Viešųjų pirkimų tarnyba ir Lietuvos policija „kaunasi“ socialiniame tinkle
Iš ko pirk­ti ar ne­pirk­ti nau­jus po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lius, ko­dėl juos rei­kia pirk­ti – apie tai ne tik per ži­niask­lai­dą, bet ir so­cia­lia­me tink­le aiš­ki­na­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) ir Lie­tu­vos po­li­ci­ja, kiek­vie­na pa­teik­da­ma sa­vus ar­gu­men­tus.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džio­je VPT pra­ne­šė, kad ma­žiau­siai 120 nau­jų au­to­mo­bi­lių ke­ti­nan­tis pirk­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas kon­kur­so są­ly­gas par­en­gė pri­tai­ky­da­mas vie­nam tie­kė­jui. BNS ži­nio­mis, spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad pa­gal po­li­ci­jos ke­ti­na­mo skelb­ti kon­kur­so są­ly­gas ga­li bū­ti įsi­gy­ja­mi tik „Volks­wa­gen Trans­por­ter“ au­to­mo­bi­liai. Nu­ma­to­ma pirk­ti 120, o esant fi­nan­sa­vi­mui pa­pil­do­mai dar 36 trans­por­to prie­mo­nes.

Tą pa­čią die­ną po­li­ci­jos va­do­vai at­me­tė VPT va­do­vės prie­kaiš­tus dėl kon­kur­so są­ly­gų pirk­ti dau­giau kaip šim­tą au­to­mo­bi­lių, ir svars­to ga­li­my­bę kreip­tis į teis­mą gin­ti sa­vo re­pu­ta­ci­ją. Jie tei­gė, kad pa­gal nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus dėl au­to­ma­ti­nės grei­čių dė­žės ir ke­tu­rių va­ro­mų­jų ra­tų kon­kur­se ga­li da­ly­vau­ti ma­žiau­siai du au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai – „Mer­ce­des“ mo­de­lis „Vi­to“ ir „Volks­wa­gen“ ga­mi­na­mas „Trans­por­ter“, o pa­to­bu­li­nę mo­de­lius ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti bent pen­ki ga­min­to­jai. Į VTP pra­ne­ši­mą ir rea­ga­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas. Jis tei­gė ne­ma­tan­tis jo­kio pa­grin­do abe­jo­ti dau­giau kaip šim­to po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo skaid­ru­mu, o VPT prie­kaiš­tus va­di­no ne­pag­rįs­tais. Pa­sak mi­nis­tro, po­li­ci­ja są­ly­go­se pa­grįs­tai nu­ma­tė, kad jai rei­kia au­to­mo­bi­lių su au­to­ma­ti­ne grei­čių dė­že ir ke­tu­riais va­ro­mai­siais ra­tais, in­for­ma­vo BNS.

Pa­pra­šė iš­sklai­dy­ti abejones

Be­je, kai VPT krei­pė­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją (VRM), anot D.Vi­ly­tės, mi­nis­te­ri­jos Ge­ne­ra­li­nis ins­pek­to­rius Gied­rius Ci­ni­nas at­sa­ky­da­mas tar­ny­bai pa­tvir­ti­no, kad są­ly­gos iš tie­sų pri­tai­ky­tos vie­nam ga­min­to­jui, bū­tent – „Volks­wa­gen“.

Nors ži­niask­lai­da iš­sa­miai ra­šė apie iš­ki­lu­sią prob­le­mą, abie­jų tar­ny­bų „žo­džių mū­šis“ per­si­kė­lė į so­cia­li­nius tink­lus.

Va­ka­rop VTP per „Fa­ce­book“ krei­pė­si į po­li­ci­ją: „Ger­bia­ma Lie­tu­vos Po­li­ci­ja, o ar iš­sklai­dant abe­jo­nes, ne­ga­lė­tu­mė­te pa­vie­šin­ti VRM ge­ne­ra­li­nio ins­pek­to­riaus Gied­riaus Ci­ni­no pa­si­ra­šy­tą pa­žy­mą apie šį pir­ki­mą? Ra­miau ir aiš­kiau vi­siems kaž­kaip bū­tų. No­rė­tu­me pa­ma­ty­ti do­ku­men­to ori­gi­na­lą. Ar ofi­cia­liai pa­pra­šy­ti?“ At­si­lie­pė Ra­mū­nas Ma­to­nis, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai, ten pat par­ašęs: „Nie­ko ofi­cia­liai ne­sa­me ga­vę.“

Su­ta­rė dėl vie­šų konsultacijų

Ki­tą die­ną ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad VPT va­do­vė D. Vi­ly­tė sa­kė su­ta­ru­si su po­li­ci­jos va­do­vy­be, kad au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mo kon­kur­sas bus skel­bia­mas po vie­šų kon­sul­ta­ci­jų su au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jais ir įver­ti­nus, ar kon­kur­so są­ly­gos ne­ri­bo­ja jų ga­li­my­bės da­ly­vau­ti pir­ki­me. Ji mi­nė­jo, kad be „Volks­wa­gen“ ir „Mer­ce­des“ yra dau­giau kon­kur­su su­in­te­re­suo­tų ga­min­to­jų.

O R. Ma­to­nis tei­gė, kad po­li­ci­ja su­tin­ka su vie­šo­mis kon­sul­ta­ci­jo­mis dėl skaid­ru­mo, bet tech­ni­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų ne­keis. „Mū­sų tiks­las yra nu­si­pirk­ti au­to­mo­bi­lius, spe­ci­fi­ka­ci­jų ti­krai ne­si­ruo­šia­me keis­ti, nes to­kie au­to­mo­bi­liai mums rei­ka­lin­gi. Jei tos vie­šos kon­sul­ta­ci­jos pa­dės įti­kin­ti kaž­ką, kad yra skaid­ru, kad yra ge­rai – mes tik už“, – tvir­ti­no R.Ma­to­nis.

Par­odė liūd­nų pavyzdžių

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Lie­tu­vos po­li­ci­ja so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je gri­žo prie šios te­mos, pa­skel­bė fo­tog­ra­fi­jų ir par­ašė: „Ke­le­tas gy­vų nuo­trau­kų iš įvy­kio vie­tų, ku­rio­se nuo­lat klimps­ta tar­ny­bi­niai po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai – gal tai at­merks akis kai ku­riems Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos „eks­per­tams“? Ar ti­krai Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba tu­ri to­kią tei­sę spręs­ti, ko rei­kia Lie­tu­vos žmo­nėms ir ko­kie tu­ri bū­ti po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai? Ar ti­krai 4 va­ro­mi ra­tai ir au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė yra per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai?“

Vė­liau įdė­jo vaiz­do įra­šą, kaip ne­ga­li iš­va­žiuo­ti snie­ge įklim­pęs po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis, su prie­ra­šu: „Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos „eks­per­tams“ at­ro­do, kad mies­tuo­se 4 va­ro­mi ra­tai po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liams ne­bū­ti­ni. Ar ti­krai? Rea­ly­bė, de­ja, ki­to­kia.“

Ga­liau­siai R. Ma­to­nis prie VPT krei­pi­mo­si so­cia­li­nia­me tink­le įdė­jo to­kį ko­men­ta­rą:

„Ma­nau Jūs tu­ri­te tei­sę ži­no­ti, ką apie Jū­sų spren­di­mus ma­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nė (TOP 10):

1. Kai gais­ri­nin­ko, ku­ris dvi­de­šimt me­tų iš­dir­bo ope­ros ir ba­le­to tea­tre pa­klau­sė, kuo ski­ria­si smui­kas nuo vio­lon­če­lės, jis at­sa­kė, kad vio­lon­če­lė il­giau de­ga. Bi­jau, kad pa­klau­sus Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos vir­ši­nin­kės, kuo ski­ria­si po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis nuo ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lio, įta­riu iš­girs­čiau at­sa­ky­mą, kad kai­na.

2. Tech­ni­ka bus kaip se­na­me ru­sų fil­me. Ark­liu­kas, bač­ka ant ra­tų ir vie­nas ug­nia­ge­sys. Nors ne, tai per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai, tur­būt VPT bus at­mes­ti. Kam bū­ti­nai ark­liu­kas, gal ožio pa­kak­tų ar kar­vės?

3. Tai gal ir par­ei­gū­nai tu­ri bu­ti skir­tin­gi. Kai­mui ir mies­tui?

4. Man la­bai su­nku pa­ko­men­tuo­ti per su­si­ti­ki­mą nu­skam­bė­ju­sį vie­no VPT dar­buo­to­jo tei­gi­nį, kad tam ti­kro­mis są­ly­go­mis tik prie­ki­niais va­ro­mais ra­tais to­kio pa­ties bu­siu­ko pra­va­žu­mas bus ge­res­nis, nei vi­sais va­ro­mais. Ge­rai, kad sė­dė­jau, kai iš­gir­dau.

5. Keis­ti žmo­nės VPT dir­ba. Ga­lė­tų pa­si­va­ži­nė­ti po Vil­niaus apy­lin­kes ir pa­ma­ty­tų, kad Vil­niaus ri­bo­se yra to­kių kai­mo ke­lių, kad ne vi­si kai­mai to­kius tu­ri. Pil­na žvyr­ke­lių, miš­ko ke­lių ir t.t. Lo­gi­kos skirs­ty­ti au­to­mo­bi­lius mies­tui ir kai­mui ly­giai nu­lis. Kaip kaž­kas ir par­ašė, ta­da ir par­ei­gū­nai tu­rė­tų būt mies­tui ir kai­mui, ir uni­for­ma, nes kai­me ir šal­čiau bū­na, ir pur­vas ki­toks, nei mies­te.

6. Liūd­niau­sia šio­je si­tua­ci­jo­je, kad VPT nu­ro­di­nė­ja kaip po­li­ci­ja tu­ri or­ga­ni­zuo­ti pa­tru­lia­vi­mo ir rea­ga­vi­mo į įvy­kius funk­ci­jas. O kas bus, kai pa­tru­liai tie­siog ne­su­ge­bės nu­vyk­ti į įvy­kio vie­tą, ar už tai at­sa­kys VPT, ar vers­las?

Nors ži­niask­lai­da iš­sa­miai ra­šė apie iš­ki­lu­sią prob­le­mą, abie­jų tar­ny­bų „žo­džių mū­šis“ per­si­kė­lė į so­cia­li­nius tink­lus.

7. Juo­kin­gai at­ro­dys pvz. Kau­no mies­to pa­tru­lis, rea­guo­da­mas į įvy­kį Kau­no ra­jo­ne, nes jis ar­čiau­siai įvy­kio bus. Tai tu­rės grįž­ti į rink­ti­nę, pa­si­keis­ti au­to­mo­bi­lį, ar­ba ne­rea­guo­ti į įvy­kį, nes jo au­to pri­tai­ky­ta mies­tui. Ir da­bar, rea­guo­da­mas į įvy­kį kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ne­ži­nau ar da­va­žiuo­siu, ar rei­kės pė­din­ti? Gal kiek­vie­ną kar­tą, pa­tru­liuo­jant mies­te ar kai­me, pa­dan­gas keis­tis rei­kės, vi­si ve­žio­si­mės be­ke­les ar mies­to pa­dan­gų komp­lek­tą! Su­sto­jam-pa­si­kei­čiam-vėl va­rom? Cir­kas! Ti­kiuo­si nu­ga­lės svei­kas pro­tas!

8. Jei va­do­vau­tis VPT rei­ka­la­vi­mais, tai gau­tų­si taip: mies­te į įvy­kį rea­guo­jan­tis eki­pa­žas su „mies­tui“ skir­ta komp­lek­ta­ci­ja, jei si­tua­ci­ja iš­si­ru­tu­lio­ja iki „už­mies­čio“, tu­rė­tų nu­trauk­ti funk­ci­jų vyk­dy­mą ir es­ta­fe­tę per­duo­ti eki­pa­žui su „už­mies­čio“ ga­li­my­bė­mis. Pa­skai­čiuo­kim pro­tin­gie­ji kur­miai, kiek pa­pil­do­mai rei­kės trans­por­to to­kiai es­ta­fe­tei už­ti­krin­ti?

9. Jau tam­pa ne­beaiš­ku, čia VPT sau ma­ši­nas pa­gal sa­vo rei­ka­la­vi­mus per­ka, ar vis­gi po­li­ci­ja?

10. Kaž­kam tur­būt la­bai ak­tua­lu, kad mes nu­si­pirk­tu­me „ki­bi­rus po­pi­giaj“, su ku­riais vėl dirbt bus ne­pa­to­gu.“ (kal­ba ne­tai­sy­ta – red.)