Vietname sulaikytas ES lėšų grobstymu kaltinamas S. Rachinšteinas
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Viet­na­me, Ho­ši­mi­no mies­te, su­lai­ky­tas Lie­tu­vos ieš­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų grobs­ty­mu įta­ria­mas vers­li­nin­kas Ser­ge­jus Ra­chinš­tei­nas.

Pa­gal Lie­tu­vos iš­duo­tą or­de­rį jis su­lai­ky­tas sau­sio 21 die­ną, pra­ne­šė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT).

Viet­na­mo na­cio­na­li­nio biu­ro pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu šios ša­lies po­li­ci­ja at­lie­ka pa­ti­kri­ni­mus, ar su­lai­ky­tas as­muo nė­ra pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mų, už ku­riuos ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui Viet­na­me, ir tik po to bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl jo eks­tra­di­ci­jos į Lie­tu­vą.

Pa­gal Lie­tu­vos iš­duo­tą or­de­rį jis su­lai­ky­tas sau­sio 21 die­ną, pra­ne­šė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT).

S. Ra­chinš­tei­no eks­tra­di­ci­ja, kaip ir ki­tų as­me­nų eks­tra­di­ci­jos ki­to­se by­lo­se, ga­li truk­ti iki dve­jų me­tų, tei­gia Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Tiks­liai at­sa­ky­ti ne­ga­li­me“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją an­tra­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rė Ie­va Trun­cie­nė.

Ji pri­pa­ži­no, kad iki tol iš Viet­na­mo ne­bu­vo nė vie­nos eks­tra­di­ci­jos į Lie­tu­vą.

Pro­ku­ro­rės tei­gi­mu, dėl as­mens eks­tra­di­ci­jos Viet­na­me spren­džia kom­pe­ten­tin­ga mi­nis­te­ri­ja, o vė­liau teis­mas pri­ima spren­di­mą dėl as­mens iš­da­vi­mo už­sie­nio vals­ty­bei.

Lie­tu­va ne­tu­ri dvi­ša­lės tarp­tau­ti­nės su­tar­ties, nu­ma­tan­čios eks­tra­di­ci­ją, su Viet­na­mu to­kia su­tar­tis nė­ra ra­ti­fi­kuo­ta.

„Šiuo at­ve­ju eks­tra­di­ci­jos pra­šy­mas yra par­em­tas ge­ros va­lios pri­nci­pu“, – sa­kė pro­ku­ro­rė I.Trun­cie­nė.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Ra­mei­kis sa­kė, kad vy­ko in­ten­sy­vus bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp jo at­sto­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos, ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro.

„Bu­vo kei­čia­ma­si in­for­ma­ci­ja, ir as­muo bu­vo su­ras­tas“, – sa­kė Š.Ra­mei­kis.

Viet­na­mo na­cio­na­li­nio biu­ro duo­me­ni­mis, šiuo me­tu šios ša­lies po­li­ci­ja at­lie­ka pa­ti­kri­ni­mus, ar su­lai­ky­tas as­muo nė­ra pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mų, už ku­riuos ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui Viet­na­me, ir tik po to bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl jo eks­tra­di­ci­jos į Lie­tu­vą.

S.Ra­chinš­tei­nui Eu­ro­pos areš­to or­de­rį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas iš­da­vė per­nai va­sa­rio 6 die­ną.

FNTT at­lie­ka­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me šis vers­li­nin­kas įvar­di­ja­mas or­ga­ni­zuo­tos gru­pės va­do­vu ir kar­tu su bend­ri­nin­kais įta­ria­mas dėl su­kčia­vi­mo gau­nant mi­li­jo­ni­nes ES par­amos lė­šas, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, ne­tei­sė­tos įmo­nių veik­los.

FNTT duo­me­ni­mis, įta­ria­mie­ji nu­pir­ko fi­nan­si­nių su­nku­mų tu­rin­čių bend­ro­vių, ku­rioms bu­vo skir­ta dau­giau nei 3 mln. li­tų ES par­ama, ak­ci­jas. Įsi­gy­tų bend­ro­vių var­du bu­vo su­da­ro­mi fik­ty­vūs san­do­riai su nu­si­kals­ta­mai veik­lai nu­slėp­ti nau­jai įsteig­ta įmo­ne, ji nau­do­ta kaip fik­ty­vi ran­go­vė ir įran­gos tie­kė­ja. Vi­sų šių bend­ro­vių di­rek­to­riai bu­vo sta­ty­ti­niai as­me­nys, o fak­tiš­kai vi­soms bend­ro­vėms va­do­va­vo tas pats or­ga­ni­zuo­tos gru­pės va­do­vas. Įta­ria­ma, kad sta­ty­ti­niams bend­ro­vių va­do­vams bu­vo nu­ro­do­ma klas­to­ti do­ku­men­tus (sta­ty­bos ran­gos, įran­gos pir­ki­mo, pa­sko­lų su­tar­tis, mo­kė­ji­mo pra­šy­mus ir ki­tus Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai teik­ti­nus do­ku­men­tus), tam, kad gau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas.

S.Ra­chinš­tei­nas dar yra tei­sia­mas dėl su­kčia­vi­mo, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas jam yra sky­ręs pus­tre­čių me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę. Da­bar ši by­la nag­ri­nė­ja­ma Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me.

Šio­je by­lo­je vers­li­nin­kas kal­ti­na­mas, kad val­ka­tų ir be­na­mių var­du bu­vo įkū­ręs fik­ty­vių įmo­nių tink­lą, per ku­rį ga­lė­jo le­ga­li­zuo­ti apie 10 mln. li­tų (2 mln. 896 tūkst. 200 eu­rų) ir pa­si­sa­vin­ti 1,5 mln. li­tų (434 tūkst. 430 eu­rų) pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. 2011 me­tų gruo­dį apy­lin­kės teis­mas vi­sus as­me­nis iš­tei­si­no, ma­ny­da­mas, kad pro­ku­ro­rai ne­įro­dė, kad kal­ti­na­mie­ji įvyk­dė nu­si­kal­ti­mus. By­lą dėl 2000–2004 me­tais įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų pa­gal pro­ce­so da­ly­vių skun­dus ape­lia­ci­ne tvar­ka nag­ri­nė­jo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ir pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį.