Vienybės vėliava apjuosė Gedimino pilies bokštą
Šian­dien Vil­niu­je įvy­ko is­to­ri­nis ren­gi­nys – Va­sa­rio 16-osios pro­ga Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja Dar­bas (JOD) Vie­ny­bės vė­lia­va ap­juo­sė Ge­di­mi­no pi­lies bokš­tą.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na, kad šiais me­tais Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną no­rė­jo pa­mi­nė­ti ori­gi­na­liai, to­dėl ki­lus to­kiai idė­jai, JOD na­riai ėmė­si dar­bo ir sėk­min­gai suo­rga­ni­za­vo šią ak­ci­ją. Is­to­ri­nia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo per 100 žmo­nių – jie kar­tu ap­juo­sė Ge­di­mi­no pi­lį ir įsiam­ži­no nuo­trau­ko­je iš vir­šaus. „Va­sa­rio 16-ąją šven­čia vi­sa Lie­tu­va, to­dėl mes esa­me to da­li­mi. La­bai džiau­gia­mės, kad vil­nie­čiai su­si­do­mė­jo ak­ci­ja, at­ėjo ir mes vi­si kar­tu ga­lė­jo­me Vie­ny­bės vė­lia­va ap­juos­ti Ge­di­mi­no pi­lį. Mes dar kar­tą įro­dė­me, jog esa­me kar­tu ir esa­me vie­nin­gi“, – įvy­ku­sią ak­ci­ją ko­men­ta­vo JOD at­sto­vai.

.

.

.

.

...