Viešoje erdvėje – raginimai boikotuoti A. Paleckį
Sei­mo rin­ki­muo­se Nau­jo­sios Vil­nios vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į an­trą­jį tu­rą pa­te­kus skan­da­lin­gai pa­gar­sė­ju­siam Al­gir­dui Pa­lec­kiui, tiek kai­rės, tiek de­ši­nės po­li­ti­kai su­sku­bo ra­gin­ti pa­lai­ky­ti jo kon­ku­ren­tę Mo­ni­ką Na­vic­kie­nę.

Vil­niaus Nau­jo­sios Vil­nios rin­ki­mų apy­gar­do­je an­tra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re kau­sis sa­ve iš­si­kė­lęs A. Pa­lec­kis ir kon­ser­va­to­rė M. Na­vic­kie­nė. Pir­ma­ja­me tu­re už A. Pa­lec­kį bal­sa­vo 23,08 proc. rin­kė­jų, M. Na­vic­kie­nę pa­lai­kė kiek ma­žiau – 22,99 proc. – bal­sa­vu­sių­jų.

Šio­mis die­no­mis so­cia­li­niai tink­lai plyš­ta nuo ra­gi­ni­mų Nau­jo­sios Vil­nios rin­kė­jams bal­suo­ti prieš už Sau­sio 13-osios nu­si­kal­ti­mų ne­igi­mą nu­teis­tą vei­kė­ją.

Ne­rei­kia ko­mu­nis­ti­nės praeities

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, agi­tuo­da­mas bal­suo­ti už A. Pa­lec­kio kon­ku­ren­tę kon­ser­va­to­rę, sa­ko, kad šis rei­ka­las svar­bes­nis nei bet ku­ri par­ti­ja. „De­ja, Nau­jo­jo­je Vil­nio­je yra vie­nas vei­kė­jas iš tų siau­bin­gų ko­mu­nis­ti­nių lai­kų ir jau se­niai su­žlu­gu­sios SSRS. Nors ir ne­se­nas jis dar, jis vis dar gy­ve­na tais lai­kais, jis vis dar gy­ve­na SSRS, ir jis no­ri mus ten nu­si­temp­ti. Jam ir per Sau­sio 13-ąją sa­vi šau­dė į sa­vus (ko­kiu asi­lu tu­ri bū­ti, kad iki šiol taip ma­ny­tum). Aš tik sto­vė­jau tą nak­tį Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, ir tai krau­jas nuo jo klie­de­sių už­ver­da, o kaip jaus­tis tiems, ku­rie bu­vo su­žeis­ti ar pra­ra­do ar­ti­muo­sius?“, – sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ra­šo jis.

R. Ši­ma­šius sa­ko, kad iš­rin­kus A. Pa­lec­kį į Sei­mą dau­gy­bę pe­no tu­rės pu­ti­noi­di­nė te­le­vi­zi­ja, be to, bus pra­plau­ta ne­ma­žai sme­ge­nų, pa­skleis­ta daug de­ma­go­gi­jų. „Lie­tu­va yra lais­va, ji ir tu­ri lik­ti lais­va. Jai ne­rei­kia ko­mu­nis­ti­nio ke­lio į pra­ei­tį. Kad ir ko­kie bū­tu­me skir­tin­gi, mes ga­li­me kur­ti Lie­tu­vą, ku­ri bū­tų lais­va. To­dėl kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti Nau­jo­jo­je Vil­nio­je M. Na­vic­kie­nę. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti at­ei­tį ir pa­do­ru­mą, o ne pra­smir­du­sią so­vie­ti­ją ir šlykš­tų me­lą. Kvie­čiu ne tik li­be­ra­lų, bet ir vi­siš­kai vi­sų par­ti­jų – „vals­tie­čių“, so­cial­de­mo­kra­tų, ne­tgi „tvar­kie­čių“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, „dar­bie­čių“ ir ki­tų – at­sto­vus per­ženg­ti sa­vo par­ti­nes ri­bas ir pa­lai­ky­ti Lie­tu­vą“, – ra­gi­no jis.

Ra­gi­na stab­dy­ti „koloradus“

Bal­suo­ti prieš A. Pa­lec­kį ra­gi­na ir eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga. „Verž­lu­mas prieš stag­na­ci­ją. Lais­vė prieš bai­mę“, – so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­nęs abie­jų kan­di­da­tų Nau­jo­jo­je Vil­nio­je nuo­trau­ko­mis ra­šė jis. Po­li­ti­kas aiš­ki­no, kad bū­ti­na „ne­leis­ti ko­lo­ra­dams įro­po­ti į mū­sų tau­tos at­sto­vy­bę“.

„Nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad vie­šai par­em­siu kon­ser­va­to­rių par­ti­jos at­sto­vą, bet taip jau su­sik­los­tė si­tua­ci­ja: kvie­čiu vi­sus, ku­rie re­gis­truo­ti Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­do­je, pa­lai­ky­ti M. Na­vic­kie­nę ir pri­si­jung­ti prie jos kam­pa­ni­jos. Ki­tu at­ve­ju bus la­bai blo­gai – Sei­me at­si­durs Lie­tu­vą der­gian­tis ir iš jos žmo­nių be­si­ty­čio­jan­tis A. Pa­lec­kis“, – ra­gi­no So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas.

Nu­teis­tas už so­vie­tų nu­si­kal­ti­mų neigimą

A. Pa­lec­kis yra vie­šai par­eiš­kęs, kad per Sau­sio įvy­kius prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to „sa­viš­kiai šau­dė į sa­vus“. Jis bu­vo nu­teis­tas už tai, kad ne­igė ir šiurkš­čiai men­ki­no 1991 me­tų SSRS ag­re­si­jos prieš Lie­tu­vą fak­tą, so­vie­tų įvyk­dy­tus la­bai su­nkius ir su­nkius nu­si­kal­ti­mus ša­lies gy­ven­to­jams bei už tai, kad įžei­dė žmo­nių, žu­vu­sių ir su­žeis­tų ko­vo­je dėl at­kur­tos Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės, at­mi­ni­mą bei jų ar­ti­muo­sius.

A. Pa­lec­kis ne kar­tą mi­nė­tas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­as­kai­to­se dėl grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.