Viešojo saugumo finansavimas augs trečdaliu
Vie­šo­jo sau­gu­mo fi­nan­sa­vi­mui ki­tų me­tų biuž­de­te nu­ma­ty­ta be­veik treč­da­liu lė­šų dau­giau, nei šie­met, ta­čiau to ne­pa­kan­ka no­rint su­stip­rin­ti vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gą, įgy­ven­din­ti Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Bend­ras Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas, ku­rį tre­čia­die­nį svars­tys dar­bą bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė, di­dė­ja 53,5 mln. eu­rų. Iš VRM pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų, la­biau­siai, t.y. dau­giau nie 9 mln. eu­rų di­di­na­mas Po­li­ci­jos biu­dže­tas. Ki­tą­met Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui nu­ma­to­ma 219,2 mln. eu­rų.

Be­veik 8 mln. eu­rų di­di­na­mas ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to fi­nan­sa­vi­mas – ug­nia­ge­siams ki­tą­met nu­ma­to­ma skir­ti iš vi­so 62,5 mln eu­rų.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai, jei pri­tars Vy­riau­sy­bė ir nau­ja­sis Sei­mas, bus skir­ta 4 mln. eu­rų dau­giau – 62,5 mln. eu­rų, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­to­ma di­din­ti kiek ma­žiau nei mi­li­jo­nu eu­rų – be­veik iki 17,4 mln. eu­rų. Be­veik 1,7 mln. eu­rų dau­giau tu­rė­tų gau­ti ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas – jam nu­ma­ty­ta 12,3 mln. eu­rų.

Apie 140 tūkst. eu­rų di­dė­ja ir fi­nan­sa­vi­mas Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bai (FNTT), jis ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 7,5 mln. eu­rų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas sa­ko, kad di­džio­ji da­lis ins­ti­tu­ci­joms ski­ria­mų lė­šų – apie 18,3 mln. eu­rų nu­ma­ty­ta Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įgy­ven­di­ni­mui. Ne­pai­sant to, mi­nis­te­ri­jos nu­ma­ty­tiems pri­ori­te­tams įgy­ven­din­ti trūks­ta 25 mln. eu­rų, nė­ra nu­ma­ty­ta pa­kan­ka­mai lė­šų dviem svar­biau­sioms sri­tims: Tam pa­čiam Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tui, t.y. dar­bo už­mo­kes­čio kė­li­mui, par­ei­gū­nų mo­ty­va­vi­mui ir ki­toms prie­mo­nėms bei vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos mo­der­ni­za­vi­mui.

„Šiuo me­tu mo­der­nia tech­ni­ne įran­ga sau­go­me 33 proc. iš­ori­nės sie­nos. Jei taip ir to­liau fi­nan­suo­si­me tik iš ES lė­šų sa­vo sie­nos įren­gi­mą, tai mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis 2020 me­tais mo­der­nio­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis sau­go­si­me 47 proc. sie­nos. Iš biu­dže­to, la­bai gai­la, pa­pil­do­mai lė­šų kad ir nuo ki­tų me­tų ne­nu­ma­ty­ta. Taip pat ne­aiš­ku aps­kri­tai, iki ka­da no­rė­tu­mė­me vals­ty­bė­je įreng­ti mo­der­nias prie­mo­nes vi­so­je sie­no­je“, – BNS tei­gė mi­nis­tras.

Anot jo, Es­ti­ja iki 2020-ųjų yra nu­ma­čiu­si skir­ti pa­pil­do­mus 70 mln. eu­rų sie­nos ap­sau­gos mo­der­ni­za­vi­mui, Lat­vi­ja mo­der­ni­za­vi­mo ga­lu­ti­nio ter­mi­no nė­ra nu­ma­čiu­si, ta­čiau įsi­pa­rei­go­jo tam skir­ti pa­pil­do­mai 60 mln. eu­rų.

Mi­nis­tro skai­čia­vi­mu, Lie­tu­vai no­rint ap­rū­pin­ti VSAT mo­der­nia ste­bė­ji­mo įran­ga iki 2020-ųjų iš ša­lies biu­dže­to rei­kė­tų skir­ti apie 120 mln. ar­ba apie 30 mln. eu­rų kas­met.

„Į­ren­gi­nė­jo­me 26-erius me­tus, jei ju­dė­si­me to­kiais tem­pais, kaip da­bar, tai, ko ge­ro, dar 30 me­tų įren­gi­nė­si­me, kad tu­rė­tu­mė­me 100 pro­cen­tų“, – sa­ko mi­nis­tras.

T.Ži­lins­kas sa­ko, kad ne­pa­kan­ka nu­ma­ty­tų lė­šų ir Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įgy­ven­di­ni­mui.

„Mū­sų pa­skai­čia­vi­mais, dar trūks­ta vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įgy­ven­di­ni­mui 8 mln. eu­rų. Bu­vo pa­ža­dė­ta, kad kai grįš biu­dže­to pro­jek­tas pa­tai­sy­mams iš Sei­mo, tai bus ta pi­ni­gų su­ma su­ras­ta. Kaip bus iš tie­sų – su­nku pa­sa­ky­ti“, – sa­ko T.Ži­lins­kas.

Ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas yra mi­nė­jęs, jog nor­ma­liam po­li­ci­jos funk­cio­na­vi­mui ir bū­ti­no­sioms prie­mo­nėms pa­pil­do­mai rei­kė­tų ne 9 o 18,5 mln. eu­rų. Jis pa­brė­žė, kad 2016-ųjų po­li­ci­jos biu­dže­tas yra apie 209,5 mln. eu­rų, pa­ly­gin­ti su 2008-ai­siais, jis yra per 30 mln. eu­rų ma­žes­nis.

T.Ži­lins­kas dėl da­lies po­li­ci­jos po­rei­kių su­tin­ka – anot jo, pa­pil­do­mų lė­šų rei­kė­tų vie­šo­sios po­li­ci­jos mo­bi­lių ir spe­cia­lių­jų pa­da­li­nių ap­rū­pi­ni­mui. Jis taip pat sa­ko, kad fi­nan­sa­vi­mo trūks­ta ir FNTT pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jai stip­rin­ti, sis­te­mos pa­lai­ky­mui, kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pa­lai­ky­mui, įran­gos įsi­gi­ju­mui, dar apie 1,5 mln. eu­rų rei­kė­tų ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties leng­vie­siems šar­vuo­čiams įsi­gy­ti.

Biu­dže­to pro­jek­te ne­žy­miai ma­žė­ja fi­nan­sa­vi­mas žval­gy­bai: Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD) ke­ti­na­ma skir­ti 24 mln. 609 tūkst. eu­rų – apie 50 tūkst. eu­rų ma­žiau, nei per­nai.

Ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą tre­čia­die­nį svars­tys Vy­riau­sy­bė, jį tvir­tins jau nau­jai iš­rink­tas Sei­mas.