", - va­kar pa­ti­ki­no me­ras. Jis tei­gė, kad dau­gu­ma po­li­ti­kų - nau­jai iš­rink­ti, tad ne vis­ką spė­ja lai­ku pa­da­ry­ti. K. Tu­bis pa­žy­mė­jo, kad anks­čiau VTEK "to­kia griež­ta ne­bu­vo".

Dek­la­ra­ci­jos va­kar ry­tą dar ne­bu­vo pa­tei­kęs ir jau penk­tą ka­den­ci­ją Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bai va­do­vau­jan­tis me­ras, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Va­kar jis LŽ aiš­ki­no, kad taip at­si­ti­ko "ne iš blo­gos va­lios". „Tie­siog dėl lai­ko sty­giaus. At­ro­do, dek­la­ra­ci­jas vis pil­dom ir pil­dom, o pa­aiš­kė­ja, kad jos vis ne­už­pil­dy­tos... Dar šian­dien ją už­pil­dy­siu,“ – pa­ža­dė­jo A. Vrub­liaus­kas. Me­ras sa­kė ir ta­ry­bos na­riams pri­min­sian­tis apie bū­ti­ny­bę kuo sku­biau VTEK pa­teik­ti dek­la­ra­ci­jas. Mat iš 25 jo va­do­vau­ja­mos ta­ry­bos na­rių dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kę tik 13.

Siun­tė, bet nėra

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis LŽ tei­gė dek­la­ra­ci­ją ne­va iš­siun­tęs jau prieš mė­ne­sį. Šio­je ne­di­de­lė­je sa­vi­val­dy­bė­je, VTEK duo­me­ni­mis, in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų ne­už­pil­dė ne tik me­ras, bet ir be­veik vi­si ta­ry­bos na­riai – iš 17 tai pa­da­rė vos vie­nas. „Šian­dien pat pa­si­do­mė­siu. Ge­rai pri­si­me­nu, kaip ją pil­džiau ir ge­gu­žės 4 die­ną iš­siun­čiau“, - ti­ki­no A. Čer­nec­kis.

Ge­rą de­šimt­me­tį Ša­kių ra­jo­nui va­do­vau­jan­čio Juo­zo Ber­ta­šiaus pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos VTEK va­kar taip pat ne­tu­rė­jo. Me­ras LŽ tvir­ti­no, kad gal­būt įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­mas, esą ją pil­dęs, bet dek­la­ra­ci­ja kaž­ko­dėl ne­per­duo­ta VTEK. Iš 25 Ša­kių ra­jo­no ta­ry­bos na­rių dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kė tik sep­ty­ni.

Dek­la­ra­ci­jos, bet ne pasiteisinimai

VTEK pir­mi­nin­kas R. Va­len­tu­ke­vi­čius LŽ sa­kė gir­din­tis įvai­riau­sių sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų pa­si­tei­si­ni­mų. „Kai ku­rie aiš­ki­na, kad jei jau pa­tei­kė dek­la­ra­ci­ją pir­mo­sios ka­den­ci­jos me­tu, ne­va ne­rei­kia jos vė­liau at­nau­jin­ti. Ta­čiau tai pri­va­lu da­ry­ti po kiek­vie­nų rin­ki­mų! To­kie ar ki­to­kie pa­aiš­ki­ni­mai ne­at­lei­džia nuo par­ei­gos pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją VTEK“, - pa­brė­žė R. Va­len­tu­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kams duo­ta dar šiek tiek lai­ko – pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas jie be­są­ly­giš­kai pri­va­lo pa­teik­ti iki lie­pos 10-osios. Ne­pa­tei­ku­sie­siems dek­la­ra­ci­jų iki to lai­ko ga­li bū­ti tai­ko­mos ad­mi­nis­tra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės - nuo įspė­ji­mo iki pi­ni­gi­nės be­veik 100 eu­rų bau­dos.

Dek­la­ruo­ti nepakanka

VTEK duo­me­ni­mis, pri­va­čius ir vie­šuo­sius in­te­re­sus daž­niau­siai pa­inio­ja sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai, su­kur­da­mi prie­lai­das pa­si­reikš­ti ko­rup­ci­jos po­žy­miams ren­giant vie­šuo­sius pir­ki­mus, pro­te­guo­jant ar­ti­mus as­me­nis. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas įsi­ti­ki­nęs, kad vien ver­čiant pil­dy­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas var­gu ar šias ydas pa­vyks iš­gy­ven­din­ti. „Tai, kad 12 me­rų iki šiol ne­pa­tei­kė pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų - blo­ga ži­nia. Ta­čiau vien dek­la­ra­ci­jų ne­pa­kan­ka. Rei­kia, kad po­li­ti­kai su­vok­tų etiš­ko el­ge­sio bū­ti­ny­bę“, - tei­gė S. Mu­rav­jo­vas. Etiš­ko po­li­ti­kų el­ge­sio rei­ka­la­vi­mas, anot jo, tu­ri su­bręs­ti ir rin­kė­jų gal­vo­se.