Vienos lyties asmenų partnerystei pritartų kas septintas lietuvis
79 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ne­pri­ta­ria vie­nos ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mui, tei­gia­mai ar grei­čiau tei­gia­mai to­kią ga­li­my­bę ver­ti­na be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei prieš me­tus, t. y.15 proc. pi­lie­čių.

82 proc. taip pat ne­igia­mai ver­ti­na siū­ly­mus įtei­sin­ti vie­nos ly­ties san­tuo­ką, tei­gia­mai į tai žiū­ri 8 proc. gy­ven­to­jų, par­odė Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Rait“ at­lik­ta apk­lau­sa, ku­rią už­sa­kė Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai.

Pa­ly­gi­nus su bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ 2013-ųjų lap­kri­tį vyk­dy­ta ana­lo­giš­ka apk­lau­sa, iš­au­go tiek tei­gia­mai ver­ti­nan­čių vie­nos ly­ties par­tne­rys­tės, tiek san­tuo­kos siū­ly­mus, skai­čius. Pieš dau­giau nei me­tus tei­gia­mai ar grei­čiau tei­gia­mai ver­ti­nan­čių vie­nos ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės ga­li­my­bes bu­vo 7 pro­cen­tai. Tuo me­tu ne­igia­mai ver­ti­nan­čių siū­ly­mus įtei­sin­ti vie­nos ly­ties san­tuo­ką su­ma­žė­jo 2 proc., o ver­ti­nan­čių tei­gia­mai pa­dau­gė­jo 3 proc. (bu­vo 5 proc.).

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, taip pat pa­dau­gė­jo tei­gia­mai žiū­rin­čių į siū­ly­mus re­gis­truo­ti skir­tin­gų ly­čių as­me­nų (su­gy­ven­ti­nių) par­tne­rys­tę: 54 proc. tai ver­ti­na tei­gia­mai ar­ba grei­čiau tei­gia­mai (2013 me­tais - 37 proc.), 27 proc. tam ne­pri­ta­rė. 2012 me­tais pri­ta­rian­čių­jų skir­tin­gų ly­čių su­gy­ven­ti­nių par­tne­rys­tės re­gis­tra­vi­mui bu­vo 28 pro­cen­tai.

Taip pat 47 proc. res­pon­den­tų tei­gia­mai pa­si­sa­kė už tai, kad no­ta­rai ga­lė­tų re­gis­truo­ti san­tuo­ką, 35 proc. tam prieš­ta­ra­vo. 2013-ai­siais tiek tei­gia­mai, tiek ne­igia­mai šį siū­ly­mą įver­ti­no po 36 proc. res­pon­den­tų.

Bend­ro­vė „Rait“ apk­lau­są Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mų už­sa­ky­mu vyk­dė 2014 me­tų lap­kri­čio 7- 23 die­no­mis bei apk­lau­sė 1000 res­pon­den­tų, ku­rių am­žius nuo 15 iki 74 me­tų.