Vienijamasi, kad pasikeistų šiurpi statistika
Pir­ma­die­nį Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je bu­vo pa­skelb­ta il­ga­lai­kės na­cio­na­li­nės kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ pra­džia. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad mū­sų ša­ly­je su­si­kau­pė daug so­cia­li­nių prob­le­mų, ar­tė­ja­me prie pa­vo­jin­gos ri­bos, to­dėl ji kvie­čia im­tis svar­baus, di­de­lio ir ne­ati­dė­lio­ti­no dar­bo.

Į Pre­zi­den­tū­rą su­si­rin­ko tie, ku­rie pa­si­ren­gę drą­siai ir at­sa­kin­gai keis­ti Lie­tu­vą. Tai ži­no­mi ša­lies žmo­nės, vi­suo­me­ni­nin­kai, Baž­ny­čios at­sto­vai, žur­na­lis­tai ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nių va­do­vai. Įsi­pa­rei­go­ji­mas bu­vo pa­žy­mė­tas kam­pa­ni­jos ženk­le­liu, ku­rį ga­vo ren­gi­nio da­ly­viai. Dau­gu­ma ant di­de­lio sim­bo­li­nio pie­ši­nio, vaiz­duo­jan­čio skė­tį, par­ašė pa­si­ža­dė­ji­mą. Bu­vo pa­skelb­ta, kad kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ tiks­las – kur­ti to­kią ša­lį, ku­rio­je pa­ti­rian­tie­ji emo­ci­nį ir fi­zi­nį smur­tą su­lauk­tų pa­gal­bos, ku­rio­je ža­lin­gi įpro­čiai ir pri­klau­so­my­bės bū­tų gy­do­mi, o ne to­le­ruo­ja­mi, ku­rio­je vi­si vai­kai tu­rė­tų šei­mas ir na­mus, ku­rio­je tra­ge­di­joms bū­tų už­ker­ta­mas ke­lias nuo­la­ti­niu rū­pes­čiu ir dė­me­siu silp­niau­siems.

Ant didelio simbolinio skėčio pasižadėjimą parašė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pri­ar­tė­jo­me prie pa­vo­jin­gos ribos

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė tei­gė pri­si­jun­gian­ti prie žmo­nių, ku­riems svar­bu, kad Lie­tu­va bū­tų sau­gi. „Kvie­čiu vi­sus im­tis bend­ro svar­baus ir di­de­lio dar­bo, ku­ris yra ne­ati­dė­lio­ti­nas, to­dėl rei­kės kiek­vie­no ne­abe­jin­go žmo­gaus, ge­ban­čio iš­girs­ti, su­pras­ti, už­jaus­ti ir veik­ti, da­ly­va­vi­mo“, – sa­kė ša­lies va­do­vė. Ji pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vo­je su­si­kau­pė per­ne­lyg daug su­nkių ir skau­džių so­cia­li­nių prob­le­mų. „Jos ne­užg­riu­vo per vie­ną die­ną, bet tvin­ko de­šimt­me­čius, kol pri­tvin­ko į vie­ną di­de­lį skau­du­lį, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė. – Smur­tas ir pa­ty­čios, skriau­džia­mi vai­kai ir sa­vi­žu­dy­bės, pri­klau­so­my­bės nuo al­ko­ho­lio ir ki­tos ydos. Vi­sa tai yra su­ža­lo­ti mū­sų Lie­tu­vos žmo­nių li­ki­mai, ne­iš­si­pil­džiu­sios vil­tys, vai­kų aša­ros, žmo­nių tra­ge­di­jos. Dėl to skau­da šir­dį kiek­vie­nam, su­vo­kian­čiam, prie ko­kios pa­vo­jin­gos ri­bos ar­tė­ja­me.“

Pre­zi­den­tė tei­gė, kad šias prob­le­mas spren­džian­čių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų in­dė­lis per men­kas, o jei pa­stan­gos ir la­bai ge­ros, jų ne­už­ten­ka. To­dėl rei­kia di­des­nės vi­suo­me­nės pa­gal­bos. D. Gry­baus­kai­tė pa­kvie­tė vi­sus da­ly­vau­ti pla­čio­je kam­pa­ni­jo­je „Už sau­gią Lie­tu­vą“.

„Lie­tu­vo­je yra daug pa­gar­bos ver­tų ini­cia­ty­vų, vi­sas mė­gin­si­me par­ody­ti ir jo­mis da­ly­tis. Yra iš ko mo­ky­tis ir ką sek­ti. Tik rei­kia kuo pla­čiau pa­skleis­ti šią ge­rą pa­tir­tį ir ži­nią“, – sa­kė ša­lies va­do­vė. Ji pa­žy­mė­jo, kad ei­nant šiuo ke­liu pri­reiks ne vie­ne­rių me­tų. Toks pa­si­ža­dė­ji­mas veik­ti – il­gam.

Renginio dalyviai (iš kairės): kunigas Julius Sasnauskas, muzikantai ir Andrius Mamontovas, Gabrielius Liaudanskas-Svaras, architektas Algirdas Kaušpėdas.

Kar­tu lengviau

Vie­nas ži­no­miau­sių Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų And­rius Ma­mon­to­vas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad pa­čios opiau­sios prob­le­mos yra su­si­ju­sios su švie­ti­mu ir kul­tū­ra. „Nuo to vis­kas pra­si­de­da. Tam­sa ky­la dėl ne­ži­no­ji­mo, ne­iš­ma­ny­mo. Dėl blo­go auk­lė­ji­mo ir švie­ti­mo, ne­pa­kan­ka­mo kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo, ypač pro­vin­ci­jo­je, žmo­nės ne­mo­ka džiaug­tis gy­ve­ni­mu, pra­de­da skęs­ti al­ko­ho­liz­me ir ki­to­se bė­do­se“, – tei­gė at­li­kė­jas. Jis ti­ki tais, ku­rie pri­si­jun­gia prie kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“, ma­no, kad vi­siems bus leng­viau veik­ti su­kur­to­je bend­ro­je in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je, vi­lia­si, jog re­zul­ta­tas tu­rė­tų bū­ti tei­gia­mas, bet to­kiam pa­siek­ti rei­kės ne me­tų ir ne dve­jų, o ge­ro­kai il­ges­nio lai­ko. Pats A. Ma­mon­to­vas kar­tu su „Jau­ni­mo li­ni­ja“ yra sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ini­cia­ty­vos „Ne­bi­jok kal­bė­ti“ or­ga­ni­za­to­riai.

„Jau se­niai rei­kė­jo ką nors da­ry­ti. Pa­čiam no­rė­jo­si šauk­ti, iš­gir­dus nau­jus pra­ne­ši­mus apie žiau­ru­mo pliūps­nį ar sta­tis­ti­ką apie gir­tuok­lia­vi­mą, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ku­ni­gas Ju­lius Sas­naus­kas. – Šis su­ma­ny­mas ge­ras – pa­drą­sin­ti žmo­nes jung­tis, ma­nau, jis duos vai­sių.“

Ant didelio simbolinio piešinio, vaizduojančio skėtį, buvo rašomi pasižadėjimai.

Su­pras­ti skau­džią tiesą

Ar­chi­tek­tas ir le­gen­di­nės gru­pės „An­tis“ ly­de­ris Al­gir­das Kauš­pė­das tei­gė, kad dau­ge­lį me­tų ne­si­no­rė­jo ti­kė­ti sta­tis­ti­ka, ka­lan­čia į gal­vas, kad esa­me blo­gi, la­bai blo­gi ir blo­giau­si. Jis svars­tė, ko­dėl žmo­nės – sta­tis­ti­kos su­bjek­tai – ne­no­ri keis­tis, to­bu­lė­ti, siek­ti pa­žan­gos, bet ge­ria, smur­tau­ja, žu­do­si. At­krei­pė dė­me­sį, kad per te­le­vi­zi­jos ka­na­lus ga­li­ma ma­ty­ti to­kius vaiz­dus, kaip ge­ria­ma, žu­do­ma, plė­šia­ma, prie­var­tau­ja­ma ir taip to­liau. Pri­si­mi­nė Bal­ti­jos ke­lio lai­kus, kai ne­bu­vo svar­bu, kam pa­duo­ti ran­ką ir su­si­ka­bin­ti, anuo­met vi­sus sie­jo bend­ro bu­vi­mo jaus­mas. Tei­gė, kad vis dėl­to rei­kia pa­ti­kė­ti šiur­pia sta­tis­ti­ka. „Gal ta­da, su­pra­tę skau­džią tie­są, pra­dė­si­me va­duo­tis iš bai­mės ir prie­var­tos ver­go­vės“, – sa­kė A. Kauš­pė­das.

Vien pra­ėju­siais me­tais kas va­lan­dą bu­vo re­gis­truo­ja­ma po pen­kis pra­ne­ši­mus apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Apie 19 tūkst. vai­kų kas­dien yra per žings­nį nuo ne­lai­mės, nes au­ga so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se. To­kių šei­mų yra tiek, kad ne­tilp­tų net į „Žal­gi­rio“ are­ną. Dau­giau kaip 3 tūkst. vai­kų vis dar gy­ve­na so­viet­me­tį me­nan­čiuo­se glo­bos na­muo­se, kas tre­čias mo­ki­nys pa­ti­ria pa­ty­čias. Mū­sų ša­lis yra tarp pir­mų­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal su­var­to­ja­mo al­ko­ho­lio kie­kį ir pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių.

Kampanijos "Už saugią Lietuvą" ženklai.

Kam­pa­ni­jos ambasadoriai

Su­kre­čian­čią sta­tis­ti­ką ga­li­ma pa­keis­ti tik vei­kiant kar­tu. Ne­abe­jin­gie­ji pra­dė­jo vie­ny­tis. Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ja­mos kam­pa­ni­jos am­ba­sa­do­riais ta­po mu­zi­kan­tai A. Ma­mon­to­vas ir Ma­ri­jo­nas Mi­ku­ta­vi­čius, žur­na­lis­tai ir lai­dų ve­dė­jai Edi­ta Mil­da­žy­tė, And­rius Ta­pi­nas, Rū­ta Mi­kel­ke­vi­čiū­tė, Min­dau­gas Sta­siu­lis, ku­ni­gai J. Sas­naus­kas ir Kęs­tu­tis Dva­rec­kas, at­li­kė­jas ir so­cia­li­nių pro­jek­tų da­ly­vis Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras, dai­li­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai, „ra­dis­tai“ Jo­nas Nai­nys bei Ro­lan­das Mac­ke­vi­čius ir ki­ti.

Tą­dien pra­dė­jo veik­ti šiai na­cio­na­li­nei kam­pa­ni­jai su­kur­tas in­ter­ne­to pus­la­pis www.uz­sau­gia­lie­tu­va.lt ir „Fa­ce­book“ pa­sky­ra. Juo­se kiek­vie­nas ga­li su vi­sa Lie­tu­va da­ly­tis sa­vo idė­jo­mis, at­lik­tais dar­bais, ku­rie ga­lė­tų tap­ti įkve­pian­čiais pa­vyz­džiais ir ki­tiems žmo­nėms, bend­ruo­me­nėms bei or­ga­ni­za­ci­joms pri­si­jung­ti prie jau vei­kian­čių ini­cia­ty­vų.

Kam­pa­ni­ją „Už sau­gią Lie­tu­vą“ re­mia daug ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, tarp jų – ir „Lie­tu­vos ži­nios“.

.