Vienmandatėse apygardose – kova dėl išlikimo
Sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se rung­sis 31 da­bar­ti­nis par­la­men­ta­ras, ne­už­si­ti­kri­nęs nau­jo man­da­to per sa­vo par­ti­jų są­ra­šus. Pra­lai­mė­ji­mas dau­gu­mai jų reikš­tų ga­lu­ti­nį at­sis­vei­ki­ni­mą su di­džią­ja po­li­ti­ka.

Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se dėl to­les­nio dar­bo Sei­me šį sek­ma­die­nį var­žy­sis 53 da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai. 22 iš jų jau da­bar ga­li bū­ti ra­mūs – prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re rin­kė­jų va­lia jie už­si­ti­kri­no vie­tas nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me per sa­vo par­ti­jų są­ra­šus. Tai­gi jų per­ga­lė vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se bū­tų nau­din­ga ne tiek jiems pa­tiems, kiek už pa­te­ki­mo į par­la­men­tą ri­bos li­ku­siems jų par­ti­jų bi­čiu­liams, taip ga­lin­tiems gau­ti pro­gą vis dėl­to pa­tek­ti į Sei­mą.

Dar 31 par­la­men­ta­ro at­ei­tį nu­lems rin­kė­jai – nuo jų spren­di­mo pri­klau­sys, ar šie po­li­ti­kai to­liau tęs dar­bą Sei­me.

Par­la­men­ta­ras prieš parlamentarą

Itin įtemp­ta pa­dė­tis dvie­jo­se apy­gar­do­se: Za­na­vy­kų, kur Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) par­la­men­ti­nės frak­ci­jos na­rys Min­dau­gas Bas­tys var­žo­si su Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vu Sei­mo na­riu Ar­vy­du Vi­džiū­nu, bei Mo­lė­tų-Šir­vin­tų, kur „dar­bie­tis“ par­la­men­ta­ras Pe­tras Čim­ba­ras ko­vo­ja su kon­ser­va­to­riu­mi Va­len­ti­nu Stun­džiu.

M. Bas­čio ir A. Vi­džiū­no pir­ma­ja­me tu­re su­rink­tų bal­sų skir­tu­mas sie­kia vos 0,07 proc. so­cial­de­mo­kra­to nau­dai. Per­ga­lė sek­ma­die­nį M. Bas­čiui – vie­nin­te­lis šan­sas to­liau lik­ti Sei­me, mat LSDP dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­še rin­kė­jų va­lia jis šiuo me­tu yra 51 po­zi­ci­jo­je, o so­cial­de­mo­kra­tai pir­ma­ja­me tu­re iš­ko­vo­jo tik 13 man­da­tų. Tuo me­tu A. Vi­džiū­nas sa­vo par­ti­jos, jau lai­mė­ju­sios 21 man­da­tą, są­ra­še yra 38 vie­to­je, to­dėl, net pra­lai­mė­jęs apy­gar­do­je, dar tu­rė­tų teo­ri­nę ga­li­my­bę pa­tek­ti į Sei­mą, jei­gu prieš jį esan­tiems kon­ser­va­to­riams šyp­so­tų­si per­ga­lė.

Pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je yra ir Mo­lė­tų-Šir­vin­tų apy­gar­dos kan­di­da­tai. Ka­dan­gi Dar­bo par­ti­jos (DP) po šių rin­ki­mų Sei­me ne­be­bus, kol kas apy­gar­do­je pir­mau­jan­tis jos at­sto­vas P. Čim­ba­ras man­da­tą ga­li už­si­ti­krin­ti tik per­ga­lės at­ve­ju, tuo me­tu kon­ser­va­to­rių V. Stun­dį, TS-LKD dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­še esan­tį 35 po­zi­ci­jo­je, bent teo­riš­kai dar ga­lė­tų „timp­tel­ti“ par­tie­čiai.

„Rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos pa­gal rin­kė­jų skir­tą bal­sų skai­čių gau­na ati­tin­ka­mą kie­kį man­da­tų. Jei­gu to­kiu bū­du į Sei­mą pa­te­kę par­ti­jos kan­di­da­tai dar var­žo­si ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, jų per­ga­lės at­ve­ju gau­tų vie­tų skai­čius pa­di­dė­ja. Tai­gi at­si­ran­da ga­li­my­bė į vir­šų pa­sis­tū­mė­ti pa­gal ei­lę dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­še įra­šy­tiems, bet be man­da­tų li­ku­siems par­ti­jos at­sto­vams“, – aiš­ki­no Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­sku­ti­nė galimybė

Per­ga­lė vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je – vie­nin­te­lis iš­li­ki­mo di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je ga­ran­tas Sei­mo na­riams, ku­rių at­sto­vau­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jos ne­per­ko­pė 5 proc. rin­ki­mų bar­je­ro. Tai­gi įtemp­ta ko­va lau­kia Kė­dai­nių apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­čios že­mės ūkio mi­nis­trės, DP frak­ci­jos Sei­me at­sto­vės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės, ku­ri kon­ku­ruo­ja su bu­vu­siu par­tie­čiu, da­bar jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai ne­prik­lau­san­čiu gi­ne­ko­lo­gi­jos ka­bi­ne­to sa­vi­nin­ku Da­riu­mi Ka­mins­ku.

V. Bal­trai­tie­nei, ku­rios at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja triuš­ki­na­mai pra­lai­mė­jo šiuos Sei­mo rin­ki­mus, prieš ket­ve­rius me­tus per­ga­lę Kė­dai­niuo­se pa­vy­ko pa­siek­ti dar pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re. Da­bar ją nuo opo­nen­to ski­ria 5,14 proc. bal­sų.

Pa­na­šio­je pa­dė­ty­je – ir „dar­bie­čiai“ par­la­men­ta­rai Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas bei Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė. Tie­sa, pa­gal pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tus V. Bu­kaus­kas, ga­vęs 30,65 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, Tel­šių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ge­ro­kai pir­mau­ja prieš kon­ku­ren­tą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vą ūki­nin­ką Ka­ro­lį Mar­tin­kų, su­rin­ku­sį 12,41 proc. bal­sų. Tuo me­tu Tra­kų-Vie­vio apy­gar­do­je D. Mi­ku­tie­nė 0,39 proc. bal­sų skir­tu­mu at­si­lie­ka nuo Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vo Jo­no Lie­sio, su ku­riuo kon­ku­ra­vo ir per pra­ėju­sius rin­ki­mus.

Dėl man­da­to sos­ti­nės Pa­ne­rių rin­ki­mų apy­gar­do­je ko­vo­ja Sei­mo na­rys, ne­par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vas Li­nas Bal­sys, 2012 me­tų rin­ki­mus lai­mė­jęs Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je. Nuo da­bar­ti­nės sa­vo kon­ku­ren­tės kon­ser­va­to­rės Ais­tės Ged­vi­lie­nės jis kol kas at­si­lie­ka 3,16 proc. skir­tu­mu.

Klai­pė­dos Da­nės apy­gar­do­je iš­lik­ti Sei­me sie­kia sa­vo var­do an­ti­ko­rup­ci­nę koa­li­ci­ją ve­dęs Nag­lis Pu­tei­kis, kon­ku­ruo­jan­tis su iki šiol par­la­men­te ne­dir­bu­siu LS at­sto­vu Si­mo­nu Gent­vi­lu. Per 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus čia lai­mė­ju­sį N. Pu­tei­kį, tuo me­tu at­sto­va­vu­sį TS-LKD, nuo kon­ku­ren­to pa­gal pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tus tes­ki­ria 1,16 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Apy­ly­gė kova

Dėl Sei­mo na­rio man­da­to var­žo­si dar sep­ty­ni TS-LKD at­sto­vau­jan­tys da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai. Laz­dy­nų apy­gar­do­je kol kas pir­mau­ja prieš ket­ve­rius me­tus čia iš­rink­tas Al­gir­das Strel­čiū­nas, nuo ku­rio kon­ku­ren­tė – LS Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­kė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė – at­si­lie­ka 10,39 proc. bal­sų. Be­veik 10 proc. at­otrū­kis Pa­sva­lio-Pa­kruo­jo apy­gar­do­je ski­ria ir par­la­men­ta­rą An­ta­ną Ma­tu­lą, be­si­var­žan­tį su LSDP at­sto­vu Sau­liu­mi Mar­giu.

Ki­to­kia si­tua­ci­ja – Ši­lai­nių apy­gar­do­je, kur kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys, pir­ma­ja­me tu­re ga­vęs 19,3 proc. pa­lai­ky­mą, ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo 39,07 proc. bal­sų ga­vu­sio LVŽS ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio.

Be­veik apy­ly­gė ko­va ver­da sos­ti­nės Žir­mū­nuo­se, kur kon­ser­va­to­rė par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė var­žo­si su sos­ti­nės ta­ry­bos na­re eko­no­mis­te Auš­ra Mal­dei­kie­ne, Pe­tra­šiū­nuo­se – ten Ka­zys Star­ke­vi­čius rung­ty­niau­ja su LVŽS at­sto­vau­jan­čiu in­ži­nie­riu­mi Ge­di­mi­nu Va­si­liaus­ku, Anykš­čių-Ku­piš­kio, kur Ser­ge­jus Jo­vai­ša kon­ku­ruo­ja su LVŽS iš­kel­ta eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­niaus Ro­pės Pa­ne­vė­žio biu­ro va­do­ve Gre­ta Kil­di­šie­ne, bei Gar­lia­vo­je – čia Do­na­tas Jan­kaus­kas kiek pir­mau­ja prieš LVŽS at­sto­vą gi­ri­nin­ką Kęs­tu­tį Bac­vin­ką.

Ten­ka kliau­tis sėkme

Tik sa­vo sėk­me ga­li kliau­tis da­lis da­bar­ti­nių Sei­mo na­rių so­cial­de­mo­kra­tų, kon­ku­ruo­jan­čių vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, nes sa­vo par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­še jų uži­ma­mos po­zi­ci­jos ne­pa­lie­ka vil­ties pa­kil­ti virš bar­je­ro ri­bos. Tai – Kel­mės-Šiau­lių apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­ti Al­ma Mon­kaus­kai­tė, kiek at­si­lie­kan­ti nuo LVŽS at­sto­vo Juo­zo Rim­kaus, Ra­sei­nių-Kė­dai­nių apy­gar­do­je ne­žy­miai pir­mau­jan­tis Ed­mun­das Jo­ny­la, ku­rio kon­ku­ren­tas – „vals­tie­tis“ moks­li­nin­kas Ar­vy­das Ne­kro­šius, Bir­žų-Ku­piš­kio apy­gar­do­je anks­čiau per­ga­lę lai­mė­jęs Alek­sand­ras Zel­ti­nis, ku­riam da­bar ant kul­nų li­pa LVŽS at­sto­vas Kir­do­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Aud­rys Ši­mas, Sė­los apy­gar­do­je rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tis Vy­tau­tas Sau­lis, sie­kian­tis nu­ga­lė­ti sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lu­sį, bet par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) pri­klau­san­tį Ro­kiš­kio ra­jo­no li­go­ni­nės di­rek­to­rių Rai­mun­dą Mar­ti­nė­lį.

Pa­na­ši pa­dė­tis – ir Prie­nų-Birš­to­no apy­gar­do­je su LVŽS at­sto­vu Ąžuo­lu Raš­ke­vi­čiu­mi be­si­var­žan­čio so­cial­de­mo­kra­to par­la­men­ta­ro And­riaus Pa­lio­nio, Va­rė­nos-Tra­kų apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­čio Vi­do Mi­ka­laus­ko, ku­rio var­žo­vas – LS at­sto­vas ūki­nin­kas Juo­zas Baub­lys, bei Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­je iš­kel­tos Kris­ti­nos Miš­ki­nie­nės, at­si­lie­kan­čios nuo „vals­tie­čio“ Ze­no­no Strei­kaus.

Bent teo­ri­nių ga­li­my­bių, net ir ne­pa­si­se­kus vien­man­da­tė­se, pa­tek­ti į Sei­mą kol kas tu­ri so­cial­de­mo­kra­tai Ed­var­das Ža­ka­ris, su LVŽS at­sto­vu Sta­siu Tu­mė­nu kon­ku­ruo­jan­tis Auš­ros apy­gar­do­je, bei Mil­da Pe­traus­kie­nė, ku­rios var­žo­vas Ute­no­je – bu­vęs Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis. Nuo sa­vo kon­ku­ren­to – LVŽS at­sto­vo ūki­nin­ko Gin­ta­ro Sta­šio­nio – Jo­na­vo­je ge­ro­kai at­sip­lė­šęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, pir­ma­ja­me tu­re su­lau­kęs 41,64 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, bei 35,06 proc. pa­si­ti­kė­ji­mą ga­vęs Da­rius Pe­tro­šius, Tau­ra­gė­je kon­ku­ruo­jan­tis su ra­jo­no vi­ce­me­re „vals­tie­te“ Auš­ri­ne Nor­kie­ne.

Ne tik matematika

Per­ga­lės, no­rint to­liau dirb­ti Sei­me, rei­kia Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čiai par­la­men­ta­rei LS at­sto­vei Da­liai Kuo­dy­tei, ku­rią kon­ku­ren­tas – TS-LKD de­le­ga­tas Vy­tau­tas Ker­na­gis – len­kia be­veik tri­gu­bai. Sėk­mės pri­reiks pa­sta­ro­jo ko­le­gai par­la­men­ta­rui Sta­siui Šed­ba­rui, ku­ris Pie­tų Že­mai­ti­jos apy­gar­do­je var­žo­si su man­da­tą jau už­si­ti­kri­nu­siu TT lai­ki­nuo­ju pir­mi­nin­ku Re­mi­gi­ju­mi Že­mai­tai­čiu, pir­ma­ja­me tu­re ga­vu­siu 38 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą.

Mindaugas Jurkynas: "Pastebima tendencija, kad kandidatas, kuris vienmandatėje apygardoje pirmajame ture surenka daugiau kaip 35 proc. balsų, turi didesnę tikimybę laimėti." /"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Ki­tas „tvar­kie­tis“ par­la­men­ta­ras Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius Ma­žei­kiuo­se apy­ly­giai kau­na­si su „vals­tie­te“ Li­na Rim­kie­ne. Jo par­ti­jos ko­le­ga Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, pir­ma­ja­me tu­re su­rin­kęs 38,42 proc. bal­sų, Vi­sa­gi­no-Za­ra­sų apy­gar­do­je pir­mau­ja prieš „dar­bie­tę“ Ol­gą Po­dols­kie­nę.

„Ver­ti­nant iki šiol vy­ku­sius rin­ki­mus, pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad kan­di­da­tas, ku­ris vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re su­ren­ka dau­giau kaip 35 proc. bal­sų, tu­ri di­des­nę ti­ki­my­bę lai­mė­ti an­tra­ja­me tu­re nei tas, ku­rio re­zul­ta­tas ma­žes­nis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas.

Ta­čiau, jo tei­gi­mu, prog­no­zuo­jant rin­ki­mų re­zul­ta­tus ne­ga­li­ma kliau­tis tik ma­te­ma­ti­niais skai­čia­vi­mais. „Ten­den­ci­jos ga­li keis­tis, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kiai par­ti­jai at­sto­vau­ja kan­di­da­tai, kiek ak­ty­vūs jie pa­tys bu­vo, ko­kia in­for­ma­ci­ja apie juos skel­bia­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je. Yra daug veiks­nių, ku­rie ga­li pa­kreip­ti re­zul­ta­tą į vie­ną ar į ki­tą pu­sę“, – kal­bė­jo moks­li­nin­kas.