Viešas nepageidajamų asmenų Lietuvoje sąrašas – tuščias
Vy­riau­sy­bei bir­že­lį nu­ta­rus vie­šin­ti da­lį na­cio­na­li­nio ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šo, po dau­giau nei pus­me­čio jis iš­lie­ka tuš­čias.

Vie­nas ak­ty­viau­sių ini­cia­ty­vos pa­vie­šin­ti da­lį Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­da­ja­mų as­me­nų rė­mė­jų vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ko­dėl ins­ti­tu­ci­jos, tu­rin­čios tei­sę ini­ci­juo­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų pa­skel­bi­mą, kol kas to ne­da­ro.

„Gal­būt kol kas tarp ne­pa­gei­dau­ja­mų­jų nė­ra ži­no­mų ar „re­zo­nan­si­nių“ as­me­ny­bių – o gal­būt duo­me­nys tų, ku­rie šian­dien ne­pa­gei­dau­ja­mi Lie­tu­vo­je, nė­ra skelb­ti­ni dėl tam ti­krų vals­ty­bės in­te­re­sų“, – sa­kė S.Skver­ne­lis. Mi­nis­tro ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jo at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

„Ins­ti­tu­ci­jos, įver­ti­nu­sios tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ir ki­tus da­ly­kus, ga­li pri­im­ti spren­di­mą ne­skelb­ti“, – pri­dū­rė jis.

Vis­gi jis sa­kė, kad spren­di­mas vie­šin­ti da­lį „juo­do­jo są­ra­šo“ yra „ge­ras žings­nis, lei­džian­tis ge­riau už­ti­krin­ti vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės sau­gu­mą“.

Lie­tu­vo­je ini­ci­juo­ti as­me­nų įtrau­ki­mą į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą ga­li sau­gu­mo, tei­sė­sau­gos, dip­lo­ma­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos, o pats są­ra­šas skel­bia­mas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas BNS sa­kė, kad VSD vie­šin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų ne­sku­ba, nes pa­grin­di­nis de­par­ta­men­to veik­los pri­ori­te­tas yra „pre­ven­ci­ja, kad ke­lian­tis na­cio­na­li­niam sau­gu­mui grės­mę as­muo į Lie­tu­vą ne­pa­tek­tų“, o „to­kių as­me­nų pa­vie­ši­ni­mas nė­ra VSD veik­los pri­ori­te­tas“.

„Mes tu­ri­me ga­li­my­bę siū­ly­ti vie­šin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mus Lie­tu­vo­je as­me­nis, bet ne prie­vo­lę“, – tei­gė V.Ma­kaus­kas.

Jis pri­dū­rė, kad ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų vie­ši­ni­mas ga­li iš­pro­vo­kuo­ti daž­nes­nį by­li­nė­ji­mą­si dėl as­mens duo­me­nų ap­sau­gos ir skun­dų dėl pa­ties įtrau­ki­mo į „juo­dą­jį są­ra­šą“ fak­to.

Tuo me­tu Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė, kad dėl as­me­nų, įtrauk­tų į na­cio­na­li­nį ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą, „pa­vie­ši­ni­mo po­rei­kio kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju svars­to­ma at­ski­rai“. Taip mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė į BNS klau­si­mą, ko­dėl ji per pu­sę me­tų pa­vie­ši­ni­mui ne­tei­kė nei vie­no ne­pa­gei­dau­ja­mo Lie­tu­vo­je as­mens.

Na­cio­na­li­nia­me ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­še esan­čių as­me­nų skai­čius yra ne­ži­no­mas. Ta­čiau vie­šai ži­no­ma apie ke­le­tą šie­met Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mais pa­skelb­tų as­me­nų, ku­rie ir­gi ne­pa­te­ko į vie­šą „juo­dą­jį są­ra­šą“. Rugp­jū­tį į Lie­tu­vą bu­vo ne­įleis­ti is­to­ri­ku pri­sis­ta­tan­tis Alek­sand­ras Rža­vi­nas, vi­suo­me­ni­nin­kas Jo­si­fas Ko­re­nas ir et­ni­nių ma­žu­mų tei­sių gy­nė­ju pri­sis­ta­tan­tis Alek­sand­ras Kuz­mi­nas. Šie Lat­vi­jos gy­ven­to­jai vy­ko į Lie­tu­vo­je vy­ku­sią kon­fe­ren­ci­ją. Dėl A.Kuz­mi­no ne­įlei­di­mo į ša­lį Lie­tu­va su­si­lau­kė kri­ti­kos iš tarp­tau­ti­nės žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Hu­man Rights Watch“.

Rugp­jū­tį ne­pa­gei­dau­ja­ma Lie­tu­vo­je taip pat bu­vo pa­skelb­ta Ru­si­jos žur­na­lis­tė Ga­li­na Sa­pož­ni­ko­va. Lap­kri­tį į „juo­dą­jį są­ra­šą“ bu­vo įtrauk­tas ir lai­ki­no lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ne­te­ko Ukrai­nos pi­lie­tis Eduar­das Ako­po­vas. Jis Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų pu­sė­je ka­ria­vo Ry­tų Ukrai­no­je.