Viešuosius pirkimus trauks iš klampynės
„Auk­si­nių“ šaukš­tų is­to­ri­ja, iš pos­to ver­čian­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) va­do­vą Juo­zą Ole­ką, ska­ti­na keis­ti šios sis­te­mos vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą. Kad at­ei­ty­je pa­na­šių pa­žei­di­mų bū­tų iš­veng­ta, KAM į pa­gal­bą pa­si­ry­žę at­ei­ti du prie­vaiz­dai – Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) ir Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Vi­suo­me­nę šo­ki­ra­vu­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės su­tar­tis su bend­ro­ve „No­ta Be­ne“ dėl bran­gių vir­tu­vės reik­me­nų įsi­gi­ji­mo va­kar dar ne­bu­vo nu­trauk­ta. Nors VPT iš­va­da, ku­ria kons­ta­tuo­ta, kad ši su­tar­tis yra nie­ki­nė, tu­ri tei­si­nę ga­lią. Apie tai in­for­ma­vo VPT va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė, su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir vals­ty­bės kon­tro­lie­riu­mi Arū­nu Dul­kiu ap­ta­ru­si kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vie­šų­jų pir­ki­mų prob­le­mas.

Po su­si­ti­ki­mo ša­lies va­do­vė par­agi­no kuo grei­čiau nu­trauk­ti su­tar­tį. „Dar yra du mė­ne­siai ir mi­nis­tras tu­ri vi­sas ga­li­my­bes su­stab­dy­ti to­kius pir­ki­mus, ne­leis­ti to­liau įsi­bė­gė­ti prob­le­moms. Kol kas ma­to­me, kad net ir pra­si­dė­jus kri­ti­kai nei mi­nis­tras, nei mi­nis­te­ri­ja ne­rea­ga­vo, – pa­žy­mė­jo pre­zi­den­tė, o pa­klaus­ta, ar J. Ole­kas ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas, at­sa­kė: – Pa­žiū­rė­si­me, ar jis ga­li dirb­ti, ar jis dirbs.“

Vals­ty­bės kon­tro­lė dar šių me­tų ko­vą in­for­ma­vo KAM va­do­vą apie ste­bi­mą ri­zi­ką – ne­pa­kan­ka­mą pa­si­ren­gi­mą pa­nau­do­ti di­dė­jan­tį fi­nan­sa­vi­mą. 2015-ai­siais vie­šie­siems pir­ki­mams Lie­tu­vo­je bu­vo iš­leis­ta 4,26 mlrd. eu­rų, iš jų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je – 156,7 mln. eu­rų (2014 me­tais – 135,9 mln. eu­rų).

Bū­ti­nos reformos

Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, di­di­na­mas kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mas ir at­sa­ko­my­bė ša­lies žmo­nėms bei mū­sų par­tne­riams NA­TO rei­ka­lau­ja, jog kiek­vie­nas gy­ny­bai ski­ria­mas eu­ras bū­tų pa­nau­do­tas skaid­riai, ra­cio­na­liai ir tiks­lin­gai. Ta­čiau kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je at­lik­tas de­šim­ties me­tų (2006 –2016) vie­šų­jų pir­ki­mų pa­ti­kri­ni­mas at­sklei­dė sis­te­mi­nių prob­le­mų, par­odė, kad vi­daus kon­tro­lės me­cha­niz­mai, tu­rin­tys už­kirs­ti ke­lią pa­žei­di­mams, ne­vei­kia, jų pre­ven­ci­ja yra la­biau teo­ri­nė nei rea­li.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, bū­ti­na per­žiū­rė­ti vi­są kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą, su­kur­ti vei­kian­tį vie­šų­jų pir­ki­mų kon­tro­lės, prie­žiū­ros ir pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jos me­cha­niz­mą. D. Gry­baus­kai­tė taip pat pa­siū­lė nau­ją tar­pins­ti­tu­ci­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, pa­gal ku­rį VPT ir Vals­ty­bės kon­tro­lė teik­tų KAM rei­kia­mą me­to­di­nę ir eks­per­ti­nę pa­gal­bą, pra­de­dant vie­šų­jų pir­ki­mų biu­dže­to pla­na­vi­mu ir bai­giant skaid­riu skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mu.

Ne­at­sa­kin­gas po­žiū­ris

Anot D. Vi­ly­tės, vie­šų­jų pir­ki­mų kon­tro­lės sis­te­ma KAM yra pa­se­nu­si ir klam­pi. „Pen­kio­li­kos eta­tų Įsi­gi­ji­mų de­par­ta­men­tas, ma­tyt, ne­val­do nei fi­nan­sų, nei tu­ri­mų įsi­gi­ji­mų“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te sa­kė VPT va­do­vė. Jos žo­džiais, KAM su­tar­tis su bend­ro­ve „No­ta Be­ne“ dėl vir­tu­vės įran­gos pir­ki­mo yra nie­ki­nė. „Pir­ma­die­nį ga­vu­si iš­va­dą KAM jau ga­lė­jo ją nu­trauk­ti ir jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­be­tu­rė­ti“, – tvir­ti­no D. Vi­ly­tė. Tai, kad su­tar­tis dar ne­nu­trauk­ta, pa­sak VPT va­do­vės, ro­do ir ne­kom­pe­ten­ci­ją, ir ne­at­sa­kin­gu­mą.

D. Vi­ly­tė taip pat at­krei­pė dė­me­sį, jog re­zo­nan­są su­kė­lęs pir­ki­mas – ne vie­ne­ti­nis at­ve­jis. „Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je tarp 65 per­kan­čių or­ga­ni­za­ci­jų yra ir Gink­lų fon­das, ku­ria­me Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir­gi ma­tė sis­te­mi­nių bė­dų. To­liau ver­ti­na­me tos ins­ti­tu­ci­jos pir­ki­mus“, – pa­žy­mė­jo ji.

Vals­ty­bės kon­tro­lie­rius A. Dul­kys pra­ne­šė, kad šį ru­de­nį Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­teiks at­as­kai­tą, kaip KAM nau­do­ja sa­va­no­riams skir­tas vals­ty­bės lė­šas.

Mi­li­jo­nų ne­gai­lė­ta

Pri­min­si­me, jog an­tra­die­nį VPT pra­ne­šė, kad įvai­rius vir­tu­vės reik­me­nis iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau nei rin­kos kai­na. Ti­ria­mas dar vie­nas ka­riuo­me­nės vie­ša­sis pir­ki­mas, su­si­jęs su „No­ta be­ne“. Anot D. Vi­ly­tės, ka­riuo­me­nė skel­bė antk­lo­džių pir­ki­mo kon­kur­są. Bu­vo nu­ro­dy­ta, kad jų au­di­nys tu­ri bū­ti iš 65 proc. vil­nos ir 35 proc. sin­te­ti­nio pluoš­to. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­ju­sios ir ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­sios bend­ro­vės antk­lo­des Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė nu­ve­žė iš­tir­ti eks­per­tams. Pa­aiš­kė­jo, kad jų su­dė­tis ne­vi­siš­kai ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus. Vil­nos yra ma­žiau – 64,6 proc., o sin­te­ti­kos tru­pu­tį dau­giau. Šis pa­siū­ly­mas bu­vo at­mes­tas. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja pa­skelb­ta an­trą­ją vie­tą užė­mu­si bend­ro­vė „No­ta be­ne“. Ta­čiau pir­mo­sios įmo­nės pa­siū­ly­mas bu­vo 66 tūkst. eu­rų, an­tro­sios – 122 tūkst. eu­rų.

Į vie­šu­mą len­da dar vie­nas keis­tas da­ly­kas. Pra­ne­ša­ma, kad „No­ta be­ne“ bu­vo pa­skelb­ta įvai­rių eki­puo­tės pre­kių pir­ki­mo kon­kur­so lai­mė­to­ja, nors tak­ti­nės at­akos pirš­ti­nes Lie­tu­vos ka­riams pa­siū­lė 352 tūkst. eu­rų bran­giau nei an­tra li­ku­si bend­ro­vė.

Va­kar pa­aiš­kė­jo, kad „No­ta be­ne“, per de­šimt­me­tį lai­mė­ju­si 30 mln. eu­rų ver­tės ka­riuo­me­nės skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų, dėl kai ku­rių už­sa­ky­mų kon­ku­ra­vo su tų pa­čių ak­ci­nin­kų val­do­ma ga­mi­nių ser­ti­fi­ka­vi­mo įmo­ne „Eu­ro­test Bal­tic“. 2014–2015 me­tais ši bend­ro­vė ir ka­riuo­me­nė pa­si­ra­šė sep­ty­nias 7,4 mln. eu­rų ver­tės pre­li­mi­na­rias su­tar­tis.