Vietos politikai garantijų neduoda
Ne vi­si kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius ga­li ga­ran­tuo­ti rin­kė­jams, kad jų ne­ap­gaus - iš­ko­vo­ję ta­ry­bos na­rio man­da­tą ne­at­si­sa­kys šių par­ei­gų.

Ko­vo 1 die­ną Lie­tu­vo­je vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į vie­tos sa­vi­val­dos ta­ry­bas kan­di­da­tuo­ja apie 16 tūkst. as­me­nų, per 400 žmo­nių ke­ti­na var­žy­tis dėl me­rų pos­tų. Ta­čiau tarp da­ly­vau­jan­čių­jų vie­tos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se yra ir 16 Sei­mo na­rių, sie­kian­čių tap­ti sa­vi­val­dy­bių me­rais, ir 682 val­di­nin­kai bei įstai­gų va­do­vai, ku­rių ei­na­mos par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis.

Va­kar Sei­me įre­gis­truo­ta dar vie­na Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ria sie­kia­ma su­draus­min­ti po­li­ti­kus, da­ly­vau­jan­čius rin­ki­muo­se, bet ne­ke­ti­nan­čius pa­si­nau­do­ti rin­kė­jų jiems su­teik­tu man­da­tu.

Ne­veiks­min­gas "sau­gik­lis"

Šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad tuo at­ve­ju, kai as­muo, ei­nan­tis par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, iš­ren­ka­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, jis tu­ri ap­sisp­ręs­ti - ar­ba at­si­sa­ky­ti sa­vo par­ei­gų, ar­ba sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to. Po 2007 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų man­da­tų at­si­sa­kė 25 proc., o po 2011-ųjų – 23 proc. iš­rink­tų ta­ry­bų na­rių.

To­dėl per­nai Sei­mas pri­ėmė „sau­gik­lį“ – nu­ro­dė, kad jei į par­ti­jos ar rin­ki­mų ko­mi­te­to ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­šą yra įra­šy­ti as­me­nys, ei­nan­tys par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą rei­kia mo­kė­ti dvie­jų vi­du­ti­nių mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­čių (VMDU) dy­džio, t. y. 1355 eu­rų, užs­ta­tą. Jei į ta­ry­bą iš­rink­tas as­muo, ei­nan­tis par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, iki pir­mo ta­ry­bos po­sė­džio at­si­sa­kys man­da­to, šie pi­ni­gai pa­pil­dys vals­ty­bės biu­dže­tą.

Ta­čiau toks „sau­gik­lis“ ne­atg­ra­sė nuo su­ma­ny­mo ap­gau­di­nė­ti rin­kė­jus. Ir šie­met par­ti­jos į rin­ki­mų są­ra­šus, net pir­muo­sius de­šim­tu­kus, vėl įtrau­kė dau­gy­bę žmo­nių, ku­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis. Tai – se­niū­nai, mo­kyk­lų di­rek­to­riai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Štai į Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pre­ten­duo­jan­čių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­še penk­ta įra­šy­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ona Za­lec­kie­nė, sep­tin­tas – Ig­na­li­nos mies­to se­niū­nas Va­len­ti­nas Rum­bu­tis, aš­tun­ta – Di­džia­sa­lio se­niū­nė Ge­ma Pun­die­nė, de­šim­tas – Ka­zi­tiš­kio se­niū­nas Drą­su­tis Je­lins­kas, vie­nuo­lik­tas – Cei­ki­nių se­niū­nas Juo­zas Ve­lič­ka, try­lik­tas – Link­me­nų se­niū­nas Jo­nas Alek­na.

As­me­nų, ku­rie ne­ga­lė­tų pa­gal sa­vo par­ei­gas bū­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais, ga­li­ma ap­tik­ti ir ki­tų par­ti­jų su­da­ry­tuo­se kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas są­ra­šuo­se įvai­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se: Ma­ri­jam­po­lės, Šiau­lių, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio bei ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Su­ma­ny­mų neatskleidžia

Nė­ra abe­jo­nių, kad įra­šant į kan­di­da­tų są­ra­šus ži­no­mų žmo­nių pa­var­des sie­kia­ma pa­si­nau­do­ti jų po­pu­lia­ru­mu ir taip pa­ska­tin­ti rin­kė­jus bal­suo­ti bū­tent už tam ti­kros par­ti­jos na­rį. Tie­sa, kai ku­rie į vie­tos val­džią pre­ten­duo­jan­tys val­di­nin­kai ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų va­do­vai ti­ki­na rin­kė­jus, jog yra pa­si­ren­gę tar­nau­ti žmo­nėms ir vyk­dy­ti jų va­lią. „Jei rin­kė­jai pa­ti­kės ma­ni­mi ir iš­rinks į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, ne­at­si­sa­ky­siu ta­ry­bos na­rio man­da­to, bet pa­si­trauk­siu iš da­bar­ti­nio dar­bo - se­niū­nės par­ei­gų“, - ža­da į Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą tarp kan­di­da­tuo­jan­čių so­cial­de­mo­kra­tų ket­vir­ta įra­šy­ta Liud­vi­na­vo se­niū­nė Ire­na Luns­kie­nė.

Dar­bui sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pir­me­ny­bę ke­ti­na teik­ti ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no me­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Blauz­džiū­nas. Jis so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tų į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­bą są­ra­še yra tre­čias. „Šian­dien ma­nau, kad jei su­lauk­siu rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, pa­si­rink­siu jų su­teik­tą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tą, o ne sa­vo da­bar­ti­nes par­ei­gas“, - ti­ki­no A. Blauz­džiū­nas.

Ta­čiau kai ku­rie kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius va­kar ne­bu­vo lin­kę at­vi­rau­ti. Ta­me pa­čia­me so­cial­de­mo­kra­tų, kan­di­da­tuo­jan­čių į Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, są­ra­še dvy­lik­tas įra­šy­tas ir Ma­ri­jam­po­lės Sū­du­vos gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Zda­nys. Jis LŽ te­pa­sa­kė, esą kai bus lai­kas, bus ir spren­di­mas.

Į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą kan­di­da­tuo­jan­tis Vil­ka­viš­kio ra­jo­no me­ri­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Vi­tas Ga­vė­nas (jis so­cial­de­mo­kra­tų są­ra­še yra an­tras) taip pat ne­bu­vo at­vi­ras. „Vis­kas pa­aiš­kės, kai baig­sis rin­ki­mai, ko­kie bus jų re­zul­ta­tai. Šian­dien dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, - tei­gė V. Ga­vė­nas.

Siū­lo keis­ti dar kartą

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė par­la­men­ta­rė Ri­ma Baš­kie­nė LŽ sa­kė, kad da­bar­ti­nė kai ku­rių par­ti­jų tai­ko­ma pra­kti­ka, kai į kan­di­da­tų są­ra­šus su­ra­šo­mi par­ti­joms pri­klau­san­tys po­pu­lia­rūs as­me­nys, ku­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, kar­to­ja­si jau ne vie­nus me­tus. Sei­mo na­rė tvir­ti­no pa­ste­bė­ju­si, jog net įtrau­kia­mi į są­ra­šus tie pa­tys žmo­nės, ku­rie po anks­tes­nių rin­ki­mų 2007 ar 2011 me­tais iš kar­to, dar iki pir­mo ta­ry­bos po­sė­džio, at­si­sa­kė iš­ko­vo­to ta­ry­bos na­rio man­da­to. „Tai ne kas ki­ta, kaip pa­pras­čiau­sias rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas. Juk gy­ven­to­jai bal­suo­ja už vie­nus as­me­nis, o dirb­ti į ta­ry­bą at­ei­na ki­ti. Man be­lie­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad net ir sa­vo par­ti­jos ko­le­gų ne­pa­vy­ko įti­kin­ti taip ne­sielg­ti“, - pa­brė­žė par­la­men­ta­rė.

R. Baš­kie­nė va­kar įre­gis­tra­vo Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria užs­ta­tą siū­lo­ma pa­di­din­ti 5 kar­tus – iki 10 VMDU, t. y. iki 6777 eu­rų. Par­la­men­ta­rė vy­lė­si, kad gal bent to­kio dy­džio pi­ni­gi­nė sank­ci­ja pa­dės iš­veng­ti rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mo ir pri­vers po­li­ti­kus elg­tis etiš­kai, pa­gal pri­im­ti­nus mo­ra­lės pri­nci­pus. Tie­sa, ji ne­slė­pė ir abe­jo­nių, ar siū­ly­mas su­lauks ko­le­gų pa­lai­ky­mo. R. Baš­kie­nė pri­si­mi­nė, kaip pra­ėju­siais me­tais, kai Sei­me bu­vo bal­suo­ja­ma dėl dvie­jų VMDU dy­džio užs­ta­to, ne­ma­žai par­la­men­ta­rų bu­vo nu­si­tei­kę la­bai skep­tiš­kai. O šį­kart, pa­sak jos, skep­ti­kų ga­li at­si­ras­ti dar dau­giau.