Vietą Seime užimsiantis Andrius Navickas norėtų statyti tiltus, o ne barikadas
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) an­tra­die­nį ke­ti­na tvir­tin­ti, kas užims Am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sio Sei­mo na­rio žur­na­lis­to Ro­ko Ži­lins­ko vie­tą. Par­la­men­ta­ru tu­rė­tų tap­ti fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Na­vic­kas.

Sei­mo rin­ki­muo­se su Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tais (TS-LKD) per­nai da­ly­va­vęs 45-erių A. Na­vic­kas per plau­ką ne­ta­po par­la­men­ta­ru. Nors var­žy­da­ma­sis vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­pa­te­ko į an­trą­jį tu­rą, dau­gia­man­da­tė­je li­ko pir­mas už Sei­mo slenks­čio.

And­rius Na­vic­kas: „Iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar ne­ga­vau jo­kio kvie­ti­mo. Šiaip jau esu pa­si­ry­žęs ei­ti į Sei­mą.“

„Gal dar per anks­ti apie tai kal­bė­ti, iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar ne­ga­vau jo­kio kvie­ti­mo. Šiaip jau esu pa­si­ry­žęs ei­ti į Sei­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar pa­tvir­ti­no A. Na­vic­kas. Nors į Sei­mą pa­teks pir­mą kar­tą, jis ti­ki­no po­li­ti­kos nau­jo­ku sa­vęs ne­lai­kan­tis. „Po­li­ti­ka do­miuo­si se­niai. Gal ge­riau sa­ve va­din­čiau ins­ti­tu­ci­nės po­li­ti­kos nau­jo­ku, nes iki šiol jo­kių par­ei­gų po­li­ti­nia­me lau­ke ne­su ėjęs. Bu­vau toks ana­li­ti­kas apž­val­gi­nin­kas“, – sa­kė A. Na­vic­kas. Vil­niaus uni­ver­si­te­te eti­kos, po­li­to­lo­gi­jos ir fi­lo­so­fi­jos pa­skai­tas skai­tan­tis po­li­ti­kas yra ir TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­dė­jė­jas Sei­me. „Tai ti­krai ne pa­grin­di­nė ma­no veik­la, tu­riu tik ket­vir­tį eta­to“, – tei­gė jis.

Trūks­ta susikalbėjimo

A. Na­vic­ko žo­džiais, ste­bint iš ša­lies at­ro­do, kad šia­me Sei­me „la­bai daug chao­so ir la­bai daug ne­su­si­kal­bė­ji­mo“. „Vi­sa­da sa­kiau, kad tai, ko la­bai trūks­ta mū­sų po­li­ti­ko­je, yra su­si­kal­bė­ji­mas. Šiuo at­ve­ju gal kiek idea­lis­tiš­kai įsi­vaiz­duo­ju sa­vo vaid­me­nį – kaip tam ti­kro til­tų, o ne ba­ri­ka­dų sta­ty­to­jo. Man at­ro­do, kad jei Sei­mo na­riai vie­nas ki­to la­biau klau­sy­tų, vie­nas į ki­tą ne­žiū­rė­tų kaip į prieš­ą, vi­siems bū­tų dau­giau nau­dos. Ta­čiau pui­kiai su­pran­tu, kad apie tai la­bai leng­va kal­bė­ti teo­riš­kai, o kai su­si­du­ri su pra­kti­ne prob­le­ma, ta­da gal at­ro­do ki­taip. Bet vis tiek ne­pra­ran­du vil­ties“, – sa­kė A. Na­vic­kas. Jo nuo­mo­ne, vi­suo­me­nės ir po­li­ti­nio eli­to su­sve­ti­mė­ji­mas yra aki­vaiz­dus. „To­dėl man vi­są lai­ką at­ro­dė svar­bes­nės ne už­sie­nio ko­man­di­ruo­tės, o ke­lio­nės po Lie­tu­vą ir po­kal­biai su žmo­nė­mis, no­ras juos iš­gir­si. O žmo­nės jau­čia­si ne­išk­lau­sy­ti“, – ti­ki­no A. Na­vic­kas.

Sei­mo opo­zi­ci­ja, ku­riai, ta­pęs par­la­men­ta­ru, jis taip pat pri­klau­sys, A. Na­vic­kui „i­ki ga­lo nė­ra aiš­ki“. „Li­be­ra­lų iš vi­so ne­la­bai gir­džiu. Kar­tais iš­girs­tu ge­rų kon­ser­va­to­rių pa­siū­ly­mų, ta­čiau ma­tau ir ne­rvin­gu­mą, ku­ris, žiū­rint iš ša­lies, kar­tais su­nkiai su­pran­ta­mas. Re­gis, no­ri­ma mo­ra­li­zuo­ti, o ne siek­ti re­zul­ta­to“, – tei­gė po­li­ti­kas. Jo ma­ny­mu, šis Sei­mas dar nė­ra la­bai aiš­kiai su­sis­luoks­nia­vęs. „Man at­ro­do, kad šiuo at­ve­ju prob­le­ma yra ta, kad nė­ra aiš­kių pri­ori­te­tų, dėl ku­rių bū­tų ga­li­ma su­tar­ti ir ieš­ko­ti spren­di­mų. Esa­ma chao­so, ku­ria­me su­nku at­skir­ti, kas yra opo­zi­ci­ja, o kas – po­zi­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo jis.

Sė­di bend­ro­je val­ty­je

Pa­sak po­li­ti­ko, la­bai svar­bu, jog vi­si Sei­mo na­riai su­vok­tų sė­din­tys bend­ro­je val­ty­je. „Vi­są lai­ką nuo­šir­džiai no­riu, kad Vy­riau­sy­bei pa­vyk­tų nu­veik­ti dar­bus. Nes jei pa­vyks, vi­si gy­ven­si­me ge­riau. Opo­zi­ci­jos tiks­las – pers­pė­ti, jei Vy­riau­sy­bė ką nors da­ro ne taip. Ar­ba pa­dė­ti jai su­pras­ti, kaip da­ry­ti ge­riau. Ar opo­zi­ci­ja vi­sa­da tai su­ge­ba? Ma­nau, kad ne. Ki­ta ver­tus, apie tai spren­džiu dau­giau kaip apž­val­gi­nin­kas, žvelg­da­mas į tai, kas iš­ei­na iš Sei­mo. Pui­kiai ži­nau, kad iš tie­sų vi­di­nė vir­tu­vė kiek ki­to­kia“, – tei­gė A. Na­vic­kas.

Pa­šne­ko­vas ti­ki­no, kad jam ar­ti­miau­sia yra švie­ti­mo, kul­tū­ros ir so­cia­li­nė sri­tis. To­dėl no­rė­tų dirb­ti jas ku­ruo­jan­čiuo­se ko­mi­te­tuo­se. „Ki­ta ver­tus, Ro­kas Ži­lins­kas dir­bo žmo­gaus tei­sių sri­ty­je, o ma­no vi­sa dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ja yra apie žmo­gaus tei­ses. To­dėl ir čia ga­lė­čiau dar­buo­tis. Tur­būt ne­la­bai sa­vęs įsi­vaiz­duo­čiau Už­sie­nio rei­ka­lų ar Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tuo­se, šio­mis sri­ti­mis ma­žiau do­miuo­si“, – sa­kė jis.

A. Na­vic­kas yra ke­tu­rių kny­gų au­to­rius, ver­tė­jas, ke­lio­li­kos kny­gų bend­raau­to­ris ar su­da­ry­to­jas. Jis yra pel­nęs Me­tų to­le­ran­ci­jos žmo­gaus ti­tu­lą, ap­do­va­no­tas Sta­sio Lo­zo­rai­čio ir „Baž­ny­čios kro­ni­kos“ fon­do pre­mi­jo­mis. A. Na­vic­kas ne vie­nus me­tus yra va­do­va­vęs in­ter­ne­to por­ta­lui Ber­nar­di­nai.lt.

Nu­sis­to­vė­ju­si tvarka

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas pa­aiš­ki­no, kad pa­gal su­sik­los­čiu­sią tra­di­ci­ją VRK nie­ka­da ne­sku­ba pri­im­ti spren­di­mo dėl nau­jo Sei­mo na­rio, kol mi­ręs par­la­men­ta­ras nė­ra pa­lai­do­tas. To­dėl VRK po­sė­dis pla­nuo­ja­mas at­ei­nan­tį an­tra­die­nį. „Aiš­ku, prieš tai su­si­sie­kia­me su bū­si­mu Sei­mo na­riu, iš­klau­so­me jo pla­nus dėl dar­bo Sei­me“, – tei­gė Z. Vai­gaus­kas. Kar­tu pra­si­de­da de­ri­ni­mas su Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­tu, ka­da pla­nuo­ja­ma nau­jo­jo par­la­men­ta­ro prie­sai­ka, ku­rią tu­ri pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas ar jo įga­lio­tas as­muo.

Pri­siek­da­mas nau­jo­kas tu­ri bū­ti at­si­sa­kęs su Sei­mo na­rio veik­la ne­su­de­ri­na­mų par­ei­gų, to­dėl su bū­si­mu par­la­men­ta­ru šis klau­si­mas taip pat ap­ta­ria­mas iš anks­to. „Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad as­muo tu­ri pri­siek­ti pir­ma­ja­me Sei­mo po­sė­dy­je, kai jis bus pri­pa­žin­tas Sei­mo na­riu. Ne­at­vyk­ti pri­siek­ti ga­li­ma tik tu­rint la­bai svar­bią prie­žas­tį“, – pa­žy­mė­jo VRK va­do­vas. Ma­no­ma, kad A. Na­vic­kas pri­siek­ti ga­lė­tų ki­tą ket­vir­ta­die­nį.