Vidaus reikalų viceministru tapo J.Pankauskas
Nuo ket­vir­ta­die­nio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro To­mo Ži­lins­ko ko­man­do­je vi­ce­mi­nis­tru pra­de­da dirb­ti so­cial­de­mo­kra­tas Jus­tas Pa­nkaus­kas, jis ku­ruos mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos bei spor­to sri­tis.

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir dip­lo­ma­ti­jos moks­lų ma­gis­tro laips­nį tu­rin­tis 33-ejų J.Pa­nkaus­kas iki šio pa­sky­ri­mo dir­bo prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­ju jau­ni­mo, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tu­riz­mo ir mig­ra­ci­jos klau­si­mais.

J.Pa­nkaus­kas taip pat yra dir­bęs Sei­mo na­rio Ge­di­mi­no Kir­ki­lo bei Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Jus­to Vin­co Pa­lec­kio ko­man­do­se.

Į vi­ce­mi­nis­tro pos­tą pa­gal val­dan­čio­sios dau­gu­mos par­ti­jų su­si­ta­ri­mą J.Pa­nkaus­ką de­le­ga­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

J.Pa­nkaus­kas į vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas pa­skir­tas po to, kai ge­gu­žės pa­bai­go­je iš jų at­sis­ta­ty­di­no mig­ra­ci­jos klau­si­mais rū­pi­nę­sis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius. Jis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjo nuo 2013 me­tų ir taip pat bu­vo de­le­guo­tas So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos.