Viešųjų pirkimų komisijų narius norima įpareigoti deklaruoti interesus
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ža­da teik­ti pa­tai­sas Sei­mui, kad pri­va­čius in­te­re­sus tu­rė­tų dek­la­ruo­ti vi­sų vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių įstai­gų vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai.

„Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams, ku­rie nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jai, šiuo me­tu nė­ra prie­vo­lės dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, ir tai su­ku­ria prie­lai­das ga­li­mam pikt­nau­džia­vi­mui. Ži­no­ma, la­bai no­ri­si gy­ven­ti vals­ty­bė­je, kur skaid­ru­mą ir ko­rup­ci­jos iš­ny­ki­mą nu­lem­tų žmo­nių są­mo­nin­gu­mas, bet kol taip nė­ra, įpa­rei­go­ji­mas dek­la­ruo­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus vi­siems vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams, ti­kė­ti­na, draus­min­tų“, – BNS tei­gė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius BNS pa­žy­mė­jo, kad be šios as­me­nų ka­te­go­ri­jos iki šiol in­te­re­sų ne­pri­va­lo dek­la­ruo­ti aku­še­riai, nors ki­ti me­di­kai tai da­ry­ti tu­ri. Tad bus sie­kia­ma įtei­sin­ti to­kią prie­vo­lę ir jiems.

„Y­ra gy­dy­to­jas gi­ne­ko­lo­gas, jis dek­la­ruo­ti tu­ri. Bet tie, ku­rie pri­ima vai­kus, kur ma­no gal­va, taip pat „plau­kio­ja“ di­de­li pi­ni­gai už gim­dy­mo pri­ėmi­mą, yra par­ei­gy­bė­se įra­šy­tą „a­ku­še­ris“ ir jie ne­dek­la­ruo­ja. Įsta­ty­mų lei­dė­jas grei­čiau­siai pa­gal­vo­jo, kad gy­dy­to­jai ir aku­še­riai yra tas pats“, – tei­gė jis.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad pri­va­čius in­te­re­sus tu­ri dek­la­ruo­ti Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, taip pat kan­di­da­tai Sei­mo, sa­vi­val­dos, pre­zi­den­to, Eu­ro­pos par­la­men­to rin­ki­muo­se, par­ti­jų va­do­vai ir pa­va­duo­to­jai, po­li­ti­kų vi­suo­me­ni­niai kon­sul­tan­tai, pa­dė­jė­jai, pa­ta­rė­jai, mi­nis­te­ri­jų ko­le­gi­jų na­riai, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos na­riai, gy­dy­to­jai, odon­to­lo­gai, far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­se vie­šo­sio­se įstai­go­se ar įmo­nė­se.