Viešųjų pirkimų tarnyba atvėrė duomenis visuomenei
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) vi­suo­me­nei pri­sta­tė nuo 2003-ių­jų iki šių me­tų bir­že­lio 30 die­nos įvy­ku­sių vie­šų­jų pir­ki­mų duo­me­nis, ku­riuos nuo šiol leng­vai ras­ti ga­lės net ne­įgu­dę var­to­to­jai.

VPT duo­me­nys ir iki šiol skel­bė at­vi­rai, ta­čiau pa­ti sis­te­ma bu­vo su­dė­tin­ga ne­įgu­du­siam var­to­to­jui. Nuo šiol tink­la­la­py­je www.free­da­ta.lt/vpt tar­ny­ba tal­pi­na vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­ją, ku­rią VPT pa­tei­kė ir Cen­tri­nė­je vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je (CVP IS) pa­skel­bė per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos.

Kaip skel­bia VPT, nuo 2003-ųjų iki šių me­tų bir­že­lio pa­bai­gos vie­šie­siems pir­ki­mams Lie­tu­vo­je bu­vo iš­leis­ta 29,8 mlrd. eu­rų (in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma be ko­mu­na­li­nio sek­to­riaus per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų bei ma­žos ver­tės pir­ki­mų, nuo 2010 me­tų – be ma­žos ver­tės pir­ki­mų).

„Vie­šie­siems pir­ki­mams Lie­tu­vo­je kas­met iš­lei­džia­ma mi­li­jar­dai eu­rų – šios lė­šos tu­ri mil­ži­niš­ką įta­ką Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir kiek­vie­no pi­lie­čio ge­ro­vei. Siek­sia­me, kad vie­šie­siems pir­ki­mams iš­lei­džia­mos lė­šos bū­tų pa­nau­do­ja­mos mak­si­ma­liai skaid­riai, o vi­suo­me­nė – tin­ka­mai apie tai in­for­muo­ta. At­ve­ria­mi duo­me­nys tu­ri di­džiu­lį eko­no­mi­nį po­ten­cia­lą. Ti­ki­me, kad vers­las ir ak­ty­vūs vi­suo­me­nės na­riai su­gal­vos, kaip pa­nau­do­ti šiuos duo­me­nis pra­smin­gai“, – kal­bė­jo VPT va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė.

Pa­ieš­ką va­kar pri­sta­ty­to­je nau­jo­jo­je sis­te­mo­je ga­li­ma at­lik­ti pa­gal per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos ar pir­ki­mo da­ly­vio pa­va­di­ni­mą, pa­gal pir­ki­mo pa­va­di­ni­mą ar­ba su­tar­tį pa­si­ra­šiu­sios įmo­nės pa­va­di­ni­mą, pa­va­di­ni­mo frag­men­tą ar­ba įmo­nės ko­dą. Be to, at­ski­rais pjū­viais taip pat pa­tei­kia­mi vi­si Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir jos įmo­nių pir­ki­mai, gy­dy­mo įstai­gų, eu­ro įve­di­mui rei­ka­lin­gų pa­slau­gų, sta­ty­bos sek­to­riaus bei vie­šie­ji pir­ki­mai iš už­sie­nio įmo­nių. Skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją ža­da­ma at­nau­jin­ti kas ket­vir­tį.

„Pa­teik­da­ma sa­vo duo­me­nis prie­ina­mu ir pa­to­giu bū­du, VPT žen­gia es­mi­nį žings­nį skaid­res­nių vie­šų­jų pir­ki­mų link – sie­kia­me, kad Lie­tu­vos vi­suo­me­nė ži­no­tų, ko­kie vyks­ta pir­ki­mai, ko­kios įmo­nės su­da­ro san­do­rius“, – kal­bė­jo D. Vi­ly­tė.

Su­kur­ti at­vi­rą duo­me­nų tink­la­la­pį VPT ne­at­ly­gin­ti­nai pa­dė­jo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas Po­vi­las Po­ders­kis. „Dau­ge­liui or­ga­ni­za­ci­jų – pri­va­čių, vals­ty­bi­nių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių – rū­pi vie­šų­jų pir­ki­mų duo­me­nys bei ga­li­my­bė juos ana­li­zuo­ti. Tai lei­džia su­pras­ti rin­kos po­rei­kius, for­muo­ti po­li­ti­kos pa­kei­ti­mus, ieš­ko­ti ko­rup­ci­jos po­žy­mių. VPT, at­ver­da­ma duo­me­nis, su­tei­kia ti­kro skaid­ru­mo ga­li­my­bę vie­šų­jų pir­ki­mų sri­čiai. Be­lie­ka prie to pri­si­dė­ti pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei“, – sa­kė P. Po­ders­kis.