Vietoj paminklų tautos patriarchams pažirs suvenyrai
At­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms vis ne­ap­sisp­ren­džiant dėl pa­mink­lų 1918 me­tų Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams dr. Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui ir Ste­po­nui Kai­riui sta­ty­bos, tam šiais me­tais nu­ma­ty­tas lė­šas Vy­riau­sy­bė ža­da pa­nau­do­ti ki­toms reik­mėms.

Pla­nuo­ta, kad jau šie­met Vil­niu­je bus pra­dė­ti par­en­gia­mie­ji pa­mink­lo sta­ty­bos dar­bai. Ta­čiau sos­ti­nės mies­to sa­vi­val­dy­bei ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ne­su­ta­riant, kur tu­rė­tų sto­vė­ti pa­mink­las J. Ba­sa­na­vi­čiui, dar­bų pra­džia ati­dė­ta. Ute­no­je pa­mink­las S. Kai­riui tu­rė­jo iš­kil­ti jau šie­met, bet pro­ce­sas taip pat už­tru­ko.

Pa­mink­lų sta­ty­bos dar­bams nu­ma­ty­tus pi­ni­gus ir ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų pa­pil­do­mų lė­šų Vy­riau­sy­bė siū­lo skir­ti Lu­kiš­kių aikš­tės ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams, Lie­tu­vą rep­re­zen­tuo­jan­tiems su­ve­ny­rams, lei­di­niui apie 1991 me­tų Sau­sio 13-osios įvy­kius.

Įam­ži­ni­mo vie­ta ga­li pa­aiš­kė­ti pavasarį

Ne­su­ta­ri­mai dėl to, ku­rio­je sos­ti­nės vie­to­je – prieš­ais Na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ją ar Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­re – tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las J. Ba­sa­na­vi­čiui, nu­kė­lė par­en­gia­mų­jų jo sta­ty­bos dar­bų pra­džios da­tą. Ma­ty­da­ma, kad ne­pa­vyks pa­nau­do­ti 9 tūkst. eu­rų, šie­met nu­ma­ty­tų ar­cheo­lo­gi­niams bū­si­mo pa­mink­lo vie­tos ty­ri­mams, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė šią su­mą ir dar 3 tūkst. eu­rų skir­ti Lu­kiš­kių aikš­tės ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams at­lik­ti.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus su­tin­ka su to­kiu pi­ni­gų pers­kirs­ty­mu. „Ge­riau at­lik­ti vie­ną dar­bą ne­gu jo­kio“, – sa­kė jis. Tuo pa­čiu val­di­nin­kas pa­žy­mė­jo be­si­ti­kin­tis, kad iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio bus ap­sisp­ręs­ta dėl vie­tos, kur iš­kils pa­mink­las J. Ba­sa­na­vi­čiui. Ta­da Vy­riau­sy­bė vėl skirs lė­šų ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams.

Pla­nuo­tas Lu­kiš­kių aikš­tės tvar­ky­mas ke­le­rius me­tus bu­vo vil­ki­na­mas. R. Vait­kus aiš­ki­no, kad prieš pra­de­dant vie­nos pa­grin­di­nių sos­ti­nės aikš­tės tvar­ky­mo dar­bus bū­ti­na at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus. „Lu­kiš­kių aikš­tė­je, ten, kur ren­gia­ma vie­ta pa­mink­lui, rei­kia at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­nę žval­gy­bą, įver­tin­ti, koks yra kul­tū­ri­nis pa­li­ki­mas, ir tik ta­da bus ga­li­ma sta­ty­ti pa­mink­lą, įreng­ti lie­taus ka­na­li­za­ci­ją, at­lik­ti ki­tus rei­ka­lin­gus dar­bus“, – pa­žy­mė­jo jis.

Ne­ži­no pro­jek­to likimo

Pa­mink­lo S. Kai­riui sta­ty­bai Ute­no­je Vy­riau­sy­bė bu­vo nu­ma­čiu­si skir­ti 5 tūkst. eu­rų. Ta­čiau pro­jek­to kon­kur­so ren­gi­mas Ute­nos sa­vi­val­dy­bė­je už­tru­ko, to­dėl sū­lo­ma ne­skir­ti šių lė­šų. „U­te­nos ra­jo­no me­ras Al­vy­das Ka­ti­nas yra nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų. Iš sa­vi­val­dy­bės ne­tu­ri­me jo­kių ži­nių, kas pa­da­ry­ta sie­kiant pa­sta­ty­ti pa­mink­lą. Tu­rė­jo bū­ti pa­skelb­tas kon­kur­sas, par­eng­tas pro­jek­tas. Be to, iš Is­to­ri­nės at­min­ties prog­ra­mos to­kie pro­jek­tai yra koo­fi­nan­suo­ja­mi – lė­šos tu­ri plauk­ti iš tri­jų šal­ti­nių. Iš tie­sų ne­ži­no­me šio pro­jek­to li­ki­mo, to­dėl nu­spren­dė­me ati­dė­ti klau­si­mo spren­di­mą“, – ti­ki­no R. Vait­kus.

Anot jo, po ke­lių mė­ne­sių, kai bus pa­tvir­tin­tas ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas, bus grįž­ta prie pa­mink­lo S. Kai­riui Ute­no­je pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo.

Rei­kia rep­re­zen­tuo­ti šalį

At­li­ku­sius pi­ni­gus ir su­tau­py­tas pa­pil­do­mas lė­šas – iš vi­so 30,8 tūkst. eu­rų – Vy­riau­sy­bė sie­kia pa­skirs­ty­ti ne tik Lu­kiš­kių aikš­tės ar­cheo­lo­gi­niams ty­ri­mams, bet ir lei­di­nio Sau­sio 13-osios įvy­kiams at­min­ti lei­dy­bai, Lie­tu­vos tau­ti­nį pa­vel­dą rep­re­zen­tuo­jan­čių su­ve­ny­rų ga­my­bai.

Su­ve­ny­rų ga­my­bai no­ri­ma nu­ma­ty­ti 11,1 tūkst. eu­rų. Tei­gia­ma, kad jie rep­re­zen­tuo­tų mū­sų ša­lį už­sie­ny­je, bū­tų tei­kia­mi už­sie­nio ša­lių dip­lo­ma­tams ir ki­tiems sve­čiams. „Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nuo­lat skun­džia­si, kad jai trūks­ta su­ve­ny­rų. Da­bar yra lai­kas ir ga­li­my­bė juos įsi­gy­ti. Jie ne­bū­ti­nai bus nau­do­ja­mi šiais me­tais. Lė­šų URM la­bai trūks­ta, o ša­lį rep­re­zen­tuo­ti rei­kia“, – pa­žy­mė­jo R. Vait­kus.