Viešasis sektorius neužtikrina savo pranešimų kanalų kokybės
Tik ket­vir­da­lis vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gų nu­ro­do, kaip sau­go­mi pra­ne­šan­čių apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją duo­me­nys, ir tik pu­sė in­for­muo­ja, kas jų įstai­go­se gau­na ir tvar­ko to­kius pra­ne­ši­mus. Treč­da­lis ra­gi­na pra­neš­ti ir sa­vo dar­buo­to­jus, ro­do „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus at­lik­ta 96 vals­ty­bės įstai­gų ir sa­vi­val­dy­bių tink­la­piuo­se pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ana­li­zė.

Iš­sa­miau­siai apie pra­ne­ši­mų bū­dus in­for­muo­ja sa­vi­val­dy­bės (vi­dur­kis – 50 proc. iš 100 ga­li­mų) ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos bei teis­mai (43 proc. iš 100 ga­li­mų).

Tarp sa­vi­val­dy­bių ge­riau­siai pa­si­ro­dė Jo­niš­kio raj., Rie­ta­vo, Drus­ki­nin­kų, Pa­sva­lio raj., Klai­pė­dos raj. sa­vi­val­dy­bės, su­rin­ku­sios mak­si­ma­lų ba­lų skai­čių. Tuo me­tu Kau­no raj., Prie­nų raj., Vil­niaus raj. ir Za­ra­sų raj. sa­vi­val­dy­bės ga­vo 0 ba­lų.

Iš mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bei pa­val­džių įstai­gų ver­ti­ni­me nė vie­na ne­su­rin­ko mak­si­ma­lių 100 proc. Ver­ti­nant tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ir teis­mus ge­riau­siai pa­si­ro­dė Mui­ti­nė (100 proc.), pra­sčiau­siai – LR Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas (po 0 proc.).

„Lie­tu­vo­je įsta­ty­mai vis dar ne­už­ti­kri­na tin­ka­mos pra­ne­šė­jų ap­sau­gos, to­dėl ska­tin­tys pra­neš­ti apie jų ins­ti­tu­ci­jo­se pa­ste­bė­tus ga­li­mus ko­rup­ci­jos at­ve­jus tu­ri dvi­gu­bą at­sa­ko­my­bę. Kvie­čiu įstai­gų at­sto­vus, nuo­šir­džiai sie­kian­čius gy­ven­to­jų įsi­trau­ki­mo, iš­sa­miau pa­sa­ko­ti, kaip vei­kia jų pra­ne­ši­mų ka­na­lai. Ki­taip var­gu, ar žmo­nės pa­si­ti­kės ir nau­do­sis pra­ne­ši­mų li­ni­jo­mis, ne­sup­ras­da­mi, kaip jų in­for­ma­ci­ja sau­go­ma, kaip vyk­do­mi ty­ri­mai“, - sa­kė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo per­žiū­rė­tos 96 ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to sve­tai­nės, jo­se ieš­ko­ta: 1) kaip ins­ti­tu­ci­jos in­for­muo­ja apie bū­dus, ku­riais ga­li­ma pra­neš­ti apie ga­li­mus ko­rup­ci­jos at­ve­jus, 2) ar jų dar­buo­to­jai ra­gi­na­mi pa­tys pra­neš­ti apie pa­ste­bė­tus pa­žei­di­mus, 3) jei ins­ti­tu­ci­ja tu­ri at­ski­rą pra­ne­ši­mų ka­na­lą - 4) ar yra nu­ro­dy­ta, kas gau­na ir tvar­ko pra­ne­ši­mus, 5) ar aiš­kiai nu­ro­do­ma, koks yra ka­na­lo po­bū­dis – kon­fi­den­cia­lus ar ano­ni­mi­nis, 6) ar skel­bia­ma, kaip bus sau­go­mi pra­ne­šė­jo duo­me­nys, 7) ar pra­ne­šė­jan­tys as­me­nys yra in­for­muo­ja­mi, kaip (ir ar) jiems tei­kia­mas grįž­ta­ma­sis ry­šys, jei taip - 8) ar yra nu­ro­dy­tas lai­kas, per ku­rį bus tei­kia­mas grįž­ta­ma­sis ry­šys.

Už kiek­vie­ną at­sa­ky­mą ,,Taip“ bu­vo ski­ria­mas 1 ba­las. Mak­si­ma­li ba­lų su­ma – 8.

Ana­li­zei at­rink­tos mi­nis­te­ri­jos, sa­vi­val­dy­bės ir su gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mu bei in­for­ma­vi­mu su­si­ju­sios vals­ty­bi­nės ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, aukš­tes­nės gran­dies teis­mai. At­li­kus in­ter­ne­to sve­tai­nių ana­li­zę, re­zul­ta­tai bu­vo siun­čia­mi vi­soms tir­toms ins­ti­tu­ci­joms, joms su­da­ry­ta ga­li­my­bė pra­dė­ti vie­šin­ti trūks­ta­mą in­for­ma­ci­ją ir taip pa­ko­re­guo­ti sa­vo įver­ti­ni­mą.