Vienos partijos triumfas konkurentus paliko be amo
Bū­si­mo Sei­mo flag­ma­nu ta­po Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Rin­ki­mų re­zul­ta­tai vie­nų par­ti­jų at­sto­vus pri­ver­tė šluos­ty­tis džiaugs­mo, ki­tų – nu­si­vy­li­mo aša­ras.

An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras ne­sėk­min­gai su­sik­los­tė Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD), ku­rie po pir­mo­jo tu­ro ne­slė­pė am­bi­ci­jų for­muo­ti nau­ją val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. Skau­dų pra­lai­mė­ji­mą pa­ty­rė di­džiau­sia da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji jė­ga – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP). Jai, be ki­ta ko, teks spręs­ti ir par­ti­jos vai­ri­nin­ko prob­le­mą.

Tuo tar­pu bu­vu­sio ly­de­rio ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo dra­mą iš­gy­ve­nu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džiui (LS), ga­li­ma, sa­ky­ti, itin pa­si­se­kė. Ši par­ti­ja pel­nė tiek man­da­tų, kiek jai ne­bu­vo pa­vy­kę gau­ti iki šiol.

Sei­mo rin­ki­mus reikš­min­ga pers­va­ra lai­mė­ju­sios ir di­džiau­sią frak­ci­ją par­la­men­te tu­rė­sian­čios LVŽS va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis va­kar džiau­gė­si, kad par­ti­ja ga­vo to­kį di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mo li­mi­tą. Esą da­bar ne­la­bai svar­bu, kas bus an­tra­sis koa­li­ci­jos par­tne­ris. „Pir­miau­sia svar­bu, kiek su­ge­bė­si­me įgy­ven­din­ti po­ky­čius, apie ku­riuos kal­bė­jo­me per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją“, – sa­kė R. Kar­baus­kis.

LVŽS va­do­vas, prieš rin­ki­mus par­ti­jos kan­di­da­tu į prem­je­rus siū­lęs Sau­lių Skver­ne­lį, rin­ki­mų nak­tį įvar­di­jo ir ki­tą kan­di­da­tą – Bro­nį Ro­pę. Pats B. Ro­pė sa­vo kan­di­da­tū­rą ver­ti­no re­zer­vuo­tai. Są­ra­šo ly­de­ris S. Skver­ne­lis ti­ki­no, kad bū­tų pa­si­ren­gęs va­do­vau­ti tiek Vy­riau­sy­bei, tiek Sei­mui.

Iš pos­tų ne­si­trau­kia

Va­kar ry­tą su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je TS-LKD pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis at­sip­ra­šė dėl rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ku­rie ne­bu­vo sėk­min­gi kon­ser­va­to­riams, ta­čiau tei­gė ne­ma­tan­tis pa­grin­do trauk­tis iš par­ti­jos va­do­vo pos­to. „Ki­tų me­tų ge­gu­žę vyks par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai, per ku­riuos, be abe­jo­nės, bū­siu įver­tin­tas“, – kal­bė­jo jis.

Jo par­ti­jos ko­le­ga And­rius Ku­bi­lius dar rin­ki­mų nak­tį įvar­di­jo vie­ną kon­ser­va­to­rių klai­dą, ku­ri ga­lė­jo pa­kenk­ti TS-LKD an­tra­ja­me tu­re. Jo nuo­mo­ne, kon­ser­va­to­riams ne­rei­kė­jo per­ne­lyg gar­siai ir at­vi­rai kal­bė­ti apie ga­li­mą koa­li­ci­ją su LVŽS.

Kad pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę dėl ne­sėk­mės rin­ki­muo­se, va­kar pra­ne­šė ir LSDP ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je pra­lai­mė­jęs LVŽS at­sto­vui Kęs­tu­čiui Smir­no­vui. Ta­čiau jis tei­gė ne­ke­ti­nan­tis trauk­tis iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to. So­cial­de­mo­kra­tas ma­no, kad jo bu­vi­mas prie par­ti­jos vai­ro ga­ran­tuo­ja šios po­li­ti­nės jė­gos sta­bi­lu­mą. To­dėl at­sis­ta­ty­di­ni­mą A. But­ke­vi­čius ati­dė­jo iki pa­va­sa­rį vyk­sian­čio par­ti­jos su­va­žia­vi­mo.

LSDP va­do­vo įsi­ti­ki­ni­mu, įta­kos so­cial­de­mo­kra­tų pra­lai­mė­ji­mui tu­rė­jo tiek „švy­tuok­lės“ pri­nci­pas, kai rin­kė­jai bal­suo­ja prieš esan­čiuo­sius val­džio­je, tiek par­ti­jos pa­da­ry­tos klai­dos. „Per il­gai šil­dė­mės ga­na aukš­tų par­ti­jos rei­tin­gų švie­so­je. Ma­nau, kad par­ti­jai la­bai pa­ken­kė dirb­ti­nai es­ka­luo­ja­mi skan­da­lai, dėl ku­rių tu­rė­jo­me tei­sin­tis, o vi­suo­me­nė ne­no­rė­jo tų pa­si­tei­si­ni­mų klau­sy­tis“, – aiš­ki­no A. But­ke­vi­čius. Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tų bal­sus su­si­rin­ko LVŽS.

Sėk­min­giau­siai par­ti­jos is­to­ri­jo­je pa­si­ro­džiu­sio LS pir­mi­nin­kas, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius va­kar pri­pa­ži­no, kad li­be­ra­lams la­bai ne­ra­mu, ar rin­kė­jų vil­tys, su­dė­tos į LVŽS, pa­si­tei­sins. „Kai ku­riais at­ve­jais tos idė­jos at­ro­do la­bai po­pu­lis­tiš­kos ar­ba stu­mian­čios Lie­tu­vą at­gal“, – sa­kė jis.

Džiaugs­mas ga­li truk­ti neilgai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, opo­zi­ci­ja Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siai LVŽS for­muo­ja­si ir iš kai­rės, ir iš de­ši­nės. Tai, anot jo, ge­ro­kai ap­sun­kins Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mą. „Aiš­kiai ma­ty­ti, kad tiek so­cial­de­mo­kra­tai, tiek kon­ser­va­to­riai ne­pa­ten­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tais. O ir pa­tiems „vals­tie­čiams“ dar su­nku su­vok­ti, kas nu­ti­ko, ga­li bū­ti, kad tas džiaugs­mas truks ne­il­gai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Anot jo, LVŽS ly­de­rio kal­bos apie pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę bei prem­je­rą „iš ša­lies“ reiš­kia vie­na – „vals­tie­čiai“ sa­vo par­ti­jo­je ne­tu­ri žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų užim­tų vyk­do­mo­sios val­džios pos­tus. „Gal­būt yra ke­le­tas, bet R. Kar­baus­kis grei­čiau­siai bi­jo Sei­me pra­ras­ti bent jau tuos kaž­ką iš­ma­nan­čius žmo­nes. Kad­rai šiai par­ti­jai di­džiu­lė prob­le­ma, to­dėl ir kal­ba­ma apie kvies­ti­nius. Štai ir vi­sas pa­si­tei­si­ni­mas“, – tei­gė L. Bie­li­nis.

Po­li­to­lo­go po­žiū­riu, įver­tin­ti LVŽS ideo­lo­gi­nė­je ska­lė­je su­dė­tin­ga, nes vie­ni ver­ti­ni­mai la­bai kon­ser­va­ty­vūs, ki­ti la­bai „rau­do­ni“. „Ar „vals­tie­čiai“ iš­liks to­kie, ar vis dėl­to iš­ryš­kės aiš­kus jų ideo­lo­gi­nis kon­tū­ras, pa­ma­ty­si­me bė­gant lai­kui“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Rin­ko­si tre­čią­ją jė­gą

Pa­sak VDU pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus, rin­ki­mų ži­nia la­bai pa­pras­ta: kon­ser­va­to­riais rin­kė­jai dar ne­pa­si­ti­ki, o so­cial­de­mo­kra­tais jau ne­be­pa­si­ti­ki. To­dėl di­de­lė da­lis rin­kė­jų ieš­ko­jo tre­čio­sios jė­gos, ku­ria ta­po LVŽS.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, kon­ser­va­to­riai per­ne­lyg pa­si­ti­kė­jo sa­vi­mi ma­ny­da­mi, kad pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro ten­den­ci­jos tu­rė­tų pa­si­kar­to­ti an­tra­ja­me. „Taip ne­įvy­ko. Aps­kri­tai, so­cio­lo­gai sa­ko, kad TS-LKD tu­rės prob­le­mų dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – ji nė­ra an­tro, o tik pir­mo pa­si­rin­ki­mo par­ti­ja. Bet kad TS-LKD at­me­ti­mas vyks to­kiu mas­tu, bu­vo staig­me­na“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eks­per­tas. Anot jo, kon­ser­va­to­riai pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą be­veik vi­suo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ypač skau­dus jiems bu­vo Kau­no, kur TS-LKD tra­di­ciš­kai lai­mė­da­vo, pra­ra­di­mas.

An­tra skau­džią ne­sėk­mę pa­ty­ru­si po­li­ti­nė jė­ga – LSDP. „Jų pra­lai­mė­ji­mas vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se kur kas di­des­nis nei dau­gia­man­da­tė­je, kur LSDP iš es­mės pra­ra­do du man­da­tus. Vien­ma­na­da­tė­se apy­gar­do­se so­cial­de­mo­kra­tai lai­mė­jo tik ke­tu­ris man­da­tus. Ki­ta ver­tus, ap­lin­ky­bės ga­li su­sik­los­ty­ti taip, kad LSDP liks bus val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet pir­mą kar­tą ten­kin­sis jau­nes­nio­jo bro­lio vaid­me­niu“, – tei­gė A. Kru­pa­vi­čius.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad per vi­sus at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tus tai ket­vir­tas kar­tas, kai vie­na par­ti­ja – LVŽS– Sei­me tu­rės to­kią gau­sią frak­ci­ją. Iki šiol to­kią di­de­lę frak­ci­ją bu­vo pa­vy­kę su­for­muo­ti tik Aukš­čiau­sio­jo­je Ta­ry­bo­je-At­ku­ria­ma­ja­me Sei­me – tai bu­vo Są­jū­džio frak­ci­ja, taip pat 1992 me­tais – tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nės dar­bo par­ti­jos, 1996 me­tais – kon­ser­va­to­rių.

Vers­lui rū­pi

Nu­ga­lė­to­jų kal­bų apie bū­si­mus dar­bus ati­džiai klau­so­si ša­lies vers­lo at­sto­vai. Eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da at­krei­pė dė­me­sį, kad LVŽS ga­li pri­mes­ti sa­vo eko­no­mi­nę dar­bot­var­kę ir kel­ti klau­si­mus dėl di­des­nio vals­ty­bės ki­ši­mo­si į eko­no­mi­ką. Ta­čiau jis vy­lė­si, kad vals­ty­bės mo­no­po­lis nė­ra pri­nci­pi­nė šios par­ti­jos nuo­sta­ta. „In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo“ va­do­vė Rū­ta Sky­rie­nė tei­gė ne­igia­mai ver­ti­nan­ti LVŽS ly­de­rių kal­bas apie ga­li­my­bę stab­dy­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą. Ji taip pat at­sar­giai ver­ti­no R. Kar­baus­kio tei­gi­nius apie pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę, ku­rios mi­nis­trai ne­tu­rė­tų dirb­ti Sei­me.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis įsi­ti­ki­nęs, kad ne­ati­dė­lio­ti­nų re­for­mų ir efek­ty­vių spren­di­mų rei­ka­lau­ja švie­ti­mas, svei­ka­tos ap­sau­ga bei vals­ty­bės tur­to ad­mi­nis­tra­vi­mas.

Kaip ži­no­ma, LVŽS rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu ža­dė­jo, kad su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu ko­vos, steig­da­ma vals­ty­bi­nį al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lį, vais­tų kai­nas siū­lė ma­žin­ti stei­giant vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, o re­gio­nus plė­to­ti įku­riant vals­ty­bės val­do­mą ban­ką.

Ne­trūks naujokų

Iš­rink­ta­me Sei­me dirbs dau­giau kaip pu­sė nau­jų par­la­men­ta­rų – 82 iš 141. Dau­giau­sia nau­jo­kų tu­rės LŽVS. Tuo tar­pu dau­giau­sia pos­tų iš­sau­go­jo an­tro­je vie­to­je rin­ki­muo­se li­ku­si TS-LKD, mat iš 58 da­bar­ti­nių par­la­men­ta­rų, ku­rie tęs dar­bą, 20 yra kon­ser­va­to­riai.

LSDP Sei­mo na­rio man­da­tus iš­sau­go­jo 14 as­me­nų. Taip pat to­liau dirbs 7 Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, 5 – LS at­sto­vai, 4 „tvar­kie­čiai“ bei 2 Dar­bo par­ti­jos na­riai. Į par­la­men­tą per­rink­ta „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė, su LŽVS rin­ki­muo­se da­ly­va­vęs bu­vęs kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis, iš LSDP pas „vals­tie­čius“ emig­ra­vęs Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, sa­ve iš­si­kė­lęs Po­vi­las Urb­šys. Taip pat per­rink­tas Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos ly­de­ris Li­nas Bal­sys ir Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vas Nag­lis Pu­tei­kis.

Nau­ja­ja­me par­la­men­te kar­tu su sa­ve iš­si­kė­lu­siais kan­di­da­tais 56 man­da­tus už­si­ti­kri­nu­si LŽVS tu­rės net 53 nau­jo­kus. Sei­me taip pat dirbs 11 nau­jų TS-LKD, 9 LS, 5 par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, 3 LSDP at­sto­vai ir vie­nas LLRA-KŠS na­rys. Tarp Sei­mo nau­jo­kų bus ir „Lie­tu­vos są­ra­šo“ at­sto­vė eko­no­mis­tė Auš­ra Mal­dei­kie­nė.

Man­da­tus pelnė

PartijaI tu­ras II tu­ras Iš vi­so
LVŽS193554
TS-LKD211031
LSDP13417
LS8614
TT538
LLRA-KŠS718
Iš­si­kė­lę patys044
DP022
„Lie­tu­vos są­ra­šas“ 011
LCP011
LŽP011

Šal­ti­nis: VRK

Su­trum­pi­ni­mai:

LVŽS – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų sąjunga

TS-LKD – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys demokratai

LSDP – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų partija

LS– Li­be­ra­lų sąjūdis

TT– par­ti­ja „Tvar­ka ir teisingumas“

LLRA-KŠS – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų sąjunga

DP – Dar­bo partija

LCP – Lie­tu­vos cen­tro partija

LŽP – Lie­tu­vos ža­lių­jų partija