Vidutinis kandidatas – 46 metų vyras
Prieš pus­me­tį 46-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tęs vy­ras, lie­tu­vis, dek­la­ra­vęs tur­to už maž­daug 220 tūkst. li­tų (apie 63,7 tūkst. eu­rų), var­du Vy­tau­tas, Jo­nas ar­ba Kęs­tu­tis - toks yra vi­du­ti­nio sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čio kan­di­da­to por­tre­tas.

Kaip ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka, vy­riau­sias yra Pen­si­nin­kų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šas, jų am­žiaus vi­dur­kis sie­kia 66,2 me­tų, jau­niau­sias - vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Vi­sa­gi­nas – tai mes“, ja­me esan­čių kan­di­da­tų am­žiaus vi­dur­kis su­da­ro 32,2 me­tų.

Kan­di­da­tų są­ra­šuo­se vy­rų tė­ra 7 proc. dau­giau nei mo­te­rų, ta­čiau tarp kan­di­da­tų į me­rus net 78,80 proc. yra stip­rio­sios ly­ties at­sto­vai.

Anot VRK, dau­giau kaip pu­sė (58 proc.) kan­di­da­tų sa­vo an­ke­to­se nu­ro­dė tu­rį aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, 3 proc. – aukš­tą­jį ne­uni­ver­si­te­ti­nį, 12 proc. – aukš­tes­nį­jį, 4 proc. – vi­du­ri­nį su pro­fe­si­ne kva­li­fi­ka­ci­ja, 7 proc. – vi­du­ri­nį. Net 15 proc. kan­di­da­tų sa­vo iš­si­la­vi­ni­mo aps­kri­tai ne­nu­ro­dė.

Pa­gal tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas, tur­tin­giau­si kan­di­da­tai dėl man­da­tų var­žy­sis Pa­lan­go­je, jų tur­to vi­dur­kis sie­kia be­veik 140 tūkst. eu­rų. To­liau ei­na Vil­niaus mies­tą val­dy­ti no­rin­tys po­li­ti­kai, jų dek­la­ruo­to tur­to ir lė­šų vi­dur­kis su­da­ro apie 125 tūkst. eu­rų, Šiau­lių ra­jo­no kan­di­da­tų - apie 104 tūkst. eu­rų, Drus­ki­nin­kų - apie 100 tūkst., Ne­rin­gos - 98 tūkst., Bir­žų ra­jo­no - apie 95 tūkst. eu­rų.

Ma­žiau­siai dek­la­ruo­ja­mo tur­to tu­rin­tys nu­ro­dė kan­di­da­tai į Vi­sa­gi­no - apie 28 tūkst. eu­rų, Laz­di­jų ra­jo­no - per 36 tūkst., Rie­ta­vo, Za­ra­sų ra­jo­no ir Kal­va­ri­jos - maž­daug po 38 tūkst. eu­rų, Pa­gė­gių - apie 39 tūkst. eu­rų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas.

Dau­giau kaip pu­sė, tai yra be­veik 57 proc., vi­sų kan­di­da­tų – su­si­tuo­kę, su­da­rę par­tne­rys­tės su­tar­tį ar­ba gy­ve­na su par­tne­re ar par­tne­riu. Ne­ve­du­sių (ne­te­kė­ju­sių) as­me­nų rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja apie 12 proc., naš­lių – per 3 pro­cen­tai. Apie 9 proc. kan­di­da­tų nu­ro­dė, jog yra iš­sis­ky­rę, o apie penk­ta­da­lis (19 proc.) duo­me­nų apie sa­vo šei­my­ni­nę pa­dė­tį ne­pa­tei­kė.

Dau­giau kaip 80 proc. kan­di­da­tų nu­ro­dė esan­tys lie­tu­viai. Len­kai su­da­ro 3,04 proc., ru­sai – 2,10 proc., bal­ta­ru­siai ir ukrai­nie­čiai – kiek dau­giau kaip 0,3 proc. vi­sų sa­vi­val­dos rin­ki­mams re­gis­truo­tų kan­di­da­tų. Taip pat rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja po ke­le­tą vo­kie­čių, to­to­rių, žy­dų, ar­mė­nų, lat­vių, po vie­ną grai­ką, ita­lą, pra­ncū­zą, gru­zi­ną, uz­be­ką, veng­rą, in­gu­šą, lez­gi­ną ir ke­tu­ri že­mai­čiai.

Per 12 proc. kan­di­da­tų an­ke­to­se sa­vo tau­ty­bės ne­nu­ro­dė.

Kan­di­da­tų są­ra­šuo­se yra po 25 Va­si­liaus­kus ir Žu­kaus­kus, 24 Pa­ulaus­kai, po 21 Jan­kaus­ką, Kaz­laus­ką ir Stan­ke­vi­čių, 20 Šim­kų, po 19 Moc­kų, Na­vic­kų ir Pe­traus­kų, 18 Po­cių.

Tarp kan­di­da­čių mo­te­rų dau­giau­sia Jan­kaus­kie­nių (22), Pe­traus­kie­nių (20), Kaz­laus­kie­nių (18), Bal­čiū­nie­nių (14), Ur­bo­nie­nių, Žu­kaus­kie­nių, Ra­ma­naus­kie­nių, Pa­ulaus­kie­nių ir Juš­kie­nių (po 13).

Rin­ki­mams re­gis­truo­ti 308 kan­di­da­tai var­du Vy­tau­tas, 241 - Jo­nas, 221 - Kęs­tu­tis, 169 - An­ta­nas, po 167 - Sau­lius ir Juo­zas, 165 - Dai­va, 159 - Li­na, 132 - Ire­na, 119 - Ni­jo­lė, 116 - Kris­ti­na.

Iš vi­so sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se už­re­gis­truo­ti 15 tūkst. 149 kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ir 434 - į me­rus.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai vyks ko­vo 1 die­ną. 60-yje sa­vi­val­dy­bių bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bos na­riai.