Vienus saugos, kiti – saugosis patys
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo Vy­riau­sy­bei pa­tvir­tin­ti pa­to­bo­lin­tą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro val­dy­mo sri­ties įstai­gų sau­go­mų svar­bių vals­ty­bės ob­jek­tų są­ra­šą. Vi­sos per­mai­nos nu­ma­ty­tos nuo at­ei­nan­čių me­tų vi­du­rio.

Pa­gal pro­jek­tą kai ku­rių da­bar sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos bus at­si­sa­ky­ta, ta­čiau bus pra­dė­ti sau­go­ti nau­ji. Tre­čių ap­sau­ga iš vie­nos ži­ny­bos pe­reis ki­tai. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba (VST) prie VRM nuo 2016 me­tų lie­pos 1 die­nos ne­be­sau­go­tų ge­le­žin­ke­lio tu­ne­lio Kau­ne, ge­le­žin­ke­lio til­to per Ne­mu­ną taip pat Kau­ne, ge­le­žin­ke­lio til­to per Du­by­sos upę Ra­sei­nių ra­jo­ne bei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cen­tro Far­ma­ci­nės veik­los ir me­di­ci­nos re­zer­vo sau­go­ji­mo pos­ky­rio Ne­men­či­nė­je.

Nuo at­ei­nan­čių me­tų lie­pos po­li­ci­ja ne­be­sau­gos Sei­mo vieš­bu­čio ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­to. Pir­mo­jo ap­sau­ga rū­pin­sis Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie VRM. Toks spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­gus į Sei­mo pa­gei­da­vi­mą. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­tą ir jo te­ri­to­ri­ją, Kau­no hid­roe­lek­tri­nę ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nę elek­tri­nę sau­gos VST. Skai­čiuo­ja­ma, kad Kau­no hid­roe­lek­tri­nės ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės ap­sau­ga per me­tus kai­nuo­tų apie 700 tūkst. eu­rų.