Vietos politikai ignoruoja įstatymą
Pra­ėjus pus­me­čiui nuo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų be­veik pu­sė šim­to į vie­tos val­džią iš­rink­tų po­li­ti­kų vis dar ne­dek­la­ra­vo sa­vo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) par­eng­to dek­la­ra­vi­mo že­mė­la­pio nau­jau­si duo­me­nys ro­do, kad sa­vo pri­va­čius in­te­re­sus at­skleis­ti ven­gian­čių po­li­ti­kų yra 24 iš 60-ties ša­lies sa­vi­val­dy­bių – iš vi­so 45 as­me­nys. Tarp vė­luo­jan­čių­jų ir 15 ta­ry­bos na­rių, ku­rie bu­vo iš­rink­ti per pa­kar­to­ti­nius Ši­lu­tės ir Tra­kų ra­jo­nų ta­ry­bų rin­ki­mus bir­že­lio pa­bai­go­je. Pa­gal įsta­ty­mą VTEK pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją rei­kia per mė­ne­sį. Vė­luo­jan­čių­jų yra Anykš­čių, Kai­šia­do­rių, Kė­dai­nių, Prie­nų, Tau­ra­gės, Skuo­do bei ki­tų ra­jo­nų, taip pat Klai­pė­dos, Vil­niaus, Vi­sa­gi­no, Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė­se. Skel­bia­ma, kad sos­ti­nės ta­ry­bo­je in­te­re­sų iki šiol ne­dek­la­ra­vo Da­rius Kuo­lys ir Pa­ulė Kuz­mic­kie­nė. Iš vi­so sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se dir­ba dau­giau kaip 1,5 tūkst. po­li­ti­kų.